SOSFS 2011:9 – Nyckeln till kvalitet och patientsäkerhet

Välkommen till en djupdykning i SOSFS 2011:9, en avgörande föreskrift för kvalitet och patientsäkerhet inom den svenska hälso- och sjukvården. Med det här inlägget får du en bättre förståelse av SOSFS 2011:9 och dess betydelse för vårdgivare, och dessutom vägledning i hur man kan implementera dessa viktiga riktlinjer.

Illustration av SOSFS 2011:9 på en dator

Vad är SOSFS 2011:9?

Bakgrund och syfte

SOSFS 2011:9 står för "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete". Det är en central riktlinje som är tillämplig för att kontinuerligt utveckla och säkra kvaliteten och patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Lag 1993:387).

Kärnan i SOSFS 2011:9

Föreskrifterna innebär att alla vårdgivare måste ha ett effektivt ledningssystem för att systematiskt och kontinuerligt utveckla och förbättra sina verksamheter. Detta omfattar planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten.

Ledningssystem och kvalitetsledningssystem

Ett ledningssystem är ett verktyg för att systematisera och förbättra en verksamhet, genom att samla och bearbeta information för bättre beslutsfattande. Det är inte en mjukvara, utan en metodik.

Även om ledningssystem inte ersätter verksamhetsutveckling, är de viktiga för att stödja datadriven strategisk planering. Nyckeln till framgång ligger dock i att utveckla medarbetarnas kompetens och samarbeta mot gemensamma mål.

Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i en organisation genom strukturerade processer och systematiskt arbete. Det omfattar digitalisering av processer, riskanalyser, och metoder för egenkontroll och internkontroll. Ett exempel på ett kvalitetsledningssystem är ISO 9001.

Centrala koncept i ett kvalitetsledningssystem inkluderar 'Plan', 'Do', 'Check', 'Act' (PDCA) och Total Quality Management (TQM), baserade på W. Edwards Demings teorier. På svenska brukar denna ”feedback loop” uttryckas ’Planera’, ’Genomföra’, ’Utvärdera’, ’Förbättra’. Denna metodik syftar till ständig förbättring genom ett cykliskt arbetsflöde och visualiseras ofta med hjälp av ett årshjul.

Här kan du läsa Borlänge kommuns handbok för tillämpning av SOSFS 2011:9 (diarienummer: 2019:1153).

Hur definieras kvalitet enligt SOSFS 2011:9?

Definition av kvalitet

Kvalitet enligt SOSFS 2011:9 definieras som förmågan hos en verksamhet att uppfylla de krav och mål som fastställts enligt lagar och andra föreskrifter. Det innebär att förstå och integrera lagar och föreskrifter för att skapa en högkvalitativ och patientsäker vårdmiljö för patienter och brukare.

Tillämpning av kvalitetsdefinitionen

Det är viktigt att notera att uppfylla enbart SOSFS 2011:9 inte är tillräckligt. En övergripande förståelse och tillämpning av alla relevanta lagar och föreskrifter är nödvändig för att verkligen uppnå hög kvalitet.

Ledningssystemets roll och uppbyggnad

Grundläggande principer

Ledningssystemet bör ge en struktur för att säkerställa och ständigt förbättra verksamhetens kvalitet. Detta inkluderar identifiering och fastställande av viktiga processer och att fastställa rutiner för varje aktivitet.

Processer och samverkan

Ett centralt element är att identifiera processer som kräver intern och extern samverkan, exempelvis för att förebygga vårdskador. Samverkan är avgörande för att upprätthålla en hög standard av vårdkvalitet och säkerhet.

Systematiskt förbättringsarbete och egenkontroll

Kontinuerlig bedömning

Vårdgivaren måste regelbundet utvärdera eventuella risker som kan påverka kvaliteten och säkerheten i verksamheten. Det innebär också en kontinuerlig egenkontroll för att säkerställa att verksamheten följer fastställda processer och rutiner.

Hantering av avvikelser

Viktigt är också förmågan att ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Detta ger möjlighet för verksamheter att få värdefull återkoppling och förbättra sina processer.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

För att uppnå framgång i systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, bör verksamheter vanligtvis införa en tydlig struktur och synliggöra ansvar. Hypergene digitaliserar arbetet med kvalitetsledningssystem och underlättar systematiskt förbättringsarbete med funktioner för riskanalys, egenkontroller, uppföljning och åtgärder som förbättrar verksamheten.

Användare kan integrera sina befintliga processkartor i Hypergene och utöka funktionaliteten med avvikelserapportering. Dessutom tillåter Hypergenes avancerade applikationer för äldreomsorg och IFO kontinuerlig uppföljning och analys. Hypergenes lösningar främjar delaktighet och engagemang bland medarbetare.

Fyll i formuläret för att se en 13 minuters video om hur du kan jobba med SOSFS 2011:9: