Hypergene för koncerner

Oavsett om koncernen använder ett specialiserat koncernkonsolideringsverktyg eller inte, erbjuder Hypergene stöd för koncerners strategiska planering, finansiella planering, och uppföljning och analys. Hypergene stödjer både legala och operativa strukturer med full transparens från toppen ner till legala/operativa enheter och ända ner på detalj- och transaktionsnivå.

Koncerner

Integration med koncernkonsolideringsverktyg

Hypergene har integrationer mot kända konsolideringsverktyg som Aaro, IBM Cognos Controller och Unit4 FPM/OCRA och har stor erfarenhet av att sömlöst integrera konsoliderad data i koncerners budget-, prognos- och uppföljningsprocesser.

Nivån på integrationen kan väljas från att omfatta all konsoliderad data från konsolideringsverktyget, till att endast omfatta relevanta eliminerings- och justeringstransaktioner. Konton, organisationsstrukturer och dimensioner mappas med hjälp av flexibla mappningsfunktioner. Om önskvärt kan Hypergene även skjuta tillbaka data till konsolideringsverktyget.

Vid uppsättning av analysrapporter för koncerner i Hypergene använder Hypergene det bästa av två världar, Koncernverktygets kapacitet att konsolidera informationen från underliggande bolag och koncerner till en legalt korrekt koncernsammanställning och Hypergenes avancerade funktionalitet för att möjliggöra analyser och bryta ner data från aggregerad nivå till underliggande transaktioner. Kombinationen av dessa delar ger användaren en ökad möjlighet att förstå hur det konsoliderade resultatet har byggts upp.

Integration med ekonomisystem och andra försystem

Hypergene har integrationer med alla ledande ekonomisystem/affärssystem på den nordiska marknaden, och även integrationer med andra relevanta försystem som exempelvis EFH-system, CRM-system etc.

Hantering av interna mellanhavanden

Vid inmatning av budget och prognos kan Hypergene tillgängliggöra motpartsbegreppet, vilket innebär att inmataren direkt kan mata in vilka poster som skall påverka andra bolag inom koncernen.

Beroende på val av logik kan interna mellanhavanden hanteras på något av följande sätt:

  • Vid inmatning bokas automatiskt en motbokning på angiven motpart, vilket innebär att interna mellanhavanden alltid är avstämda. En regel om att det alltid är den ena parten som skall mata in kan styra så att inga dubbletter matas in.
  • Vid inmatning skickas en godkännandeförfrågan till motparten innan budgetposten registreras i den totala budgeten.
  • Båda parter matar in sin post, vilket samlas i en avstämningsrapport som en budgetförvaltare har i ansvar att kontrollera löpande.

Inmatningen sker alltid i lokal valuta, men kan sedan räknas om så att den bokförs hos motparten i deras valuta.

Koncernelimineringar och koncernjusteringar

Hypergene kan hantera inmatnings- och elimineringslogik för koncernen och tillgängliggöra eliminerings- och justeringsdata i såväl planerings- som uppföljningsprocessen. I dessa fall kommer rapporter visa aggregerad data på valfri nivå i koncernvaluta och på bolagsnivå även i bolagsvaluta. Användare kan borra sig ner till underliggande detaljer från integrerade ekonomisystem och andra försystem.

Det bör dock noteras att Hypergene inte erbjuder samma automatiserade standardstöd för exempelvis förvärvselimineringar, minoritetselimineringar och intressebolagshantering som specialiserade koncernkonsolideringsverktyg som AARO, Unit4 FPM/OCRA och IBM Cognos Controller.

Strategisk planering för koncerner

För mer information om hur koncerner och bolag kan arbeta med sin strategiska planering i Hypergene, se mer information här.

Verksamhetsrapportering för koncerner

För mer information om hur koncerner och bolag kan arbeta med dynamisk verksamhetsrapportering i Hypergene, se mer information här.

Se också våra kundcase för mer information om hur koncerner effektiviserar sin planering, styrning, uppföljning och analys med hjälp av Hypergene.

Kundcase