Financial Control – Vad gör en Financial Controller?

Financial Control är det arbete som utförs av en Financial Controller och handlar framför allt om att hantera, analysera och rapportera ekonomisk information inom en organisation. Financial Controllers spelar en central roll i att säkerställa att organisationens finansiella processer och rapporter är korrekta, effektiva och i linje med gällande lagar och regler.

Financial Controller som jobbar

En Financial Controllers arbetsuppgifter

Financial Control fokuserar på att kontinuerligt granska och analysera en organisations ekonomi. Financial Controllers framställer viktiga finansiella rapporter, hanterar månads- och årsbokslut och tillhandahåller värdefull ekonomisk information till ledning och andra nyckelpersoner.

Financial Controllers är essentiella för att upprätthålla ekonomisk noggrannhet och integritet inom en organisation och befattningen kräver vanligtvis en akademisk examen i ekonomi.

Det är en kritisk och många gånger senior roll på företagets ekonomiavdelning. En Financial Controller har ett brett ansvarsområde som inkluderar övergripande ekonomistyrning och arbetar ofta med företagets finansiella planering och analyser. Den närliggande och ibland överlappande rollen redovisningscontroller fokuserar främst på på redovisningsprocessen.

Financial Controllers är vanligen placerade i en central stabsposition, rapporterar till en CFO eller en Head of Controlling och ansvarar för att hantera och analysera företagets redovisning och ekonomiska rapportering. Arbetet kräver stark analytisk skicklighet, precision och kunskap inom finansiell rapportering och redovisning, vilket är viktigt för företagets ekonomiska funktion.

Till skillnad från Business Controllers, som tenderar att koncentrera sig på uppföljning och förbättring av affärsprocesser och strategisk planering, ligger Financial Controllers fokus mer på faktisk finansiell rapportering och redovisning. Även om också dessa roller kan överlappa.

I offentlig sektor kan titeln för en Financial Controller variera, men deras huvuduppgifter är liknande, med mindre betoning på lönsamhet jämfört med privat sektor.

En Financial Controller har till uppgift att utveckla och upprätthålla finansiella system och kontroller (såsom budgetkontroll), och att förse ledningen och andra intressenter med korrekta och aktuella ekonomiska uppgifter som är avgörande för beslutsfattande.

Arbetsuppgifterna innefattar också övervakning och förbättring av budgetprocesser, utförande av resultatanalyser, och bidrag till strategisk planering, finansiell prognostisering, internkontroll och riskhantering, vilket stödjer beslutsfattande och främjar organisationens ekonomiska välbefinnande och tillväxt.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i en Financial Controllers jobb

  • Resultatanalys: Financial Controllers granskar och analyserar företagets finansiella resultat för att säkerställa noggrannhet och ge insikter i företagets ekonomiska situation.
  • Nulägesbedömning och måluppfyllnad: De övervakar och rapporterar företagets nuvarande finansiella ställning och dess framsteg mot uppsatta mål.
  • Kvalitetssäkring av ekonomisk information: Som en central del i ekonomiteamet säkerställer de att all ekonomisk information och data som genereras är av hög kvalitet och tillförlitligt.
  • Internt och externt stöd: De tillgodoser behov från både interna och externa intressenter, vilket innebär att förmedla finansiell information på ett begripligt sätt till olika målgrupper.
  • Konsolidering och rapportering: De är involverade i att sammanställa finansiella rapporter från olika avdelningar eller dotterbolag för att presentera en enhetlig ekonomisk översikt.
  • Systemkompetens: Financial Controllers måste ofta ha god kunskap om ekonomisystem, rapporteringsverktyg, budgetverktyg och databaser för att effektivt hantera finansiella data.
  • Bokslutsarbete: De spelar en viktig roll i att förbereda och genomföra företagets bokslut, vilket är en kritisk process i finansiell rapportering och revision.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: