Experternas 11 bästa tips för bättre och skarpare beslut i din organisation

Att fatta beslut i en omvärld som förändras blixtsnabbt, kräver knivskarpt fokus och en stor portion mod. Men är det möjligt att skapa perfekta förutsättningar för att besluten ska bli bättre, mer korrekta? Ja, det går i alla fall att komma en bra bit på vägen. Det säger beslutsexperten Ari Riabacke och Hypergenes vd Urban Bucht.

Ari Riabacke

Kanske har vår omvärld aldrig någonsin tidigare varit så osäker och oförutsägbar som nu. Lägg till ett behov för många organisationer att i dag vara snabbare. Att kunna bromsa när det krävs, gasa när det ges tillfälle. Och du har en perfekt storm för svårt beslutsfattande.  

På jobbet fattar vi dagligen en lång rad av beslut. Vi går på känsla, erfarenheter, kunskaper eller data – oftast en blandning. Det gäller även de större och viktigare besluten. I ledningsgrupper, styrelser, team eller på egen hand.  

”Vi lägger oproportionerligt mycket tid idag på analys. Mer information får oss att känna oss gladare och tryggare men det betyder inte bättre beslut. Vi letar snarare efter information som styrker vad vi vill göra. I en tid när all information finns, då är det lätt att hitta den informationen”, säger Ari Riabacke, författare, föreläsare och forskare inom beslutsfattande. 

”I vår forskning ser vi att man till slut kommer till vägs ände där ytterligare ett excelark inte ger mer kunskap om vilket beslut som ska tas. Därefter sker det på känsla”, säger han. 

Mängden data är sällan ett problem i en digitaliserad värld. Snarare handlar det att sålla fram rätt information som är jämförbar över tiden och som går att förstå. Det är desto svårare att få till. Urban Bucht är vd på Hypergene. För honom är korrekt och färsk information viktigt – plus en samsyn kring datan.  

”Behovet har ökat av att kunna jobba med kvalitetssäkrad och uppdaterad information som är relevant för just dig och din situation. Att kunna dela den med hela organisationen och att säkerställa att informationen finns över tid. Plus att alla arbetar utifrån samma mål, data och nyckeltal. Då kan alla dra åt samma håll och arbeta faktabaserat vid varje givet beslutstillfälle. Då är det möjligt att styra bort från de impulsiva här och nu-besluten”, säger Urban Bucht. 

Att snabbt kunna agera när omvärlden förändras är en nyckel för framgångsrika bolag. Ari Riabacke säger att det här är topp på agendan för de flesta företagsledare. 

”Speed är oerhört viktigt. Vi intervjuar just nu ett stort antal chefer inom offentlig och privat sektor. Alla säger samma sak: Farten är mycket högre. Det betyder att alla måste vara up-to-date, mer beslutsfähiga. Förmågan att smida medan järnet är varmt är en avgörande faktor”, säger Ari Riabacke. 

”Vi får ofta frågan: Hur fattar vi de bästa besluten? Men det som alla missar är frågan: Vilka är de viktigaste besluten”, säger Ari Riabacke. 

Här är experternas 11 tips för bättre beslutsfattande 


Kritiskt förhållningssätt.
Ha ett kritiskt förhållningssätt. Dubbelkolla och fäst större vikt vid att du har rätt information. Samlad data, strukturerad, från rätt källor och anpassat efter verkligheten. Skaffa underlag som det går att sätta värde på. Undvik att lita mer på folk som låter övertygande. 

Ha en förlåtande kultur. Snabbare beslut i en allt mer osäker omvärld betyder också att alla beslut inte kommer att vara rätt. Om vi behöver fatta fler beslut, snabbare måste vi också acceptera att det inte alltid landar helt rätt varje gång. Det får inte bli fel hela tiden, speciellt inte stora och viktiga beslut men det måste vara ok i en organisation att göra fel. 

”I många organisationer pratar man om att det ska vara högt i tak men vi måste tala om hur långt det är till golvet”, säger Ari Riabacke. 

Rådfråga internt och externt. En modern ledare har människor runt sig som de rådfrågar när de navigerar verksamheten. Ingen enskild beslutsfattare har alla svaren. Ingen fattar bättre beslut inlåst på sin kammare. Att rådfråga rätt personer är en nyckel. Det betyder inte att alla har rätt att vara med i beslutet.  

Mod att peka. När fler är inblandade och fler tar ansvar blir ledningens funktion snarare att peka ut riktningen om vart vi ska. Därefter måste de lita på att andra tar ansvar för hur vi ska vi ta oss dit. Då behövs beslutsmandat, förmåga och mod – både hos ledning och mellanchefer. Vi träffar så många kloka människor men där skon klämmer mest är med modet. 

Mångfald är en nyckel. Personer som jobbat väldigt länge i samma miljö med samma människor tenderar att tycka lika och det finns en ovilja att sticka ut. Alla organisationer tjänar på att vidga perspektiven och ta in personer som är annorlunda. 

Starka hierarkier bromsar. Strukturen i organisationen avgör beslutsfattandet. Om alla har sin plats och lågt mandat blir utrymmet för snabbt och delaktigt beslutsfattande lågt. Besluten som sker högt upp måste kunna sippra ned smidigt, och berikas med fler beslut på andra nivåer i organisationen. 

Beslutsvägar tar tid att förändra. Hierarkiska organisationer har inte sällan en förhoppning och ambition att arbeta mer delegerat, mer agilt.  

”Men vägen ut ur skogen är lika lång som vägen in. Det finns ett organisatoriskt minne, en kultur som inte låter sig omvandlas i en handvändning”, säger Ari Riabacke. 

Automatisera beslutsprocesser. Beslut som är av återkommande natur går att automatisera. Här kan organisationen ha processer och rutiner för hur beslutsfattande ska ske. Vilka beslut ska vi ta tag i och vilka kan vänta? Hitta en väg där data och information är en nyckel för besluten.  

Ledarskapet har betydelse. En chef med ett stort kontrollbehov riskerar att krocka med resten av organisationen – om den bygger på tillit och fördelat ansvar. Tillit är framtidens valuta. Om dialogen är tillitsfull är det enklare att vara flexibel. 

Samsyn kring datan. Samma information kan betyda olika saker i olika delar av organisationen. Transparens och samsyn kring nyckeltal kan motivera beslut och åtgärder, skapa insikt och ge förståelse. Det ger också stabilare beslut långt ute i organisationen. 

Hitta ett bra sätt att dela information. Att dela information med flera hundra medarbetare tar tid. Massmejl eller stormöten är inte alltid rätt kanaler. Skapa i stället former som gör att du är effektiv och respektfull med folks tid.  

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: