Riskhantering: Hur du skyddar ditt företag i en osäker värld

Riskhantering (Risk Management) är en viktig process där företag identifierar och hanterar potentiella hot och risker. Genom en ständig uppmärksamhet på risker kan organisationer förbereda sig för osäkerheter och utmaningar i dagens snabbt föränderliga värld. Det handlar inte enbart om att bocka av punkter på en lista, utan snarare om en strategisk, kontinuerlig anpassning till förändrade förhållanden.

Riskhantering vid dator

Vad är riskhantering?

Riskhantering är en process där ett företag identifierar, bedömmer, prioriterar, analyserar och förebygger potentiella risker för att skydda sina resurser och vidta lämpliga åtgärder för att minimera, övervaka och kontrollera sannolikheten eller inverkan kopplat till oönskade händelser.

Det innebär att du ska vara medveten om ditt företags potentiella riskerna och ha strategier för att hantera dem, vilket minskar sannolikheten och effekten av oönskade händelser (avvikelser). Se en risk som en plats och situation där ett hot och en svaghet möts.

Riskhantering är inte en engångshändelse eller en checklista du kan bocka av. Det är en pågående process som kräver uppmärksamhet, resurser och engagemang.

Riskhantering faller ofta under det större begreppet 'GRC' (Governance, Risk management and Compliance) på större företag. GRC innebär till stor del kontroll av verksamheten. Att se till att verksamheten gör vad den ska, på rätt sätt, och att verksamheten når sina mål genom att ha koll på nyckeltal, finansiella rapporter, prognoser, risker, arbetsrutiner, lagar och regler.

Framåtlutad riskhantering

Riskhantering har blivit en nyckelterm i dagens affärsvärld. I en tid då marknaderna förändras snabbt, tekniken utvecklas i en blixtrande takt och den globala osäkerheten fortsätter att öka, är det viktigt för företag av alla storlekar att förstå och införa effektiv riskhantering.

Råd kring riskhantering blir lätt generella eftersom varje företag står inför specifika risker. Men att inta en passiv hållning, endast följa lagkrav och undvika ekonomiska förluster leder till en bristande riskhantering. Då kommer du inte kunna hantera risker tillräckligt snabbt, oavsett bransch.

Allt från cyberattacker till resursbrist kan försätta din verksamhet ur kurs eller i konkurs. Enligt en undersökning som McKinsey gjort jobbar styrelser 9 procent av sin tid med att hantera risker och endast 6 procent av tillfrågade styrelseledamöter tror att deras företag jobbar effektivt med riskhantering.

Hur du riskhanterar

Riskhantering är inte bara en teknisk process, utan ett engagemang i företagskulturen. Genom en systematisk process skapas en säkrare arbetsmiljö där riskerna inte bara identifieras och hanteras utan också omvandlas till möjligheter:

Identifiera riskerna

Oavsett om det handlar om finansiella risker, teknikstrul, juridiska hinder eller marknadsförändringar, är det viktigt att kartlägga alla tänkbara händelser som kan störa verksamheten.

Bedöm riskerna

När listan över potentiella risker är klar, är det dags att bedöma sannolikheten för varje risk och vilken inverkan den kan ha på verksamheten. Detta steg kan visualiseras med hjälp av en riskmatris för att skapa en tydlig bild av vilka risker som är mest påträngande.

Prioritera

Alla risker är inte skapta lika. Med din riskmatris i hand, fokusera på de risker som har både hög sannolikhet och hög påverkan. Dessa bör åtgärdas först.

Utveckla en strategi

Här kommer den verkliga planeringen in. För varje risk, fundera på hur du bäst kan bemöta den:

  • Undvika: Kanske det bästa alternativet är att undvika vissa aktiviteter helt.
  • Minska: Kan du minska sannolikheten eller inverkan av en risk?
  • Överföra: I vissa fall kan det vara klokt att överlåta riskerna till en tredje part, kanske genom försäkring.
  • Acceptera: Ibland måste du förbereda dig mentalt, acceptera risken och ha en B-plan.

Verkställ planen

Här sätts all planering i rörelse. Det kan vara allt från att utbilda teamet, investera i ny teknik, förändra arbetsrutiner eller köpa försäkringar.

Övervaka och granskning

Världen förändras ständigt, och det gör också risklandskapet. Det är viktigt att regelbundet granska riskhanteringsplanerna för att säkerställa att de fortfarande är relevanta.

Kommunicera

Det här är verkligen teamarbete. En öppen dialog med alla intressenter, från anställda till högsta ledningen, säkerställer att alla är medvetna om riskhanteringsplanen och dess betydelse.

Förbättra

Precis som allt annat inom verksamheten, kan också riskhanteringsprocessen förbättras. Gör nödvändiga justeringar baserat på feedback och granskning.

Riskhanteringens övergripande ramverk

Strategiskt beslutsfattande

Ett större och systematiskt grepp kring er strategi hjälper dig se risker på lång sikt och i förhållande till din organisation, marknaden och branschkollegor.

Din strategiska planering är överordnad din riskhantering, men kan inkludera riskhanteringen. Om inte annat på en operativ nivå. Du vinner på en aktiv kontinuerlig utvärdering kring vart ni är på väg (målstyrning) och ett aktivt arbete med resursallokering dit du ser att riskerna är som störst.

Kvalitetsledning och internkontroll

God kvalitetsledning och internkontroll hjälper dig att bemöta, mäta, kontrollera, stävja och informera kring risker. Även på en operativ nivå. Det finns en tydlig symbios mellan riskhantering, internkontroll och kvalitetsarbete.

Stresstesta och följ upp

Ta hjälp av affärsområdeschefen och ett par väl insatta controllers för att stresstesta, om du är osäker på risker eller hanteringen av risker inom exempelvis ett affärsområde Utvärdera i efterhand.

Analys och insikter bör vara en del av din allmänna riskhantering, men ibland vill man också kunna sätta fingret på något specifikt, som man tror inte fungerar som det ska. Då är mer inriktade tester och utvärderingar viktiga.

Operativ kontroll

Att ha rätt förutsättningar att styra och anpassa verksamheten smidigt är minst lika viktigt som själva riskanalysen. För om du inte har möjlighet att ställa om och anpassa dig i förhållande till riskerna kan du inte agera. Se därför till att ha koll på era planeringsprocesser och att det går snabbt att lägga om kursen när det behövs.

Etik och hållbarhet

Vi befinner oss i ett paradigmskifte kring etik och hållbarhet. FN:s globala mål, företag som går i konkurs på grund av imagefrågor och lagkrav på hållbarhetsredovisning (sedan 2017) har aktualiserat detta. Här, i din organisations interna och externa anseende, bor många risker – håll koll och agera proaktivt.

Det är värt att understryka att även Svensk kod för bolagsstyrning (SOU, 2003) och Årsredovisningslagen (ÅRL, 1995) ger råd och ställer krav kring riskhanteringen.

Varför är riskhanteringen viktig?

Tänk på riskhantering som ett försäkringsskydd för ditt företag. Du skulle inte köra en bil utan försäkring, så varför skulle du driva ett företag utan att ha en plan för att hantera potentiella risker?

Riskhantering hjälper företag att:

  • Förbereda sig för det oväntade: Oavsett om det är naturkatastrofer, IT-brott eller stora marknadsförändringar, gör riskhantering att du är redo.
  • Optimera resurser: Genom att veta var riskerna ligger, kan företag fokusera sina resurser effektivt.
  • Skydda varumärket: En oväntad händelse kan snabbt skada ett företags anseende. Genom att vara förberedd minskar du chansen att detta inträffar.

Riskhanteringen överlappar frågor som bolagskoder, etiska policys, hållbarhetsarbete, interna och externa revisoner. Men riskerna hanteras sällan här.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: