Tillverkande industri

Globaliseringen och teknologiutvecklingen har lett till stora förändringar i breda industrisektorer som tillverkningsindustrin. Inte minst automatisering, digitalisering och uppkopplade produktionsprocesser leder till att tillverkande företag omvärderar sina affärsmodeller och införlivar digital teknologi med sina fysiska processer.

Tillverkande Industri

Sammantaget kännetecknas tillverkningsindustrin av en snabbt föränderlig omvärld och marknad – med både lokal och global konkurrens och samverkan. I den kontexten är agil planering och prognostisering av både tillgång och efterfrågan affärskritisk.

Med marginaler som pressas både av hög konkurrens och prispress blir också intern effektivitet och effektiva logistikprocesser i hela värdekedjan avgörande för långsiktig framgång.

Tillverkande företag har därför ett behov av att kombinera kort- och långsiktig planering. Att med hjälp av Hypergene arbeta med en flexibel, rullande och drivarbaserad planering kan då bli en nyckel till agil planering och prognostisering. 

Exempel på tillämpningar i Hypergene för tillverkningsindustrin:

  • Försäljnings-, inköps- och produktionsanalys
  • Efterfråge- och kapacitetsanalys
  • Finansiella prognoser och Cash Management
  • Produktions- och inköpsprognoser
  • Drivarbaserade kostnads-, produktions- och lagerprognoser
  • Resultat- och personalplanering
  • Investeringsbudget och investeringsprognos
  • Scenarioplanering
  • Strategisk planering och målstyrning

Bland Hypergenes kunder i sektorn finns SSAB och Wibax.

Kundcase