Hypergene Personal för kommuner och regioner

Den uppdaterade applikationen för Hypergene Personal skapar nu ännu bättre beslutsunderlag för alla chefer - som får lättillgängliga rapporter genom sammanställd och presenterad information från personalsystemet.

Chefer runtom i organisationen kan därmed via en rollanpassad webbportal få tillgång till nya och avancerade analysmöjligheter – allt utifrån information som annars ligger glömd i olika datasystem. Personalapplikationen går utmärkt att använda fristående, eller i kombination med andra delar av Hypergene för att få ännu fler fördelar.

Kommuner O Regioner Personal V3

Grafiska representation av tidsserier ger användarna möjligheter att effektivt sätta sig in i och förstå det som händer i verksamheten, så att man snabbt kan fånga upp trender och händelser som kräver beslut och aktiviteter.

Snabba svar framför den egna datorn

  • Hur utvecklas din organisations sjukfrånvaro över tid?
  • Hur jämställd är lönen hos dina medarbetare och är den mer eller mindre jämställd än andra enheter i din verksamhet?
  • Hur utvecklar sig dina personalkostnader jämfört med budget?

Dessa tre frågor är bara några exempel på innehåll i Hypergenes personalrapporter. Genom att möjliggöra för alla chefer i organisationen att själva snabbt få svar på dessa frågor framför sin egen dator, frigörs tid till det verkliga ledarskapet. De beslut som tas blir till större grad baserade på fakta och mindre på ren magkänsla.

Applikationen ger dessutom snabbt information om till exempel tidsanvändning, personalomsättning och pensionsprognos. Inför löne- och utvecklingssamtal tillhandahålls en samlad bild med uppgifter om varje medarbetare, vilket bidrar till att öka både effektivitet och kvalitet. All information presenteras på ett och samma ställe och användarna slipper bekymret med att logga in i flera olika system för att komma åt nödvändig information.

Rollanpassad information

Information kopplad till användarens ansvarsområde och roll visas direkt utan att några val behöver göras. Visningarna utgår från ett brett perspektiv med samlad information för att ge en god överblick. Den övergripande informationen i grafer och tabeller kan genomgående representeras i detaljvisningar med affärssystemets transaktioner och registeruppgifter.

Därmed kan visade värden härledas tillbaka till affärssystemets data, vilket underlättar avstämning och kontroller. Upptäcks en avvikelse går det snabbt att få fram den bakomliggande orsaken.

Definitioner från SKL

Lösningen använder sig av begrepp som är väletablerade hos kommuner och regioner i Sverige. Nyckeltal och begrepp är baserade på SKR:s definitioner. Detta möjliggör jämförelser inom och utanför den egna organisationen och förenklar myndighetsrapportering för personalrelaterade nyckeltal. 

Välbeprövad lösning

Vi har ett stort antal kunder som redan använder och är mycket nöjda med den översikt av personaldata som lösningen ger. Där man tidigare tvingades sammanställa data från olika manuella utdrag, kan man i Hypergene göra analyserna i ett tydligt webbgränssnitt. Till exempel använder ett 80-tal kommuner dagligen lösningen för att följa upp viktiga frågor om sin personal.

Personalkostnader

Genom att kombinera data från personal- och ekonomisystemen kan man enkelt följa sina personalkostnaders utfall mot budgeterade värden. Det ger en unik möjlighet att få en samlad bild över kostnader samt hur de relaterar till den plan man hade i början av året. Med ett bättre och pålitligare beslutsunderlag kan viktiga beslut tas snabbare och korrigerande åtgärder kan initieras innan avvikelserna skapat alltför stora ekonomiska effekter.

Färdiga integrationer

Ett effektivt modellstöd handlar om att integrera de olika personalsystemens beskrivningar och modeller mot en gemensam modell som baseras på generella definitioner (t ex SKR), som kan följa användaren genom visningar och analyser.

Med Hypergene kommer färdiga integrationer med de vanligaste personalsystemen. Det gör att införandeprojekten kan genomföras snabbare och med hög kvalitet. Färdiga adaptrar finns till exempel för Personec P, Heroma och eCompanion. 

Personalplanering

Genom att kombinera ekonomi- och personaldata med applikationen för budget och prognos skapar man en komplett lösning för personalplaneringen. Med gemensamma begrepp kan man få en lösning som möjliggör planering och uppföljning av till exempel heltidstjänster istället för i kronor och ören.

Då lösningen använder samma begrepp för planering och uppföljning, blir det smidigt att jämföra planen mot utfallet, samt simulera hur olika scenarier kommer påverka utfallet.

Kundcase