Controller – definition och beskrivning

En controllers arbetsuppgifter är ofta att samla in, sammanställa och kommunicera en organisations ekonomiska information. En controller ser till att affärs- och verksamhetsmålen följs upp, arbetar med data, utfall och information kring det ekonomiska resultatet och gör prognoser. Controllern ser till att ledningen och beslutsfattare får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten framåt.

controller som jobbar

Controllerns roll kan variera mycket beroende på typ och storlek av verksamheten, och om den verkar i privat eller offentlig sektor. Överlag handlar controllerrollen om att analysera ekonomiska utfall och bidra till att beslutsfattare får den information som behövs för att planera och styra verksamheten.

I många organisationer är controllern också ett stöd och bollplank till chefer när ekonomisk information ska tolkas. Arbetsuppgifterna varierar beroende på den aktuella organisationens behov, men innehåller ofta analys av nyckeltal, organisations-, affärs-, personal-, produkt-, logistikfrågor och projekt.

Vad gör en controller?

Controllern planerar och genomför utredningar, analyserar och följer upp resultat, analyserar lönsamhet och organisationens finansiella flöden. Att de ekonomiska, affärsmässiga och personella resurserna utnyttjas på bästa sätt är det övergripande målet med arbetet. Controllern ses i Sverige som en resurs för chefer och beslutsfattare och kan även delta i vissa ledningsgruppsmöten.

Alla tolkningar som görs av controllern görs i verksamhetens sammanhang. Controllern fungerar därför som tolk av ekonomiska begrepp, för att andra på företaget ska kunna arbeta med att styra verksamheten – genom ekonomi och mål kopplade till de ekonomiska förutsättningarna.

Controllerns och ekonomiavdelningens roll har förändrats med tiden. Från att tidigare rapporterat siffror i efterhand är controllerrollen och ekonomifunktionen idag mer framåtlutade, samarbetar med data- och analysenheter och använder ofta mer avancerade systemstöd, i stället för Excel.

Målet är att vara mer framtidsorienterade och att underlätta för verksamheten att hantera förändringar (både oförutsedda och planerade). Controllern använder idag specifik metodik och digitala verktyg för att ta fram förändringsförslag och medverkar på så sätt i strategiarbetet.

Som tolkare av både ekonomi och verksamhet är controllers viktiga resurser i förändringsarbete. Ofta tillsammans med, och under ledning av, ekonomichefen. Controllern bidrar till styrningsarbetet, även om styrningen sker i form av ekonomistyrning eller verksamhetsstyrning.

En controllers arbetsområden och kommunikationsvägar

Lönsamhetsrapportering:

  • Ger stöd till ledningsgruppen och närmsta chef i verksamhetsstyrning och ekonomistyrning (informerar om kostnader och lönsamhet).
  • Interna ambitioner och operativt arbete.

Strategisk analys:

  • Stöd till styrelsen och ledningsgruppen (informerar om kunder och konkurrenter i ett mer långsiktigt perspektiv).
  • Strategiskt med en intern ambition.

Kravanalys:

  • Stöd till ekonomiavdelningen (informerar om nya regler och ny teknik).
  • Strategiskt med externa krav.

Löpande bokföring och rapportering:

  • Stöd till ägarna och andra intressenter (informerar om rätt resultat och rätt värde).
  • Externa krav och operativt arbete.

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet. 

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: