Vad är verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling är ett samlingsbegrepp som beskriver arbetet med att systematiskt förbättra hur en organisation leds, styrs och skapar värde. Detta görs genom att påverka strategi, struktur och kultur i verksamheten.

Verksamhetsutveckling illustration

Det är svårt att veta vad ”rätt sätt” att verksamhetsutveckla är. Det finns många tankar om processer och modeller som skapar nytta för verksamheten. Den handlar däremot till stor del om förändring och ofta används ett ledningssystem i verksamhetsutvecklingen och verksamhetsstyrningen.

Inom privat sektor brukar man ofta använda det lite smalare och mer kundfokuserade begreppet ”affärsutveckling” för att beskriva verksamhetsutveckling. Organisationsutveckling har inte heller riktigt samma innebörd och verksamhetsutvecklingen kan också skilja sig åt mellan olika branscher.

Verksamhetsutveckling i praktiken

Ofta börjar utvecklingsarbetet med att ett problem eller outnyttjad potential har identifierats. Det kan till exempel handla om att verksamheten inte rör sig i linje med beslutad strategi eller att en process inte är tillräckligt effektiv. För att ha en bra grund påbörjas då ofta en insamling av data och beslutsunderlag.

Detta kan ske såväl digitalt via olika system som på icke-digitala sätt via (till exempel) möten, enkäter och intervjuer. Utifrån information och data kommer ledningen och/eller den som ansvarar för utvecklingsarbetet till insikter om vilka förändringar som krävs.

Dessa idéer ska sen genomföras av verksamheten genom att förena uppdrag, mål, aktiviteter och resurser. Ju mer av idéskapandet som hämtas från data och insikter, desto mer troligt är det att förändringarna är faktabaserade och leder åt avsett håll.

Verksamhetsutvecklingsarbetet kännetecknas av arbete med mål, nyckeltal och kontinuerliga förändringar av verksamhetens arbete. Ledningen får med medarbetarnas hjälp reda på hur man ska arbeta för att nå målen och styra arbetet för att förbättra aktiviteter, policys, rutiner och processer genom kontinuerliga analyser och uppföljningar.

Digital verksamhetsutveckling

Digital verksamhetsutveckling innebär att effektivisera processer och affärsmodeller med hjälp av digitala verktyg. I praktiken innebär den digitala verksamhetsutvecklingen att förändra genom att skapa värde för verksamheten, oftast genom att ta fram data eller information som kan vara till nytta och stödja beslut.

Det kan också innebära att digitalisera processer, som exempelvis att effektivisera genom att automatisera arbetsprocesser eller utveckling av nya digitala produkter och tjänster.

Precis som inom verksamhetsutveckling kan digital verksamhetsutveckling hjälpa dig förbättra hur organisationen leds och styrs. Ofta genom att ett verktyg hjälper dig med strategi, målstyrning, processer och struktur.

Processbaserad verksamhetsutveckling

Processbaserad verksamhetsutveckling handlar om att lyfta ut en eller flera verksamhetsprocesser och arbete med dessa för att förbättra eller förändra dem. Ofta görs detta med målet att brukarens behov ska mötas (eller kundens inom affärsutveckling). Detta linjerar processen och då blir det lättare att skapa ett tydligt syfte. Lean och kvalitetsledning är exempel på processbaserad affärsutveckling.

Processbaserad verksamhetsstyrning hjälper organisationer och företag synliggöra och eliminera onödiga aktiviteter, vilket gör det lättare att styra, förändra och upptäcka negativa trender i arbetsflöden. Genom att dokumentera processerna blir det enklare för medarbetare att förstå hur de bidrar till företagets övergripande mål, och det blir lättare att leverera det brukarna/kunderna faktiskt efterfrågar.

När man arbetar med att visualisera processer är det avgörande att involvera rätt personer med relevant kunskap. Det är också viktigt att vara klar över syftet med processkartläggningen, att avgränsa arbetet baserat på detta syfte och att alltid hålla fokus på företagets övergripande mål och resultat.

När behövs verksamhetsutveckling?

Din organisation kan behöva verksamhetsutveckling om (exempelvis) antalet kunder minskar, kostnaderna ökar, projekt inte når målen, leveranser brister, arbetsmiljön är dålig, brukare uttrycker missnöje eller vid kompetenstapp.

Det är bra att arbeta aktivt med verksamhetsutveckling även om du inte ser tydliga negativa trender i de data och system som stödjer din verksamhetsutveckling. Att bli för reaktiv när gör att du öppnar upp för att tappa kontrollen över strategi, arbetssätt, teknik, struktur eller kultur.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: