Kommuner och regioner

Hypergene är marknadsledande inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning för svenska kommuner, inte minst inom budgetsystem och att skapa nya förutsättningar för ekonomisk planering och kontroll. Att dessutom - om man vill - kunna integrera och kombinera den ekonomiska styrningen med mål- och kvalitetsstyrning samt verksamhetsanalys gör Hypergene till en mycket stark lösning.

Fler än 80 kommuner använder Hypergenes användarvänliga applikationer, däribland såväl flera av Sveriges största som mellanstora och mindre kommuner.

Kommuner O Regioner V3

Med Hypergene erbjuds kommuner en uppsättning verksamhetsnära applikationer för planering, genomförande, uppföljning, analys och rapportering där organisationen kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Applikationer som stödjer hela verksamheten

Med Hypergene kan kommunen effektivisera sin ekonomiska styrning och uppföljning, likväl som arbetet med mål- och kvalitetsstyrning samt sin verksamhetsanalys.

Ekonomi, nyckeltal, mål och annan verksamhetsinformation kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Med den rollbaserade portalen får användaren en snabb överblick, kan enkelt identifiera avvikelser och kan därefter arbeta vidare på den detaljnivå som önskas. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, så möjliggörs en väsentligt förbättrad styrning av verksamheten.

Applikationerna i Hypergene kompletterar organisationens befintliga verksamhetssystem och gör information därifrån betydligt mer tillgänglig. Information hämtas automatiskt, sammanställs och presenteras på ett lättförståeligt sätt. Förutom att det underlättar översikt och analys, blir det dessutom enkelt att skapa uppdaterade och kvalitetssäkrade nyckeltal för verksamheten.

Processer som stöds i Hypergene

Med hjälp av de fristående men samverkande applikationerna inom mål- och kvalitetsstyrning, ekonomistyrning och verksamhetsanalys effektiviserar du din verksamhetsstyrning i hela organisationen. Läs mer om applikationerna i menyn till höger.

Mer om centrala processer som stöds i Hypergene:

Strategisk planering – i verktyget kan styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger möjlighet till en bra förankring och spridning av verksamhetens långsiktiga mål och uppdrag.

Verksamhetsplanering – baserat på organisationens långsiktiga plan skapar de olika förvaltningarna och enheterna detaljerade planer och handlingsprogram som linjerar med och kopplas till de strategiska målen i en tydlig röd tråd.

Budget och prognos – via det verksamhetsnära och anpassade och mycket effektiva budget- och prognosverktyget ges mycket god ekonomisk kontroll. Integrationer med ekonomi- och personalsystem förenklar hela processen och tillgängliggör detaljerade utfall.

Genomförande och uppföljning – integrationer med verksamhetssystem ger löpande rapporter om aktuellt läge och det operativa genomförandet, vilket innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam helhetssyn.

Systematiskt kvalitetsarbete - tillgång till verksamhetens nyckeltal, periodisk rapportering samt möjligheten att styra mot uppsatta mål gör Hypergene till ett effektivt stöd i hela kvalitetsarbetet, oavsett verksamhetsområde.

Rapportering – enheter kan kommentera sina uppnådda resultat och informationen kan sättas samman till färdiga rapporter, såsom månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport för att informera internt och externt.

Analys och åtgärder – baserat på aktuella verksamhetsdata, kommenterade utfall och resultat kan måluppfyllelsen analyseras. De färdiga rapporterna ger stor möjlighet att hitta underliggande orsaker, samt att ta fram och besluta om korrigerande åtgärder.

Införande

Hypergene har konsulter som sätter sig in i er verksamhet och hjälper er att effektivt införa applikationerna. Vi har erfarenhet av införande i både små och stora kommuner och regioner. Införandet anpassas till respektive kunds förutsättningar och storlek.

Våra verksamhetskonsulter har erfarenhet från kommunal och regional verksamhet och kan råda er hur man bäst lägger upp hela verksamhetsstyrningen. Våra tjänster kan därmed omfatta betydligt mer än enbart införande av applikationerna.

Vår målsättning är att bidra till er verksamhetsutveckling på ett mycket konkret sätt. Detta slutar inte efter avslutat införande, utan vi är gärna ett kontinuerligt stöd i er verksamhetsutveckling.

Kundcase