Vad är en affärsplan och varför behöver du en?

En affärsplan är inte bara ett dokument; det är en färdplan för ditt företags framtid. Det är en konkretisering av din affärsidé, en översikt över ditt företags mål och en plan för hur du ska nå målen. Men varför är en affärsplan så viktig?

illustration affärsplan

Varför behöver du en affärsplan?

Oavsett om du är i startgroparna med ett nytt företag eller redan är ett etablerat företag, är en genomtänkt affärsplan nyckeln till framgång. I den här guiden får du de viktigaste komponenterna i en affärsplan och konkreta tips på hur du kan förbättra den.

 • En välstrukturerad affärsplan dig en klar bild av var ditt företag står och vart det är på väg. Det blir enklare att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot, vilket i sin tur hjälper dig att fatta välgrundade beslut.
 • En affärsplan är ofta nödvändig när du söker finansiering. Investerare och långivare vill se en solid plan som visar att du har tänkt igenom din affärsidé och har en strategi för att göra den lönsam.
 • Affärsplanen fungerar som ett kommunikationsverktyg. Den hjälper dig att tydligt och koncist förmedla ditt företags mål och strategier till ditt team, vilket gör det enklare att engagera dem i arbetet.

Grundläggande komponenter i din affärsplan

Affärsidén: Kärnan i din affärsplan

Din affärsidé och dina mål är grunden för hela din affärsplan. De sätter tonen och riktningen för allt annat som följer. Var tydlig med vad du vill uppnå och hur du planerar att göra det.

Delmål och övergripande mål: Bryt ner för att bygga upp

Genom att bryta ner dina övergripande mål i mindre, mer hanterbara delmål blir det enklare att spåra ditt framsteg och göra justeringar längs vägen. Fråga dig om målen är tillräckligt konkreta för att undersöka om de är reda att lanseras.

Mission och vision: Varför och för vem?

Din mission beskriver företagets övergripande syfte, medan visionen ger en bild av hur framtiden kan se ut om allt går som planerat. Dessa hjälper dig att fokusera och ger ditt team en känsla av syfte.

Organisationsstruktur: Vem gör vad?

En tydlig organisationsstruktur gör det enklare att delegera uppgifter och ansvar. Det skapar också en öppen och effektiv kommunikationskanal inom företaget.

SWOT-analys: Förstå ditt företags styrkor och svagheter

En SWOT-analys hjälper dig att identifiera ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är en värdefull övning som ger dig insikt i din affärsposition.

Omvärldsanalys: Var är din plats på marknaden?

Genom att analysera marknaden och dina konkurrenter kan du positionera ditt företag på ett sätt som utnyttjar dina styrkor och minimerar dina svagheter.

Riskanalys: Förbered dig för osäkerhet

Ingen affärsplan är komplett utan en riskanalys. Det hjälper dig att förbereda och planera för eventuella utmaningar som kan komma i framtiden.

Budget och prognos: Siffrornas språk

En detaljerad budget och en realistisk prognos är nödvändiga för att hålla koll på ditt företags finansiella hälsa.

Mät det som är viktigt: KPI:er och balanserat styrkort som exempel

På temat ”mäta det som är viktigt” är KPI:er (nyckeltal) viktigt för ditt företag. Se till att du även mäter resultatet och att de kollegor och anställda som kan påverka resultatet kan göra det med de KPI:er som används.

Det finns många olika styrmodeller och styrfilosofier som kan vara behjälpliga, balanserat styrkort är ett exempel. Balanced Scorecard hjälper dig att inte bara fokusera på finansiella mål och resultat, utan också på andra viktiga aspekter som kundnöjdhet, interna processer, lärande och tillväxt.

Förbättra din affärsplan

Många företag har redan en befintlig affärsplan och behöver istället tänka mer kring hur de kan förbättra affärsplanen och arbetsprocesser kopplade till den. Vad är bra att tänka på när du förbättrar din affärsplan?

 • Att ha en gedigen analys och data som stödjer affärsplanen är viktigt. Din affärsplan kommer dock till viss del baseras på antaganden. Minska detta så mycket som möjligt genom att förlita dig på den data du har och de insikter du kan ta fram.
 • Att justera affärsplanen och målen bör göras kontinuerligt. Exempelvis kan marknaden eller konkurrensen förändras över tid. Att se på sin affärsplan som långsiktig (3-5 år), men samtidigt utsätta den för omprövningar med jämna mellanrum genom analyser och insikter gör den mer flexibel. Du bör till exempel förhålla dig till trender och kunders eller brukares bemötande av din produkt eller tjänst (hur ditt värdeerbjudande uppfattas).
 • Att beslutsfattare har rätt data att utgå ifrån när ni letar nya intäktsströmmar eller justerar er affär (och affärsplan). Ni kanske är i behov av en ny nulägesanalys eftersom förutsättningar förändrats? Ni kanske sitter med projekt som är komplexa nog för egna affärsplaner?
 • Att din affärsplan har en lättbegriplig struktur som är lätt kunna ta tills sig, förstå och kommunicera, gör det enklare för företaget att nå affärsmålen. Ja, detta innebär också att den ska vara så kort och koncis som möjligt.
 • Att justera den ekonomiska prognosen görs också kontinuerligt. Se inledningsvis till att budgetarbetet gifter sig med affärsplaneringen och arbeta därefter gärna med rullande prognoser som underlättar ett mer agilt arbetssätt. Se också till att arbeta löpande med scenarioplanering.
 • Att inte ha för många mål hjälper till med fokus på att nå affärsmålen. Google använder sig exempelvis av målstyrningsmetodiken Objectives and Key Results som föreskriver att 3-5 mål och 3-5 sätt att mäta målen fungerar väl för företagsövergripande mål, på avdelnings-, team och individnivå.
 • Att ha ett verktyg för din målstyrning är idag en hygienfaktor om du vill arbeta strukturerat för att nå era mål och skapa en röd tråd mellan strategi, plan, nyckeltal och aktiviteter.
 • Att säkra att ledningsgruppen har tid att göra omtag och samtidigt kan fokusera, lyfta blicken och satsa är grundförutsättningar för att kunna förbättra företagets affärsplan.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: