Datalager: Vad det är, fördelar och framtiden

Här får du reda på mer om vad ett datalager är, hur du kan koppla ihop ditt datalager med andra system för att hämta data och vad du kan förvänta dig av ett externt datalager. 

Illustration av ett datalager

Vad är ett datalager?

Ett datalager är en datamängd vars syfte är att bli analyserad och fungera som en kunskapsbank. Datalagret samlar in och kvalitetssäkrar data genom kopplingar till andra register och gör ditt företags data hanterbar.

Datalagret (även kallat data warehouse och informationslager) är en databas eller en samling av data (text, bilder, ljud och eller video) som är organiserad på ett sätt som gör det möjligt för dig att hämta, lagra och söka information.

Tekniker för sökbara datalager är en del av det bredare begreppet big data, som också innefattar datautvinning (statistisk dataanalys).

Se ditt datalager som en ”central plats” där ditt företag kan lagra och hantera data på ett effektivt, systematiskt, säkert och standardiserat sätt.

Ett datalager samlar din historiska data från flera källor och tillgängliggör det så du kan hantera din data, till skillnad från en databas, som lagrar aktuella data. Ett datalager är nästan alltid databasbaserat. Källorna kan dock lagras på flera olika sätt, men tillgängliggöras för datalagret.

Ett bra datalager har innehåller data med hög datakvalitet och ger dig en effektiv överläsning av data från affärssystem (och andra källsystem) och data tillgängliggörs på ett bra sätt för slutanvändaren.

Datalagren är ofta byggda för att optimera prestanda och tillgänglighet. De kan också innehålla funktioner för rapportering och analys för att hjälpa företag att fatta bättre beslut baserat på den data som finns lagrad, men datalagret/systemet kan då anses vara ett BI- eller beslutsstödsystem.

Fördelar med ett externt datalager

Ett företag kan använda ett externt datalager genom att hyra eller använda en molntjänst för datalagring (datalagret kan självklart också ingå i ett ypperligt beslutsstödsystem). Detta ger företaget tillgång till en driftsatt, underhållen, kraftig och skalbar lösning för deras datahantering.

Företag som använder ett externt datalager förväntar sig ofta fördelar som:

  • Skalbarhet: Externa datalager erbjuder en skalbar lösning som är lätt att anpassa till förändrade affärsbehov.
  • Driftskostnadsbesparingar: Företag slipper investera i och underhålla en egen datalösning, vilket sparar kostnader och minskar tekniska utmaningar.
  • Säkerhet: Externa datalager erbjuder ofta robusta säkerhetsfunktioner, inklusive kryptering och backups, för att skydda viktig information.
  • Återställning vid negativa händelser: Många externa datalager har funktioner för katastrofåterställning, inklusive realtidsreplikering och backups, för att säkerställa att viktig information är tillgänglig vid en kraftigt påverkande händelse.
  • Expertis: Externa leverantörer av datalager har ofta en stark expertis inom datalagring, vilket gör det möjligt för företag att få tillgång till den senaste tekniken och bästa praxis.

Användningen av ett externt datalager är ofta en mer kostnadseffektiv lösning i det långa loppet, jämfört med att investera i och underhålla en egen datalösning.

Olika sätt att koppla ihop källsystem med ditt datalager:

  • Använd databasreplikering där data replikeras från ett källsystem till ett mållager med hjälp av databasreplikeringstekniker.
  • Använd en skriptbaserad lösning då ett skript skrivs för att extrahera data från källsystemet och lägga in den i datalagret.
  • Använd OpenID Connect för att integrera med din identitetsleverantör för att stödja MFA (Multi-Factor Authentication) eller andra autentiseringsmetoder.
  • Använd REST API:er för att exportera data och automatisera processer mellan dina olika system.
  • Avancerade ETL-flöden kan hanteras genom ditt beslutsstöds/BI-systems integrationsplattform där data behandlas effektivt och säkert. Genom att använda ett bra beslutsstödsystems integrationsplattform kan data extraheras och transformeras från vilken källa som helst, oavsett om den finns lokalt eller i molnet.

Datalager och framtidens datadrivna företag

Enligt McKinsey kommer sju egenskaper definiera det nya datadrivna företaget 2025:

1. Data blir en del av varje beslut och process. Den datadrivna kulturen leder till bättre beslut och att medarbetare i större utsträckning kan ägna sig åt innovation, samarbete och kommunikation.

2. Data hanteras och levereras i realtid (i molnet), vilket leder till snabbare beslut.

3. Flexiblare datalager möjliggör integrerade data som är färdig att använda.

4. Den operativa modellen för hanteringen av data och analys ser data som en produkt.

5. CDO-rollen utökas för att skapa värde i stället för att CDO:n och datateamet (förblir en kostnad och) enbart hanterar regelefterlevnad, data och datakvalitet.

6. Dataekosystem och partners tillgång till data hanteras och värde skapas ur väl reglerade partnerskap där värdet som genereras är större än summan av dess delar.

7. Datahantering är prioriterad och automatiserad vilket leder till högre kvalitet, säkerhet och self-service.

Hypergenes molnbaserade lösning för planering, uppföljning och analys innehåller ett externt datalager och lösningen hjälper dig styra mot dina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: