Vad är målstyrning?

Målstyrning är när företag styr verksamheten mot mål. Tanken är att medarbetarna ska ha koll på de övergripande målen som ska nås och hur de bidrar genom att uppnå delmål och individuella mål. Det är viktigt att medarbetarna tar ansvar och får feedback för att kunna veta vad, hur och varför arbetsuppgiften ska utföras.

illustration av målstyrning

Vad innebär målstyrning?

Målstyrning innebär att organisationer får ett sätt att effektivt kommunicera strategier och företagsmål till varje chef, avdelning och person i organisationen. Nyckeln är att genom rätt verktyg och kommunikation skapa en röd tråd mellan strategier, mål, nyckeltal och aktiviteter.

Då får anställda nya förutsättningar att förstå hur deras jobb bidrar till företagets framgång. De strategiska planerna binds genom målstyrning samman med operativa planer och konkreta resultat.

För att nå full effekt i din målstyrning bör medarbetares individuella mål kopplas både till varandra och till företagets övergripande mål och målstyrning bör integreras på alla nivåer i organisationen, från individ till team.

Syftet med målstyrning är därmed att strategier ska struktureras, kommuniceras och målsättas på olika nivåer. Målet är effektivare strategiarbete och att strategier omsätts i verksamhetens vardag.

Många organisationer ser utrullningen och exekveringen av strategiarbetet som en utmaning – och målstyrning och målstyrningsverktyg som en lösning på det problemet. Målstyrning likställs ofta med begreppen; Management by Objectives, verksamhetsstyrning, strategisk planering, Performance Management och Corporate Performance Management.

OKR som exempel på målstyrningsmetod

Objectives and Key Results, är en metod för målstyrning som kopplar dagliga uppgifter till företagets övergripande vision, vilket minskar risken för ovidkommande aktiviteter. Metoden, som ursprungligen skapades av Andy Grove på Intel, används av stora teknikföretag som Google, Intel, Oracle och många andra.

Med OKR ställs tydliga mål ("Objectives") som sedan mäts genom specifika nyckelresultat ("Key Results"). Genom att tydligt visa vad som är prioriterat och mäta framsteg gynnas medarbetarnas engagemang, ansvar och fokus. När metoden implementeras korrekt kan alla medarbetare bidra till och påverka företagets övergripande mål.

Exempel på vad målstyrning kan användas till

Målstyrning i praktiken

I praktiken är målstyrning en typ av decentralisering och operationalisering av strategier, då olika enheter får mer självstyre och förhåller sig till egna mål – samtidigt som de egna målen på ett tydligt sätt knyts till de övergripande målen.

Från ett ledningsperspektiv innebär målstyrning att man får en överblick och mer kontroll på hur strategier omsätts i praktiken. Medarbetarna får utökad förståelse för de strategiska målen och kan bättre (själva) styra över, förstå, rapportera, kontrollera och efterleva de operativa målen – och därigenom, i förlängningen, de strategiska målen.

Målen som sätts för verksamheten och verksamhetens framtida läge blir något alla påverkar. Alla förstår ”vad”, ”hur” och ”varför”, även om alla inte behöver ha individuella mål knutna till sig.

Målstyrningsverktyg ger dig

  • Möjlighet att se till att ni inte har för många mål, vilket är ett vanligt misstag inom målstyrning. Något som oftast går ut över medarbetarna.
  • Ett flexibelt modellstöd för att bryta ner övergripande strategier till mål, delmål och aktiviteter.
  • Ökad styrbarheten, ett långsiktigt fokus och engagemang.
  • Effektiv och digital affärs- och verksamhetsplanering via ett samlat systemstöd.
  • Möjligheter till uppföljning genom koppling av indikatorer och nyckeltal till mål och delmål.
  • Medarbetare som (lättillgängligt) kan ta reda på hur de ska förhålla sig till sitt arbete, baserat på relevanta mål. Detta gör exempelvis att medarbetarna lättare kan prioritera.
  • Möjligheten att automatisera processen att sätta och följa upp mål.
  • Möjligheter att länka samman den övergripande affärsplaneringen med verksamhetsplanering, ekonomisk planering och uppföljning.

Målstyrning och nyckeltal (KPI:er)

Målstyrning handlar om att konvertera ett företags vision till konkreta steg och åtgärder. Huvudsyftet med målstyrning är att säkerställa att organisationer inte enbart fastställer mål, utan också strategiskt arbetar för att uppnå dem.

Målstyrning i relation till nyckeltal är en avgörande del i verksamhetsstyrningen. Olika organisationer och olika branscher har olika tidshorisonter och olika nyckeltal. För att närmare förstå hur bolaget ligger till i förhållande till sitt långsiktiga mål, delas de ofta in i årliga eller fleråriga nyckeltal (fastighetsbolag har exempelvis dessa nyckeltal att förhålla sig till).

När man zoomar in och tittar på kortare tidshorisont, som kvartalsvis, blir det än viktigare att ha konkreta KPI:er som visar tydligt hur man presterar gentemot målen.

Ett långsiktigt övergripande mål kan ofta kännas avlägset i verksamheten, medan kortare mål, förknippade med specifika KPI:er, erbjuder en mer omedelbar och engagerande bild av företagets framsteg. Genom att sätta upp delmål, kopplade till specifika nyckeltal, blir det lättare att säkerställa att organisationen fortskrider mot sina överordnade mål.

Tydliga KPI:er erbjuder insikter i huruvida organisationen verkligen rör sig i rätt riktning. Det kan handla om indikatorer inom områden som hållbarhet, kundnöjdhet, produktionseffektivitet eller försäljningsmål.

Målstyrning med fokus på KPI:er är en dynamisk process, där ständig mätning och utvärdering säkerställer att rätt åtgärder vidtas och att de ger önskad effekt.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: