Hypergene Budget och prognos för kommuner och regioner

Applikationen bidrar till att mycket tid kan sparas i planeringsarbetet. Tid som istället kan läggas på verksamhetsutveckling.

Kommuner O Regioner Budget O Prognos V3

I kommunal och regional verksamhet är budget- och prognosprocessen ett viktigt styrinstrument. Applikationen för Budget & prognos är utvecklad utifrån hur planeringsarbetet är upplagt och kan enkelt anpassas efter ytterligare behov.

Beräkningar och konsolidering sker med automatik vilket ger ett kvalitetshöjande stöd i alla moment och en väsentlig tidsbesparing i budget- och prognosarbetet.

Tydlig process

Processen i applikationen börjar med att hantera ramar och anslagsfördelning. Därefter får respektive enhet budgetera sin verksamhet. Sist fördelas de gemensamma kostnaderna och totalbudgeten kan stämmas av och trimmas.

I applikationen fördelas ansvar tydligt för de olika momenten och det är enkelt att följa upp vilka delar som är utförda. Detta ger en god kontroll över hur budgetprocessen fortskrider. En uppdaterad totalbudget finns dessutom alltid tillgänglig för kontroll och avstämning.

Färdiga funktioner

Applikationen är anpassad utifrån hur en kommun arbetar, med grundläggande kontoinmatning men också mer avancerade tillämpningsområden för exempelvis personalbudgeteringar och drivbaserad budget. Funktionerna i applikationen kan kombineras i olika tillämpningar, exempelvis för att skapa en årsbudget.

Det finns effektivt stöd för att sätta upp sin ekonomimodell, periodiseringar, fördelningar och arbetsflöden. Bland funktionerna finns exempelvis.

  • Kontobaserad inmatning
  • Anslagsfördelning
  • Personalplanering
  • Resursfördelning
  • Anläggnings/investeringsbudget

I applikationen finns en hög grad av flexibilitet, bland annat med stöd för att implementera valfri planeringsmodell. I alla tillämpningar laddas automatiskt önskade jämförelser med föregående års budget, föregående års utfall, utfall + senaste prognos eller vilka jämförelser man önskar ha med i planeringsarbetet. 

Erfarenhet av kommunal och regional budgetering

Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med ekonomisk planering och bistår med kunskap och råd.

Det kan handla om för- och nackdelar med olika budgetmodeller, hur hela budgetprocessen kan effektiviseras, hur en tät koppling mellan verksamhetsplanen och den ekonomiska planeringen skapas, eller hur prognosprecisionen kan förbättras med hjälp av applikationen Budget och prognos.

Vill du få en snabb genomgång av hur Hypergene kan bidra i kommunens budget- och prognosarbete? Titta gärna på den här korta filmen.

Se video