Vad är strategisk planering?

Strategisk planering är grunden för att kunna sätta mål, göra prioriteringar och få din organisations planer att styra åt rätt håll. När olika avdelningars planer utgår från de övergripande målen och sammanfogas får företaget en gemensam riktning och en gemensam strategi.

illustration av strategisk planering

I strategiarbetet utgår man från affärsmål, marknadsanalyser och insikter om omvärld, kunder och verksamheten. Planeringen som därefter binder ihop strategi, mål, aktiviteter och nyckeltal kallas ofta strategisk planering eller affärsplanering. Affärsplanering har fokus på att generera intäkter, nå effektivitet och ta marknadsandelar. Offentlig sektor har inte samma fokus, och där pratar man i stället om verksamhetsplanering.

Affärsplaneringen kan ofta upplevas abstrakt. Det är därför till stor hjälp om strategin och planen kan visualiseras, eftersom den då är enklare att ta till sig. Att strategin kommuniceras ut i organisationen är även det en förutsättning för att den ska leda till handlingar som påverkar, som är en förutsättning för att omsätta strategin till faktiska resultat.

Det blir också enklare att arbeta med strategisk planering om det går att bryta ned målen till i delmål och knyta ihop dem med nyckeltal, som går att följa över tiden. Detta möjliggör en röd tråd från strategi, via mål och delmål till möjligheten att mäta hur organisationen presterar kontinuerligt. På engelska kallas detta ibland för Corporate Performance Management (CPM), även om CPM också inkluderar den ekonomiska styrningen.

Strategi, mål och plan

Strategin är den övergripande riktningen, de viktigaste prioriteringarna och här bör du tänka ”helikopterperspektiv”. När du kommer ned på planer och mål bör du i stället prata om taktiska och operativa perspektiv.

Affärsplan och verksamhetsplan bör ses som strategiskt arbete i praktiken och den strategiska planen som verksamhetens viktigaste styrdokument. Skälet till att planerna läggs är för att styra organisationen i rätt riktning.

Olika delar av företaget sätter strategier för sin del av verksamheten och arbetar mot sina respektive mål, men för helhetens resultat är det avgörande att dessa strategier, planer och mål är förenliga med det övergripande perspektivet och att detta både fungerar effektivt från ledningen och ned i organisationen (top down) och från en operativ nivå och uppåt i organisationen (bottom up).

Att styra mot mål inom ett företag kallas ofta målstyrning och har likheter med strategisk planering, dock med fokus på måluppfyllnad. Affärs- och verksamhetsplanen bör dessutom vara nära sammanlänkade med den ekonomiska planeringen. Det ena förutsätter det andra och bör innefattas i samma planerings- och styrningsprocesser.

Budget och prognosarbete är en central och viktig del i företagets planeringsprocesser. Detta kan ske på olika sätt, oftast årsbundet eller med ett rullande 12-månadersperspektiv. Genom att ha effektiva processer och koll på den ekonomiska planeringen ges ledning och beslutsfattare på alla nivåer möjlighet att på ett effektivt och flexibelt sätt navigera verksamheten framåt. Detta sker ofta via verktyg som Hypergene.

Enligt McKinsey har pandemin belyst vikten av att snabbt kunna anpassa sina strategier, ha full kostnadskontroll och att tydligt kunna länka värdeskapande aktiviteter till strategin. I sammanhanget blir även scenarioplanering mycket viktig. Allt detta får konsekvenser för budgetarbetet och hur man planerar resurser.

Enligt Gartner är det första rådet i arbetet gällande strategisk planering att börja med budget och ekonomiska prioriteringar. De menar dessutom att det är viktigt att du knyter an den strategiska planeringen till operativa mål för att den ska fungera: ”många organisationer saknar en sammanhängande plan för sin strategiska planering som ordentligt översätter höga verksamhetsmål till funktionella mål.”

Exempel på tillämpningar av strategisk planering som Hypergene kan hjälpa dig med:

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet. 

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: