Budget och prognos för universitet och högskolor

Med fler än tio svenska och norska lärosäten som kunder har Hypergene både den erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna stödja SUHF-modellen. Beräkningar och konsolidering av alla delar sker med automatik vilket spar tid i budget- och prognosarbetet.

Bland våra kunder finns exempelvis Lunds Universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Mittuniversitetet och Södertörns högskola.

Tydlig process

Med Hypergene Budget och prognos kan man enkelt dela ut uppgifter i organisationen och följa utvecklingen när en budget tas fram på olika nivåer eller enheter. Till grund för lösningen ligger processtödet; en flödesmotor som strukturerar och övervakar uppgifter som ska utföras och var dessa befinner sig i processen.

Flödesmotorn möjliggör också en effektiv hantering av många användare. Ett vanligt scenario hos våra kunder är att processen inleds med att jobba med ramar och centrala fördelning, exempelvis för intäkter.

Som en del i ramarna ingår ofta även de gemensamma kostnaderna som ska fördelas ut i flera nivåer; universitetsgemensamma, faktultetsgemensamma, institutionsgemensamma kostnader. Därefter får respektive fakultet, institution och enhet budgetera sin verksamhet. Sist kan totalbudgeten stämmas av och trimmas.

I applikationen fördelas ansvar tydligt för de olika momenten och det är enkelt att följa upp vilka delar som är utförda. Detta ger en god kontroll över hur budgetprocessen fortskrider. En uppdaterad totalbudget finns dessutom alltid tillgänglig för kontroll och avstämning.

Färdiga funktioner

Applikationen innehåller färdiga funktioner och processtöd för bland annat anslagsfördelning, budgetering av personalkostnader, budgetering av nyinvesteringar och kapitalkostnader, resursfördelade intäkter och kostnader och fördelning av gemensamma kostnader.

Det finns även möjlighet till exempelvis budgetering på rullande 12-månader och flerårsbudgetering. Funktionerna kan införas stegvis eller genom att man tar ett helhetsgrepp om hela budget- och prognosprocessen från början.

Erfarenheten är viktig

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med ekonomisk planering för lärosäten och andra myndigheter. De bistår med kunskap och råd om olika budgetmodeller, hur man kan effektivisera hela budgetprocessen och hur man får en tät koppling mellan verksamhetsplaneringen och den ekonomiska planeringen.

Kundcase