Verksamhetsplan för kommuner och regioner

Hypergene Verksamhetsplan ger stöd i hela styrkedjan från strategiutveckling, verksamhetsplanering och genomförande till uppföljning av mål.

Kommuner O Regioner Verksamhetsplan V3

Med lösningen hålls hela styrningen samman och det blir lätt att följa den råda tråden från övergripande nivå ner till enskild enhet gällande mål till aktivitet. Lösningen stödjer alla styrmodeller och har stor flexibilitet.

Verksamhetsplanen byggs upp utifrån flera delar av Hypergene med exempelvis beskrivande text, nyckeltal, diagram och objekt från målstyrningen. Oberoende av planeringsdokumentens struktur kan de digitaliseras i Hypergene och hanteras effektivt. Riskanalys kan hanteras integrerat i planerna eller i separata riskplaner.

En tydlig röd tråd

I lösningen bryts uppsatta visioner och strategier ner till mål för olika organisatoriska nivåer. Övriga delar av organisationen tar ställning till och definierar de ytterligare mål och aktiviteter som behövs för att uppnå de övergripande målen.

Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning för att säkerställa att målen nås. I lösningen hänger hela verksamhetsstyrningen samman i en röd tråd.

Medarbetare i organisationen kan enkelt se hur aktiviteter och åtaganden bidrar till att gemensamma mål uppnås. Mål som har satts på strategisk nivå kan brytas ner till verksamhetsnära mål och följas via nyckeltal.

Flexibiliteten gör det dessutom möjligt att använda modeller och begrepp som redan är inarbetade i verksamheten. Verksamhetsplanen är transparent och öppen genom hela organisation med olika möjligheter av visningar/rapporter som man kan arbeta i, såsom exempelvis dokumentvisning, mått- och måltavlor samt tabell och boxvisningar.

Integrerad uppföljning

Nyckeltalens utfall hämtas automatiskt från verksamhetssystemen vilket ger en effektiv uppföljning. Allt möjliggörs av applikationernas integrationer med verksamhetssystemen, men utfallsvärden kan även matas in manuellt.

Alla nivåer i organisationen kan dessutom kommentera sina resultat. I bland annat styrkort, textdokument och rapporter finns det sedan möjlighet att jämföra aktuell status med planerade mål.

Lång erfarenhet

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med verksamhetsstyrning i kommuner och regioner. De vet vikten av att få styrmodellerna väl förankrade i det dagliga arbetet hos de olika verksamheterna – exempelvis att åstadkomma en effektiv sammanlänkning av kvalitetsarbetet med den övergripande verksamhetsplanen.

Kundcase