Vad är Corporate Performance Management?

Corporate Performance Management (även kallat Enterprise Performance Management) är ett paraplybegrepp som beskriver metodik, mätning, processer och system som används för att övervaka och styra verksamheter baserat på resultat.

illustration av corporate performance management

Corporate Performance Management (CPM) och Enterprise Performance Management (EPM) handlar om metoder och processer för att styra verksamheten och nå mål genom att länka samman strategi, planering och genomförande. I detta ingår områden som ekonomisk planering och ekonomistyrning och ofta även Business Intelligence. Oftast används CPM-system och Corporate Performance Management-metodiken av större organisationer.

CPM som begrepp myntades av Gartner i början av 2000-talet. Numera benämner Gartner branschen av systemleverantörer som hanterar dessa frågor för Cloud Financial Planning and Analysis Solutions.

Nyligen har Gartner lagt till begreppet Extended Planning & Analysis (xP&A). Innebörden av xP&A är att beslutsstöd och verksamhetsstyrning är integrerat och utgår från ett holistiskt perspektiv. Gartner menar att ekonomiavdelningen, utifrån den här ansatsen, bör leda och koordinera bredare och organisationsövergripande initiativ inom styrning, planering och uppföljning.

Corporate Performance Management-system

Ett Corporate Performance Management-system hjälper dig med planering och kontroll av din verksamhet. Detta knyts ofta till dina mål, rapportering, resultatmätning, analys av resultat och uppföljning kopplad till analysen.

I kompletta systemstöd för Corporate Performance Management och Enterprise Performance Management kan beslutsfattare och användare styra mot uppsatta mål och arbeta med planering och uppföljning, utifrån både ett finansiellt och operativt perspektiv.

I systemet finns helst möjligheten att automatisera stöd för rapportering av verksamhetens utfall. Till exempel kvartalsrapporter, kvalitetsrapporter, interna rapporter och beslutsunderlag. Fokus ligger på att mäta hur företagets olika avdelningar presterar, och analysera prestationen för att hitta förbättringsmöjligheter.

För att säkerställa kvalitet i underliggande data bygger systemen på integrationer med olika källsystem. I CPM-system med egna datalager kan användare mata in, validera och korrigera data – vilket leder till att underlaget blir ännu starkare för både strategiska och operativa beslut (dubbel validering).

Beslutsfattaren får en databaserad vy av organisationen eller en utvald del av organisationen. Ofta går vyn att visualisera och dela med andra inom företaget i olika filformat eller i verktyget.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: