Att tänka och agera strategiskt

Förmågan att tänka strategiskt associeras ofta med chefs- och ledarroller, då det till stor del handlar om att göra långsiktiga prioriteringar, kunna fatta informerade beslut och planera för framtiden. I det här inlägget får du reda på hur företag ser på strategi, vad många ofta gör fel, hur den strategiska tankeprocessen ser ut och vad du kan tänka på för att bli en bättre strateg.

Två män som sitter framför en dator

Vad är strategi?

Strategi handlar i grunden om att nå långsiktiga mål och att göra prioriteringar längs vägen. I det arbetet ingår att förstå situationen, och situationens problemstrukturer, för att sen kunna analysera och förstå utmaningen (eller möjligheten), och till sist fatta komplexa och välgrundade beslut.

En dynamisk strategi är utformad för att löpande kunna hantera förändringar eller hinder för framsteg. Eftersom en omvärld sällan är statisk är därför alternativet med en statisk strategi ofta felformulerad. Det är bättre att planera för en ständigt pågående problemlösning där varje nytt beslut bottnar i problemens logik och en långsiktig idé om vart du vill komma. Handling och anpassningsförmåga är därför ofta nyckeln i en framgångsrik strategi.

Strategiskt fokus innebär att använda företagets kraft riktad mot utvalda mål. I det ingår också förmågan att allokera om resurser när så krävs för att nå målen. När kraften är fokuserad på rätt mål uppstår ofta nya lösningar.

Börja dock inte med målen – börja med att förstå utmaningarna och hitta varje utmanings kärna. Strategiskt tänkande handlar inte om att fatta beslut, utan om att fatta rätt beslut för att långsiktigt skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Strategi på ett företag

För en chef är strategi ofta kopplat till den strategiska planeringen, resursplanering, riskhantering och arbetet med att ta fram en budget. I grunden handlar det om att lyckats omsätta strategin i den taktiska och operativa vardagen. Och då är fördelning och användandet av resurser en central del.

En framgångsfaktor är förmågan att kunna ha strategin i åtanke när förutsättningar ändras och nya beslut behöver fattas. Då kan du vara flexibel och lösa problem som dyker upp. Att kunna agera snabbt är bra men att samtidigt behålla ett långsiktigt perspektiv och styra mot långsiktiga mål är avgörande.

Se på din företagsstrategi med fyra olika ”glasögon”

McKinsey menar att det är fördelaktigt att se på din företagsstrategi från fyra olika perspektiv:

 1. Finansiellt: Vad krävs för att företaget ska skapa värde?
 2. Marknad: Befinner vi oss på lönsamma marknader som kommer att ge tillväxt över tid?
 3. Operativ modell: Har vi en organisation som kan leverera?
 4. Konkurrensfördelar: Vad krävs för att vinna på dessa marknader?

Ofta prioriteras strategiska åtgärder kopplade till det finansiella- och marknadsperspektivet eftersom de påverkar affären i högre grad. Allra högst prioriteras det finansiella perspektivet.

Ibland läggs också en för stor vikt på att strategin ska handla om syfte och värderingar, för att skapa engagemang hos medarbetare. Går man för långt i den tankebanan finns risk för att strategin urholkas.

Att få fler på företaget att tänka eller åtminstone förstå strategin kan hjälpa företaget att nå målen och hjälpa till att grädda den operativa delen av strategikakan genom att få organisationen att leverera, exempelvis genom att reducera byråkrati och delegera strategiskt tänkande.

Koppla samman strategiskt och operativt beslutsfattande

Enligt McKinsey är det strategiska tänkandet en del av hur företag utvecklar sin strategi. Framgångsrika företag lyckas ”noggrant och grundligt” koppla samman strategiskt och operativt beslutsfattande genom dessa fem ledningsegenskaper:

 • Konceptuell ram: Det finns en struktur som hjälper till att organisera och förstå strategiska frågor. Strukturen fokuserar mer på framtida strategiska utmaningar än på den nuvarande organisationsstrukturen.
 • Strategiskt tänkande: Förmågan att tänka strategiskt är spridd i hela företaget och inte bara begränsad till ledning och chefer.
 • Hantering av målkonflikter: Det finns en process för att hantera avvägningar mellan olika mål. Detta görs genom att jämföra olika initiativ mot varandra för att säkerställa att resurser används där de ger bäst avkastning.
 • Prestationsöversyn: Ett system för att regelbundet granska företagets prestationer fokuserar på de viktigaste problemområdena och möjligheterna, utan att belasta ledningen med att varje år noggrant granska varje affärsenhets strategi.
 • Motivation och värderingar: Det finns ett system som motiverar och belönar strategiskt tänkande inom företaget.

Hur går en strategisk tankeprocess till?

Processen för att utveckla en strategi har beskrivits av många genom historien. Det finns modeller och ”best practise” i såväl forskning och högre utbildningar som i ett stort antal globala konsultbolag. I ett något förenklat sätt att beskriva den strategiska tankeprocessen börjar du med att rama in problemet eller utmaningen och komma överens om hur framgång ska definieras.

Därefter tar du ett steg tillbaka för att mer djupgående analysera situationen och samla all relevant information, både kvantitativa data och kvalitativ information. Syftet är att utforska potentiella alternativ för vägen framåt.

I nästa fas överväger du alla möjliga lösningar utan att avfärda några. Här uppmanas deltagare i processen att tänka kreativt och kanske till och med utanför de uppenbara valen. Denna kreativa övning kan innebära att utmana befintliga normer och perspektiv.

Efter denna expansiva fas är det dags att utvärdera alternativen och till slut avgränsa valen för att kunna fatta välgrundade beslut och därefter utforma en genomförbar plan. Denna plan ska inkludera genomförande, kommunikation och hantering av intressenter, liksom mätvärden för att spåra framsteg och framgång.

Slutligen lanseras och kommuniceras det nya initiativet, stöttat av nödvändiga resurser och interna ambassadörer, för att säkerställa dess framgång.

Även om dessa steg kan verka uppenbara vid första anblicken är det en komplex process att förstå kraven i varje steg, och att utföra dem.

Vad krävs för att du ska bli en strateg?

Det går att arbeta strategiskt utan att vara chef och det finns chefer som inte alltid har strategi som sin främsta styrka. Det gemensamma draget för duktiga strateger är ofta kunskap och erfarenhet liksom förmågan att lyfta blicken och planera långsiktigt med företagets verklighet och affärsmål som utgångspunkt.

Egenskaper strategiska tänkare har

 • Strategiskt förutseende: Förmågan att tänka framåt och förutse potentiella problem, med backup-planer för flexibilitet.
 • Nyfiket sinne: Inte rädd för att ifrågasätta eller utmana konventionellt tänkande, ställer rätt frågor för att hitta lösningar.
 • Flexibel inställning: Möjligheten att justera kursen vid behov och omvärdera egna idéer och antaganden baserat på ny information, insikter eller data.
 • Förmågan att koppla ihop sammanhang: Identifiera mönster och skapa mening från övergripande trender.
 • Förmågan att kontextualisera information: Strategiskt tänkande kräver att se information genom ett filter av förfluten tid, nutid och framtid för att hantera både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Tips för att utveckla strategiskt tänkande

 • Lyssna: Lyssna innan du agerar, beakta olika perspektiv för en nyanserad problemlösning.
 • Ställ frågor: Utmana antaganden och konventionell visdom för att tänka utanför boxen. Ifrågasätt obestridda antaganden. Där andra ser begräsningar kan du välja att se möjligheter, och utforska dessa möjligheter.
 • Formulera dig rätt: ”Med tanke på vårt företags treåriga vision...” och liknande fraser hjälper dig formulera dina strategiska tankar rätt och uppvisa ett holistiskt tankesätt. Försök också förenkla det komplexa så gott det går, exempelvis med hjälp av metaforer.
 • Lär dig prioritera: Rangordna åtgärder från viktigast till minst viktig för att bibehålla fokus.
 • Reflektera över vad som fungerade och inte: Utvärdera framgångar och misslyckanden för att förbättra framtida strategiska planer.
 • Sök data och information: Utgå ifrån faktabaserad och logisk information. Acceptera inte generaliserande teorier och förstå ditt företags underliggande dynamik och verksamhet på ett opartiskt sätt.
 • Var snål: Genom att inte addera kostnader tvingas du leta efter nya möjligheter – och framförallt att allokera om resurser till där de gör mest nytta.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: