Controlling: Ekonomisk styrning och uppföljning

Inom ekonomiområdet dyker ofta begreppet ”controlling” upp. Men vad betyder det egentligen? I det här inlägget får du reda på vad controlling är, dess syfte, hur begreppet står sig i relation till närliggande begrepp, hur en controllers roll ser ut inom controlling och hur det används i projekt.

Illustration av controlling

Vad är Controlling?

Controlling är en avgörande process inom ekonomisk styrning som syftar till att säkerställa måluppfyllelse genom uppföljning, analys och rapportering av ekonomiska och verksamhetsrelaterade processer.

Controlling hjälper ledningen att sätta mätbara eller ibland mer abstrakta mål, identifiera avvikelser, och vidta åtgärder baserat på dessa insikter. Processen bidrar till förbättrad planering och resurseffektivitet, bidrar till anställdas förståelse för verksamheten och underlättar samordning.

En central aktör inom controlling är förstås controllern, som i sin roll ofta hanterar stora mängder data och information, analyserar och rapporterar utfall och spelar en strategisk roll för företagets framtid genom att exempelvis bidra med ekonomiska prognoser och scenarios.

Betydelsen av controlling i moderna verksamheter

I dagens dynamiska affärsmiljö är controlling viktigare än någonsin. Det bidrar till att hålla ett företag på rätt kurs mot sina mål, säkerställer finansiell stabilitet och lyfter fram potentiella risker. En robust controllingmekanism kan därmed sägas fungera som företagets finansiellt inriktade kompass.

Definition av controlling

Inom företagsekonomi refererar controlling till processen att systematiskt samla in, analysera och rapporterar finansiell och icke-finansiell information. Syftet? Att stödja ledningen i beslutsfattande, planering och uppföljning av verksamhetens mål och prestationer. Det omfattar allt från finansiell rapportering till budgetering och regelefterlevnad.

Controlling vs ekonomistyrning och Business Control

Controlling handlar om att följa upp och analysera företagets resurser för att uppnå mål genom uppföljning och styrning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade processer, medan ekonomistyrning är bredare och Business Control mer strategiskt.

Ekonomistyrning omfattar bredare ekonomisk resurshantering, där controlling är en del. Business Control är en övergripande funktion som säkerställer strategisk måluppfyllelse, inklusive riskhantering och kvalitetskontroll. Business Control är oftast ett område som någon med titeln Business Controller (verksamhetscontroller) arbetar med.

Controlling vs företagsledning

För att förstå controlling är det viktigt att skilja det från olika styrningsprocesser. Medan ledning handlar om planering och styrning av en organisation, syftar controlling till det arbete som controllern gör med att följa upp, analysera och återkoppla till ledningen om hur planen följs.

Controllerns roll inom controlling

Vem är då som hanterar den här typen av processer? Det är olika typer av controllers vars roller ofta innehåller uppgifter som:

 • Finansiell rapportering: Controllern förbereder, följer upp och säkerställer kvaliteten inom ett företags finansiella rapporter.
 • Budgetering och prognostisering: Controllern är ofta djupt involverad i budgetarbetet och att skapa prognoser löpande under året
 • Interna kontroller: Controllers inrättar processer som skyddar företagets tillgångar, hanterar risker och underlättar korrekta rapporter.
 • Regulatorisk efterlevnad: Att hålla sig uppdaterad om finansiella förordningar och uppfylla lagstadgade krav är också en del av controllerns vardag.
 • Finansiell analys: Genom att analysera och följa upp finansiella data identifierar controllern områden för förbättring och tillväxt.

Controlling i projekt

Controlling inom (ofta större) projekt handlar om att planera och följa upp de finansiella flödena i projekten samt övervaka och jämföra projektets faktiska framsteg med planerade framsteg.

Detta inkluderar att identifiera eventuella avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att projektet fortlöper bra, är i tid, i linje med budget och är på väg att nå målen. Controlling i projektintensiva verksamheter kan även innebära att överse projektportföljer.

Processen kan involvera:

 • Uppföljning av projektets finansiella flöden.
 • Portfölj- och resurshantering.
 • Uppföljning av projektets framdrift.
 • Identifiering av avvikelser från planen.
 • Rekommendationer och genomförande av korrigeringsåtgärder.
 • Uppdatering av projektplaner baserat på den faktiska utvecklingen.

Verktyg för effektiv controlling

I den digitala eran har controllers ett utbud av verktyg till sitt förfogande, till exempel:

 • Mjukvara för finansiell planering och analys: Controllern har ofta stor hjälp av olika typer av mjukvaror; från ekonomisystem och redovisningsverktyg till budgetlösningar och sofistikerade analysverktyg som hjälper till att skapa och tolka finansiella rapporter.
 • Prestationsmått: KPI:er och andra mätvärden ger en ögonblicksbild av ett företags finansiella hälsa.
 • Interna revisioner: Dessa regelbundna kontroller säkerställer att allt går som det ska.

Eftersom varje projekt är unikt kan specifika metoder och verktyg för controlling variera.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: