Vad är verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling är ett samlingsbegrepp som beskriver arbetet med att systematiskt förbättra hur en organisation leds, styrs och skapar värde. Detta görs genom att påverka strategi, struktur och kultur i verksamheten.

Verksamhetsutveckling illustration

Det är svårt att veta vad ”rätt sätt” att verksamhetsutveckla är. Det finns många tankar om processer och modeller som skapar nytta för verksamheten. Den handlar däremot till stor del om förändring och ofta används ett ledningssystem i verksamhetsutvecklingen och verksamhetsstyrningen.

Inom privat sektor brukar man ofta använda det lite smalare och mer kundfokuserade begreppet ”affärsutveckling” för att beskriva verksamhetsutveckling. Organisationsutveckling har inte heller riktigt samma innebörd och verksamhetsutvecklingen kan också skilja sig åt mellan olika branscher.

Verksamhetsutveckling i praktiken

Ofta börjar utvecklingsarbetet med att ett problem eller outnyttjad potential har identifierats. Det kan till exempel handla om att verksamheten inte rör sig i linje med beslutat strategi eller att en process inte är tillräckligt effektiv. För att ha en bra grund påbörjas då ofta en insamling av data och beslutsunderlag.

Detta kan ske såväl digitalt via olika system som på icke-digitala sätt via (till exempel) möten, enkäter och intervjuer. Utifrån information och data kommer ledningen och/eller den som ansvarar för utvecklingsarbetet till insikter om vilka förändringar som krävs.

Dessa idéer ska sen genomföras av verksamheten genom att förena uppdrag, mål, aktiviteter och resurser. Ju mer av idéskapandet som hämtas från data och insikter, desto mer troligt är det att förändringarna är faktabaserade och leder åt avsett håll.

Verksamhetsutvecklingsarbetet kännetecknas av arbete med mål, nyckeltal och kontinuerliga förändringar av verksamhetens arbete. Ledningen får med medarbetarnas hjälp reda på hur man ska arbeta för att nå målen och styra arbetet för att förbättra aktiviteter, policys, rutiner och processer genom kontinuerliga analyser och uppföljningar.

När behövs verksamhetsutveckling?

Din organisation kan behöva verksamhetsutveckling om (exempelvis) antalet kunder minskar, kostnaderna ökar, projekt inte når målen, leveranser brister, arbetsmiljön är dålig, kunder uttrycker missnöje eller vid kompetenstapp.

Det är bra att arbeta aktivt med verksamhetsutveckling även om du inte ser tydliga negativa trender i de data och system som stödjer din verksamhetsutveckling. Att bli för reaktiv när gör att du öppnar upp för att tappa kontrollen över strategi, arbetssätt, teknik, struktur eller kultur.

 

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

 

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: