Vård och omsorg: Handläggning LSS/SoL och Boendeanalys

Intresset för systemlösningar inom vård- och omsorgsområdet ökar kraftigt. Bakgrunden är att många kommuner står inför stora utmaningar inom såväl kostnadsutveckling som kvalitetskontroll. Det aktualiserar frågor som rör planering, genomförande, uppföljning och effektivisering.

Kommuner O Regioner Handläggning

Med kvalitetssäkrade rapporter och nyckeltal erhålls ett underlag som ger en gemensam bild och som ökar möjligheterna till faktabaserat beslutsunderlag.

Hypergene har tillsammans med ett flertal kommuner utvecklat kommunspecifika lösningar för olika verksamheter inom vård- och omsorgsområdet. Vi erbjuder bland annat färdiga applikationer som möter de behov som finns inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, handläggningsprocessen inom LSS och SoL och boendeanalys.

Ett sammanhållet system för bättre koll på handläggningsprocessen inom LSS och SoL

Hypergene Handläggning gör det möjligt att analysera och följa upp hela flödet från aktualisering till verkställighet inom lagrummen LSS och SoL. Chefer och andra relevanta roller kan själva ta ut information, statistik och nyckeltal.

I lösningen integrerar vi mot det verksamhetssystem som kommunen redan använder och på daglig basis får man automatiska underlag för hur handläggningsprocessen fortlöper samt relevant statistik och uppdaterade kvalitetsnyckeltal (KKIK).

I en och samma modell kan läget analyseras utifrån antal aktualiseringar, utredningar och beslut, ledtider och arbetsfördelning mellan handläggare. Trender synliggörs och olika enheters resultat kan smidigt jämföras med varandra.

Färdiga funktioner

Verksamhetssystemen är typiskt sett uppbyggda kring en ärendehanteringsprocess. Denna syftar till att erbjuda handläggare ett effektivt stöd i arbetet med individers biståndsbehov t.ex. inom personlig assistans, ledsagarservice eller korttidsvistelser, med mera.

Med Hypergene Handläggning kommer ett rapportpaket för samtliga steg i processen med nedbrytbara siffror på exempelvis organisation, handläggare, kön, ålder, insatstyp, personkrets, med mera.

Utöver detta finns även stöd för uppföljning av KKIK-nyckeltal och ett antal tidsrelaterade nyckeltal, som exempelvis antal dagar innan utredning startar eller antal dagar från ansökan till beslut, med flera.

Applikationen innefattar fördefinierad och automatiserad uppföljning i sammanhållna rapporter för:

  • Aktualiseringar
  • Utredningar
  • Beslut
  • Nyckeltal (exempelvis Oktoberstatistik och KKIK-nyckeltal)

Som en tilläggstjänst finns även möjlighet att följa upp tillgängliga boendeformer utifrån tillgänglighet och beläggningsgrad. Här visas sammanhållna rapporter för:

  • Antal lägenheter med boyta
  • Ägandeform och boendetyp
  • Beläggningsgrad per boende
  • Boendekön
  • Fördelning av personkretsar på respektive boende
  • Ledtider (tomma lägenheter)

Vanliga integrationer

Applikationerna integreras enkelt med de vanligaste verksamhetssystemen, exempelvis Tieto Lifecare, Pulsen Combine och Treserva.