Vad är målstyrning?

Målstyrning innebär att organisationer får ett sätt att effektivt kommunicera strategier och företagsmål till varje chef, avdelning och person i organisationen. Nyckeln är att genom rätt verktyg och kommunikation skapa en röd tråd mellan strategier, mål, nyckeltal och aktiviteter.

illustration av målstyrning

Då får anställda nya förutsättningar att förstå hur deras jobb bidrar till företagets framgång. De strategiska planerna binds genom målstyrning samman med operativa planer och konkreta resultat.

Syftet med målstyrning är därmed att strategier ska struktureras, kommuniceras och målsättas på olika nivåer. Målet är effektivare strategiarbete och att strategier omsätts i verksamhetens vardag.

Många organisationer ser utrullningen och exekveringen av strategiarbetet som en utmaning – och målstyrning och målstyrningsverktyg som en lösning på det problemet. Målstyrning likställs ofta med begreppen Corporate Performance Management och Management by Objectives.

Exempel på vad målstyrning kan användas till:

Målstyrning i praktiken

I praktiken är målstyrning en typ av decentralisering och operationalisering av strategier, då olika enheter får mer självstyre och förhåller sig till egna mål – samtidigt som de egna målen på ett tydligt sätt knyts till de övergripande målen.

Från ett ledningsperspektiv innebär målstyrning att man får en överblick och mer kontroll på hur strategier omsätts i praktiken. Medarbetarna får utökad förståelse för de strategiska målen och kan bättre (själva) styra över, förstå, rapportera, kontrollera och efterleva de operativa målen – och därigenom, i förlängningen, de strategiska målen.

Målen som sätts för verksamheten och verksamhetens framtida läge blir något alla påverkar. Alla förstår ”vad”, ”hur” och ”varför”, även om alla inte behöver ha individuella mål knutna till sig.

Målstyrningsverktyg ger dig:

  • Möjlighet att se till att ni inte har för många mål, vilket är ett vanligt misstag inom målstyrning. Något som oftast går ut över medarbetarna.
  • Ett flexibelt modellstöd för att bryta ner övergripande strategier till mål, delmål och aktiviteter.
  • Ökad styrbarheten, ett långsiktigt fokus och engagemang.
  • Effektiv och digital affärs- och verksamhetsplanering via ett samlat systemstöd.
  • Möjligheter till uppföljning genom koppling av indikatorer och nyckeltal till mål och delmål.
  • Medarbetare som (lättillgängligt) kan ta reda på hur de ska förhålla sig till sitt arbete, baserat på relevanta mål. Detta gör exempelvis att medarbetarna lättare kan prioritera.
  • Möjligheter att länka samman den övergripande affärsplaneringen med verksamhetsplanering, ekonomisk planering och uppföljning.

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: