Riskkultur: Förbättra den med ”snack”, mätning och självförtroende

Att ha en företagskultur som ”tänker risk” underlättar när det oförutsedda händer. Riskkulturen påverkar beslut och aktiviteter i hela organisationen på ett sätt som styr verksamheten rätt och minimerar eventuella skador, om den är rätt utformad. För dig som vill förstärka riskkulturen finns ett antal principer att bygga utifrån.

illustration av risk

Riskhantering, förbättrade processer och internkontrollstrukturer är viktiga beståndsdelar när det gäller att hantera risker, men riskmedvetenhet i företagskulturen kan vara minst lika viktigt.

I boken Risker och riskhantering i näringsliv och samhälle, utgiven av Handelshögskolan i Stockholm, skriver Kristian Kallenberg:

"En formaliserad riskhantering kan bara lyckas om den understöds av en värdemässig grund och en tro bland medarbetare och chefer på att den skapar värde för organisationen,” och understryker att:

"Varje organisation kan sägas ha en riskkultur, men den fråga varje företagsledning bör ställa sig är huruvida denna är god och rätt utformad samt om den stödjer eller stjälper organisationens långsiktiga mål."

Att ha en stark riskkultur innebär inte att du håller dig ifrån risker. Sanningen är snarare att många företag som har en god riskkultur tar många risker. Det är medvetenheten och attityden till risk som särskiljer företagen. En fullt rimlig frågeställning kan därför vara om din verksamhet tar för lite risker och därmed missar möjligheter?

McKinsey har undersökt 30 globala företag och fördjupat sig i 20 detaljerade case. De har funnit att effektiva riskhanterande cheferna sticker ut på olika sätt. De agerar snabbt när de utnyttjar eller hanterar en risk och de utgår från ”data de redan har” när de bygger en effektiv riskkultur:

Vad gör en verksamhet som har en stark riskkultur?

1. De lyfter riskerna och ”tar snacket”

Det kan krävas självförtroende att erkänna svagheter och därmed potentiellt också risker. De kulturella skillnaderna mellan de verksamheter som ser sina brister och de som inte gör det är stora.

Även om risker inte alltid kan bedömas helt och fullt är dialog för att söka förståelse ett viktigt verktyg för att lyfta och hantera risker. Motstå därför frestelsen att prata om jobbiga saker ”senare”, eller i värsta fall att till och med förneka riskernas existens. Om ni inte ”tar snacket” är det lätt att underskatta eller överskatta risker, trots genomförda riskanalyser.

2. De uppmuntrar transparens och vågar

Organisationer med chefer som känner sig trygga i att verksamheten kan hantera öppenhet gällande risk klarar sig bättre. Fostra öppenhet generellt och öppenhet kring risker specifikt, för att stärka riskkulturen.

Var också uppmärksam på eventuell internkonkurrens mellan team och affärsområden. Interkonkurrens kan i värsta fall leda till att problem ”sopas under mattan” för att inte uppmärksammas. Skälet till det kan vara att nå kortsiktiga mål eller behålla en tilldelad budget i förhållande till andra team.

I de mest funktionella riskkulturerna söker medarbetare och chefer aktivt efter risker som behöver åtgärdas eller uppmärksammas, och ser det som allas ansvar att flagga avvikelser eller risker. Om det är en lång resa för din organisation att nå hit kan ett första steg vara en visselblåsfunktion, där medarbetare kan anmäla risker.

3. De har koll och är engagerade

Att arbeta med risk är och behöver vara ett lagarbete. Det är chefernas ansvar att säkerställa att det finns kontrollfunktioner och en utbredd koll på acceptabla risknivåer. Verksamheten bör också kunna följa nyckeltal och trender inom de olika riskområdena.

Samtidigt krävs en avvägning mellan kontroll och flexibilitet. Om medarbetarna får för mycket riskhantering i knät eller om de inte får navigera risken med en viss frihet, blir jobbet kanske inte gjort.

För mycket kontroll kan också leda till ett sämre självförtroende och lägre öppenheten i riskarbetet. Genom att istället ha en samsyn och kring hur riskarbetet ska se ut och fördelas vågar medarbetare både säga ifrån och fatta beslut som i sig kan vara riskabla (men bra).

Det handlar, precis som i alla andra delar av verksamheten, om att skapa engagemang kring frågan om risk – att det är ett område som ni tar ett gemensamt ansvar för. De som lyckas bäst är de som lyckas balansera det formella riskarbetet med att få in riskhanteringen som en naturlig del i vardagen och kulturen.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: