Universitet och högskolor

Att styra en verksamhet handlar om att sätta mål, planera, genomföra och att arbeta med ständiga förbättringar. För de 20 lärosäten som använder Hypergene handlar det bland annat om att få ett effektivt process- och planeringsstöd inom exempelvis budget och prognos, verksamhetsplanering, projektansökningar och uppföljning.

Universitet O Ho¦Êgskolor

Genom Hypergene skapas överblick; från att planera och styra utifrån verksamhetsmål, återrapporteringskrav, uppdrag och finansiering och nyckeltal till att realisera besluten genom att involvera och leda hela eller delar av verksamheten. På så vis frigörs tid för analys och utveckling, samtidigt som uppdrag och mål omsätts till konkreta resultat.

Med hjälp av Hypergene effektiviseras budget- och prognosprocesserna. Genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter kan ledningen få en överblick, arbeta med resultatanalys samt arbeta med verksamhetsplaner som bryter ner strategin till mål, nyckeltal och aktiviteter på många olika nivåer, exempelvis per fakultet. Dessutom finns tillämpningar som ger underlag för projektansökningar och underlättar bemanningsplaneringen.

Hypergenes lösning levereras som en helhet eller som valda delar – helt utifrån kundens behov och med hjälp av våra medarbetares bransch- och verksamhetskompetens. Centralt i flera av tillämpningarna är den flödesmotor som finns i produkten, den används bland annat för att definiera processer, eventuell struktur för attest och godkännande samt vem som gör vad och när i processen.

Hypergenes nytänkande teknik och plattform ger hög prestanda och skalbarhet, liksom möjlighet till integration med bakomliggande datakällor som exempelvis Ladok och Nya. Med en sammanhållen produkt för effektivare styrning är Hypergene marknadens mest heltäckande lösning för universitet och högskolor. 

Applikationer som stödjer lärosätets hela verksamhet

Med Hypergene för lärosäten erbjuds ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där universitet och högskolor kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Via en webbportal får alla snabbt och enkelt en tydlig bild av verksamheten anpassad till sin funktion/roll. Ekonomi, personal, kurs- och antagningsdata, nyckeltal, mål och annan information kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, så möjliggörs en väsentligt förbättrad styrning av verksamheten.

Hypergene är ett komplement till befintliga verksamhetssystem och gör information därifrån mer tillgänglig. Information hämtas automatiskt från verksamhetssystemen, sammanställs och presenteras på ett lättförståeligt och enhetligt sätt.

Informationen är därför alltid uppdaterad och tillgänglig för att bland annat beskriva viktiga nyckeltal för verksamheten. Hypergene för lärosäten utgör en stark plattform för kontinuerlig utveckling av universitets- och högskolors verksamhetsstyrning.

Processer som stöds i Hypergene

Verksamhetsplanering och riskanalys – i verktyget kan lärosätets styrmodell med resultat- och verksamhetsmål formuleras och kommuniceras. Det här ger möjlighet till en bra förankring av organisationens både långsiktiga och kortsiktiga mål och uppdrag.

Utifrån övergripande mål skapar institutionerna och enheterna detaljerade verksamhetsmål, planer och handlingsprogram som linjerar med och kopplas till resultatmål i en tydlig röd tråd. Hypergenes modul för verksamhetsplanering kan även användas för alla andra planer som exempelvis internkontrollplan, kvalitetsplan, miljöplan, riskplan och likabehandlingsplan.

Budget & prognos – Med Hypergene får du stöd för effektiva budget- och prognosprocesser som stödjer bland annat SUHF. Du kan enkelt dela ut uppgifter i organisationen och följa utvecklingen när en budget tas fram på olika nivåer eller enheter. Integrationer med ekonomi- och personalsystem tillgängliggör alla detaljerade utfall.

Uppföljning & analys – Integrationer med verksamhetssystem som exempelvis ekonomisystem, personalsystem, Ladok och Nya ger löpande rapporter om aktuellt läge och det operativa genomförandet vilket innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam helhetssyn.

Stöd till projekt – Stödjer processen med ansökningar av medel till olika projekt, exempelvis forskningsprojekt. Lösningen hanterar både ansökningsprocessen med tillhörande kalkyler samt projektbudget på aktivitetsnivå med uppföljning mot utfall. Analys kan göras av såväl extern- som samfinansiering av projekt, forskargrupp, kontrakt med mera, vilket kan ligga till grund för bemanningsplanering och budgetarbetet.

Bemanningsplanering – Uppföljningsverktyg för jämförelse av budgeterad bemanningsplan mot planering. Stöd för separata processer där ansvariga först fördelar ner det totala antalet timmar på ämnen, ämnesansvariga och kurstillfälle. I nästa steg planeras timmar för respektive kurstillfälle på tillgängliga resurser. En del i lösningen är den bemanningsplan per anställd som ger en överblick över planeringen och som kan ligga till grund för budgetarbetet i nästa steg.

Verksamhetsrapportering – I denna del av Hypergene kan olika former av rapportmallar sättas ihop, exempelvis månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport. I rapportmallarna lyfts information in från Hypergenes övriga moduler men användaren kan även lägga till egna kommentarer på exempelvis budgetutfallet.

 

Hypergene för ditt lärosäte

  • En sammanhållen produkt för hela verksamhetsstyrningen istället för flera olika system. Planering, uppföljning och rapportering hänger ihop.
  • Verksamheten blir överskådlig, organisationen får en gemensam bild, nyckeltal och jämförelser presenteras smidigt.
  • Mindre tid går åt till sammanställning av data och beräkning av nyckeltal. Mer tid kan istället läggas på analys och planering av åtgärder.
  • Användarvänligt – alla användare, även så kallade ”sällananvändare”, kommer snabbt igång.
  • Forskare och andra medarbetare får ett integrerat stöd för projektansökningsprocessen och den löpande uppföljningen av projekten.
  • Färdiga och välbeprövade integrationer med många verksamhetssystem.
  • Lång erfarenhet av Lärosätenas krav på bland annat SUHF-modellen.
  • Standardiserade moduler som passar de flestas behov kombinerat med möjlighet att skräddarsy och anpassa lösningar efter unika behov.