Controllers arbetsuppgifter

En controllers arbetsuppgifter är ofta att samla in, sammanställa och kommunicera en organisations ekonomiska information. En controller ser till att affärs- och verksamhetsmålen följs när data, utfall och information om det ekonomiska resultatet följs, gör prognoser och ser till att ledningen och beslutsfattare får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten framåt.

controller som jobbar

Controllers samlar in informationen, bearbetar och tolkar den. Controllerns roll inom företaget har därför blivit mer effektiv, värdeskapande och pedagogisk i och med digitaliseringen.

Controllern planerar och genomför utredningar, analyserar och följer upp resultat, analyserar lönsamhet och organisationens finansiella flöden. Det övergripande målet i controllerns arbete är att de ekonomiska, affärsmässiga och personella resurserna utnyttjas på bästa sätt.

Idag hjälper controllern cheferna att fatta beslut baserat på tillgängliga data i realtid. Denna data kommer oftast in i verktyg som Hypergene via integrationer med olika system och källor ute i verksamheten. Exempelvis ekonomisystem, affärssystem, personalsystem och Excel-filer.

Ofta är det controllerns uppgift att se till att strukturen och systemet fungerar. Att systemet finns på plats faller ansvarsmässigt oftast på ekonomichefen eller Head of Controlling.

Controllers efterfrågade förmågor och egenskaper på jobbet

En controllers 10 viktigaste förmågor, enligt World Economic Forum:

1. Kunna lösa komplexa problem
2. Kritiskt tänkande
3. Kreativ
4. God social kompetens
5. Bra samarbetsförmåga
6. Hög emotionell intelligens
7. Gott omdöme och beslutsförmåga
8. Serviceorienterad
9. Bra på förhandling
10. Kognitivt flexibel och kunna tänka snabbt i olika banor

5 egenskaper en CFO se hos sin business partner, enligt Deloitte:

1. Analysförmåga
2. Affärsmannaskap och beslutsförmåga
3. Strategiskt tänkande
4. Gilla utmaningar, kunna förhandla och påverka
5. Förändringsbenägenhet och innovativt ledarskap

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet. 

Hypergene är ett verktyg för controllers. Titta på en 10 minuters videodemo här: