Hur en CFO kan hjälpa till i en tech-transformation

Många pratar om digitalisering och tech-transformation. Förändringstakten och viljan att skapa värdeskapande tekniklösningar för kunder och medarbetare är hög och växer. Är du en CFO som vill bidra?

Glad CFO pratar i telefon

Deloitte menar att tech-transformation handlar om att bli ett digitalt företag som utvecklar alla aspekter av sin affärsmodell, oftast med hjälp av teknik. Det är ett ganska brett synsätt och lägger ett visst tryck på ett brett innovationsarbete i verksamheten - ett tryck som många företag och inte minst dess CFO:er känner av.

2018 hade 18 procent av företagen i en undersökning från McKinsey omvandlat sina digitala team och IT-team till en gemensam operativ modell eller utvecklat en helt digital modell och 2020 var den siffran en tredjedel. Om takten håller i sig kommer nästan hälften av de tillfrågade företagen i undersökningen arbeta på detta sätt vid slutet av 2022.

Att få till en väl fungerande tech-transformation på ditt företag är av största vikt för att ni ska kunna effektivisera, kapa kostnader, konkurrera och driva tillväxt.

MIT Sloan Management Review understryker att kund- och användarupplevelsen, operativa processer och affärsmodeller är nyckelområden när det gäller att främja tech-transformation.

För en CFO präglas transformationen ofta av kontaktytan med affärsområdeschefer och IT-avdelningen och av att på olika sätt ge stöd, agera guide, bollplank och hjälpa till att bygga en stark tech-organisation.

Affärsområdeschefer har historiskt sett inte alltid betraktat CFO:er som en allierad när det gäller innovation. Digital transformation och innovation handlar mycket om att lägga om resurser mot rätt initiativ som skapar värde, och här är CFO:en ofta en “gatekeeper”.

Den CFO som vill vara en partner i transformationen bör därför bidra till att skapa en positiv känsla runt förändringsarbetet och se innovation som något som i de flesta fall krävs, för att förstärka verksamheten.

Till exempel kan en CFO och experter från ekonomiavdelningen då istället komma in tidigare i processen och stödja satsningar med data. Både inför beslut och för uppföljning och utvärdering. Förutsättningarna för att göra rätt prioriteringar och att validera framdriften ökar då avsevärt, och gemensamma bedömningar förenklas.

5 konkreta sätt för en CFO att underlätta en tech-transformation

Enligt McKinsy kan en CFO underlätta tech-transformationen på fem konkreta sätt:

1. Bygg in innovationsmål i företagets tillväxtplaner

En CFO har ofta en central roll i att koppla strategi till verkligheten. De mål och nyckeltal som sätts i relation till tillväxten i planeringen bör en CFO påverka genom att ge affärsområdeschefer utrymme för innovationsprojekt och ge dem ett ramverk att jobba inom.

2. Upptäck och validera oprövade antaganden om ett innovationsprojekt

Ge utrymme för (ett lagom antal) pilotprojekt som kan kopplas till den digitala transformationen eller till innovation i planerings- och budgetarbetet. En tes behöver prövas mot verkligheten, för att kunna mätas och följas upp.

I stället för att se till kostnaderna i första hand; skapa mekanismer som stödjer innovationsprojekts framtagande (exempelvis genom att ta fram data) och ge stöd till den organisationsförändringen som IT-avdelningen kanske kan behöva gå igenom. Med det sagt är inte alla idéer goda och all förändring är inte bra.

3. Snabbare budgetprocess

Ofta är verkligheten (och omvärlden) inom digital transformation och innovation snabbare än vad budgeten tar höjd för. Se över hur detta går att lösa och låt det bli ett sätt för ekonomi och affär att mötas. Lägg resurser på initiativ som är på väg åt rätt håll och för dialog kring måluppfyllelsen kontinuerligt.

4. Upprätta mått specifika för innovationsprojekt

Hur framsteg mäts och rapporteras kan vara en källa till frustration i relationen mellan CFO och chefer inom transformationsarbetet, där chefernas ofta detaljerade fleråriga intäktsprognoser inte passar organisationens normala prognosprocesser. 

För att motverka detta kan en CFO sätta mer specifika mätetal och rapporteringsprocesser för projekten tillsammans med mer traditionella mätetal som exempelvis ROI.

Att ha få, viktiga, gemensamma och långsiktiga mål är viktigt när innovationsprojekten rapporteras.

5. Kompetenshöj och ge mandat till ekonomiavdelningen

Rotera gärna personal på ekonomiavdelningen för att de ska kunna förstå verksamheten och affären bättre. De skapar då kontaktytor mot olika affärsområden och teknik, och förståelsen för behov och värde kopplade till tech-transformationen förhöjs.

Det kan också gå att engagera medarbetarna genom att ge bonusar till de som kommer med idéer i linje med den förändring man vill uppnå. Då odlas en kultur som uppmuntrar viljan att bidra och lyfta idéer från den vardag som medarbetarna ser med andra ögon än chefen.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: