Del 4 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen": Ta ett helhetsgrepp om styrningen

I allt för många organisationer kopplas inte strategiarbetet samman med den finansiella planeringen, vilket på flera sätt gör styrningen mindre effektiv. I den här artikeln tittar vi närmare på hur man tar ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen.

datorer_organisatoin.jpg

Ta ett helhetsgrepp om styrningen

Det första man bör göra är att se till att allt arbete sker i ett samlat verktyg där ledningsfunktionerna samarbetar. Då blir planeringsarbetet vassare och tid kan läggas på mer värdeskapande arbete. En typisk fallgrop är att en organisation arbetar utifrån flera styrmodeller samtidigt – trots att dessa bygger på olika logiker för hur en organisation är tänkt att fungera.

Kanske har de införts vid olika skeden – för att de har varit ”moderna”, eller i samband med något annat övergripande förändringspaket, t.ex. i samband med omorganisationer. Och sedan har de fått leva kvar, sida vid sida, oavsett om styrmodellerna är kompatibla med varandra eller inte. Man har alltså underlåtit, av olika skäl, att avveckla en gammal modell till förmån för en ny och hamnat i en tillvaro av motstridiga styrsignaler. 

Lika vanligt är det att strategi- och affärsplaneringen hanteras separat från den finansiella planeringen. Och när strategin lever ett annat liv än budgeten blir mål och medel svåra att få ihop. Många organisationer behöver därför bli tydligare i sin styrning. En mer grundläggande fråga är dessutom vilket synsätt eller ledningsfilosofi ledningsgruppen vill att styrmodellen ska stödja.

Ett första steg är därför att först slå fast vilken styrfilosofi och modell 5 de tror på. Ett andra steg är att med rätt systemstöd få ihop styrmodellen med organisationers ekonomimodell. Syftet är då att i ett och samma verktyg kunna planera och följa upp utifrån en helhet – både utifrån verksamhetens mer kvalitativa mål och den ekonomiska sidans hårdare siffror.

Läs hela artikeln här