Mål- och kvalitetsstyrning för kommuner och regioner

Inom området Mål- och kvalitetsstyrning finns applikationer där styrmodell med vision och långsiktiga mål kan formuleras och kommuniceras. Detta ger möjlighet till en bra förankring och spridning av verksamhetens långsiktiga mål och uppdrag.

Kommuner O Regioner MA╠Èl OCH KVALITET V3

Baserat på organisationens övergripande mål skapar de olika förvaltningarna och enheterna detaljerade planer som linjerar med och kopplas till de strategiska målen i en tydlig röd tråd.

Enheterna kan direkt i Hypergene kommentera sina uppnådda resultat och informationen kan sättas samman till färdiga rapporter, såsom månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport för att informera internt och externt.

Exempel på applikationer inom Mål- och kvalitetsstyrning:

Verksamhetsplan

Applikationen ger stöd i hela kommunens styrkedja: Från strategiutveckling, verksamhetsplanering och genomförande till uppföljning av mål. Det är enkelt att följa mål/målområden, nyckeltal och aktiviteter från övergripande nivå ner till enskild enhet.

Övergripande planer och uppgifter delas ut till resten av organisationen som tar ställning till och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten.

Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning men även aktiviteter för att säkerställa att målen nås.
Verksamhetsplanen är transparent och öppen genom hela organisationen och beroende på preferenser finns möjlighet att välja olika typer av visningar/rapporter, såsom t.ex. dokumentvisning, mål- och mättavlor samt tabell och boxvisningar.

Systematiskt kvalitetsarbete

Applikationerna Internkontroll, arbetsmiljö och kvalitetsarbetet inom vård- och omsorg (SOSFS) och skola (SKA) stödjer det systematiska kvalitetsarbetet inom olika verksamhetsområden. I applikationerna stöds arbetet med att planera, följa upp, analysera, och förbättra verksamheten.

Det är dessutom lätt att få fram de risker som har högst riskvärde – vilket innebär att det går snabbt att förebygga/åtgärda och förbättra effektivt och kontrollerat.

I applikationen för Agenda 2030 kopplas kommunens mål och nyckeltal ihop med de nyckeltal som RKA (Rådet för Kommunal Analys) bestämt ska tillhöra de 17 globala målen.

Detta gör att kommunen på ett effektivt sätt kan planera och prioritera aktiviteterna i sitt arbete med Agenda 2030. Applikationen gör det dessutom enkelt att kommunicera och rapportera arbetet till sina intressenter.

Kundcase