Ari Riabacke: Ledarskap, beslutsfattande och kommunikation i en ny tid

Världen utvecklas snabbt, och det gör även kraven på ledarskap, beslutsfattande och kommunikation. Om det här pratade Ari Riabacke, doktor i beslutsfattande och en av Nordens mest eftersökta föreläsare, i ett färskt webinar med Hypergene. Hans spaningar, som bygger på en stor studie, ger ett nytt perspektiv på hur dessa tre kritiska faktorer utvecklas i denna nya fas efter pandemin.

Blogg Ari Riabecke

Ari Riabacke betonar vikten av en tydlig riktning och effektiv kommunikation. Han konstaterar att ledare som var bra på att kommunicera före pandemin har blivit ännu bättre, medan de som var dåliga har blivit sämre. Förmågan att måla upp en levande bild av framtiden, att få människor att känna och tro att de är på väg i rätt riktning och att inspirera dem att följa är mer avgörande än någonsin.

När det gäller beslutsfattande konstaterar Riabacke att beslut fattades snabbare under pandemin, ofta baserat på mindre omfattande information på grund av den rådande osäkerheten. Denna strategi, driven av nödvändighet, har lett till en intressant förändring i beslutsprocesserna. Riabacke lyfter också fram vikten av att följa upp beslut, ett kritiskt steg som ofta förbises.

Studien visar också att många beslut har blivit mer komplexa på grund av ökad osäkerhet, vilket kräver bredare perspektiv. Han nämner den växande trenden att simulera olika scenarier, en metod som det forskats om i över 20 år. Detta tillvägagångssätt hjälper organisationer att navigera genom osäkerhet och fatta mer välgrundade beslut.

I studien undersöks också ledarnas förändrade roll. Ledare måste nu ha en bättre förståelse för världen omkring dem, vilket kräver en förståelse för en allt mer komplex dynamik. Detta har lett till en förändring i hur organisationer fungerar, med en större betoning på mångfald av tankar i beslutsfattande forum.

Ari Riabackes visar också att de mest eftertraktade egenskaperna hos framtidens ledare är mod, självkännedom, ödmjukhet och empati. Dessa "mjuka" egenskaper ligger i linje med resultaten från andra studier som belyser vikten av ett coachande förhållningssätt, aktivt lyssnande, omsorg, delegering, nyfikenhet och att möta människor där de är.

Sammanfattningsvis understryker Ari Riabackes insikter från webinaret behovet av att ledare anpassar sig till den nya tiden. Tydlig kommunikation, snabbt och välgrundat beslutsfattande samt ledaregenskaper som mod, självkännedom, ödmjukhet och empati är nyckeln till att navigera i den komplexa och osäkra värld som vi lever i idag. Eller som Ari så träffande uttrycker det, "allt ledarskap börjar med oss själva".

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: