Hypergene Vård och omsorg: Hemtjänst

Hypergenes hemtjänstapplikation är en lösning som på ett enkelt och smidigt sätt förser chefer och relevanta roller med automatiskt uppdaterad information avseende hemtjänstprocessen.

I praktiken innebär det att vi integrerar mot de system som verksamheten redan använder. Vi knyter ihop information från de olika systemen för att ge en helhetsbild och för att skapa nyckeltal som annars kan vara komplicerade och tidskrävande att få fram.

Kommuner O Regioner Hemtja╠Ênst V3

Intresset för systemlösningar inom vård- och omsorgsområdet ökar kraftigt. Bakgrunden är att många kommuner står inför stora utmaningar inom såväl kostnadsutveckling som kvalitetskontroll. Det aktualiserar frågor som rör resurser, planering, genomförande, uppföljning och effektivisering.

Med kvalitetssäkrade rapporter och nyckeltal erhålls ett underlag som ger en gemensam bild och som ökar möjligheterna till faktabaserat beslutsunderlag.

Ett sammanhållet system för bättre koll på verksamheten

Hypergene har tillsammans med ett flertal kommuner utvecklat kommunspecifika lösningar för olika verksamheter inom vård- och omsorgsområdet. Vi erbjuder bland annat färdiga applikationer som möter de behov som finns inom individ- och familjeomsorg respektive hemtjänst.

Genom Hypergene kan enskilda enheter få tillgång till strukturerad tidsuppföljning som är komplett, uppdateras i realtid och ger nya möjligheter att hantera, analysera och prognostisera sin verksamhet. Informationen minimerar fördröjningar, bristande underlag och manuella sammanställningar.

Genom beslutsstödet från Hypergene kan information automatiskt sammanställas och presenteras på ett relevant sätt för rätt personer. Det gäller såväl information om hur nyckeltal utvecklas som information och statistik om enheter, personal och ekonomi.

Trender synliggörs och olika enheters resultat kan smidigt jämföras med varandra. Applikationerna stödjer generella och vedertagna metoder att följa hela verksamheten, till exempel stödjer applikationen för hemtjänst modellen som beskrivs i SKR:s och RKA:s skrift ”Koll på hemtjänsten”.

Färdiga funktioner

Applikationen erbjuder en heltäckande och korrekt rapportering för biståndshandläggare och enhetschefer. De ingående analysrapporterna ser till att man alltid har en samlad bild över den viktigaste informationen.

Med Hypergenes erbjudande ökar möjligheten till fokus på kärnuppdraget och skapar insikt i vad som krävs för att inom ekonomiska ramar kunna leverera en högkvalitativ och kostnadseffektiv hemtjänst.

Applikationen innefattar automatiserad och effektiviserad månads- och dagsuppföljning i sammanhållna rapporter för:

  • Beviljade insatser
  • Planerade insatser
  • Utförda insatser
  • Personalens tillgängliga arbetstid
  • Frånvaro

Färdiga integrationer

Applikationerna omfattar färdiga integrationer med de vanligaste verksamhetssystemen, exempelvis Procapita/Lifecare, Treserva, Pulsen Combine, TES, Laps Care och Phoniro. Applikationerna kan även smidigt anpassas för mer kundspecifika behov.

Ledningssystem för Systematiskt Kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

För kommuner och regioner är det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 centralt och många har kommit långt. Genom Hypergene kan dock arbetet underlättas avsevärt. Till exempel har många svårigheter att komma hela vägen i momenten kring uppföljning, egenkontroll, analys och förbättringsåtgärder.

Med Hypergenes verktygslåda kan man samla alla delar i ett och samma gränssnitt. Det ges även möjligheter till jämförelser med andra verksamheter via kopplingen mot Kolada. Ta gärna en titt på denna video om: SOSFS 2011:9.

Kundcase