Vad är ett ledningssystem?

Ett vanligt sätt att leda verksamhetsutvecklingen är genom ett ledningssystem som fungerar som ett verktyg för ledningen och som ett stöd för medarbetarna. Ledningssystemet hjälper dig att kontinuerligt förbättra och förändra verksamheten genom att samla och sammanställa information, som leder till bättre beslut.

Ledningssystem illustration

Ett ledningssystem är en strukturerad samling av en organisations policies, mål och processer som innehåller detaljerade rutiner och mätbara kriterier för att bedriva och kontinuerligt förbättra verksamheten inom olika områden som kvalitet, miljö och säkerhet.

Systemet är utformat för att anpassa och förbättra verksamheten genom att följa en fördefinierad huvudprocesskarta som är godkänd av ledningen. Detta underlättar målinriktad processutveckling och skapar bra förutsättningar för att förbättra verksamheten.

Ledningssystemet är inte en mjukvara utan en systematisering och standardisering av informationsinhämtning och informationsbearbetning. Se det som att ett ledningssystem beskriver hur organisationen styr verksamheten och mjukvaran hjälper dig styra.

ISO 9001 är det mest kända exemplet på ett ledningssystem. ISO är också en internationell standardisering, men inte tvingande. Det finns många olika sätt att leda och utveckla en verksamhet.

De vanligaste ISO-ledningssystemen för verksamhetsutveckling:

Mjukvara som stödjer ditt ledningssystem

Det är ofta till stor hjälp att ha ett webbaserat systemstöd för att samla in, sammanställa och analysera data, arbeta med verksamhetens mål och verksamhetens strategiska planering.

Mjukvaran gör det möjligt för organisationer och företag att samla in, organisera och visualisera data på ett sätt som främjar koordinering och kontroll. Hypergenes lösning erbjuder verktyg för analys och visualisering av information som hjälper beslutsfattare att förstå komplexa datamängder och trender, vilket leder till välgrundade beslut.

Det är en god idé att fokusera på att integrera och sammanföra data från olika funktionella områden inom en organisation. Integreringarna underlättar koordinationen mellan avdelningar och tillhandahåller en helhetsbild som stödjer strategiska och operativa beslut.

Människor och deras kompetens är dock den viktigaste förutsättningen för utveckling inom alla verksamheter. Utveckla därför medarbetarna, relationerna, kommunikationen och arbeta mot ett gemensamt mål och en gemensam vision.

I den här videon på 13 minuter går vi igenom ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9, en sammanfattning av ett införande i tre övergripande steg och en praktisk demonstration av funktioner och nytta.

Fyll i formuläret för att se videon: