KPI:er för ditt fastighetsbolag

Fastighetsbolag vill löpande optimera avkastningen i det befintliga beståndet och skapa bästa möjliga upplevelse och kvalitet för hyresgäster och kunder. De viktigaste KPI:erna för fastighetsbolag kretsar kring prognoser och planering av yta som kan hyras ut. 

Diskussion vid bord kring fastigheter

Fastighetsbolag kännetecknas ofta av långsiktighet, stabilitet och god lönsamhet. Samtidigt är verksamheten inte sällan komplex och tenderar att bli alltmer föränderlig. Förvärv, avyttringar och omfattande investeringsprojekt är något som många CFO:er och controllers på fastighetsbolag tampas med i vardagen.

Decentraliserat och datadrivet beslutsfattande är framgångsfaktorer för effektiv styrning. Men växande informations- och datavolymer gör det både svårare och viktigare att fokusera på den övergripande målbilden och de styrande KPI:erna för fastighetsbolag. Den information och data som krävs för att styra och kontrollera verksamheten ligger inte sällan spridd i parallella och isolerade verksamhetssystem.

Manuell handpåläggning, olikartade processer och kvalitetsbrister i beslutsunderlag är något som präglar många fastighetsbolag.

KPI-uppföljning bör vara en helt integrerad del av ditt företags strategiska planering och målstyrning. Ett beslutsstödsystem ger dig förmågan att fokusera på de väsentliga KPI:erna som beskriver verksamhetens prestation i relation till de mål som definierats samtidigt som du får stöd för strategisk planering, budgetering, prognoser, rapportering, analys och insikter.

4 framgångsfaktorer för en fungerande KPI-uppföljning

1. Smidig hantering av KPI:er

Utvalda verksamhetsdata ska enkelt kunna omvandlas till KPI:er och styrande nyckeltal som delas med beslutsfattare inom organisationen. Utfallsdata och avtalsdata ska beräknas med en hög grad av automation, samtidigt som mål- och visionsvärden kan sättas manuellt eller beräknas med bas i exempelvis en budget.

Automatiserad och lagrad beräkning av nyckeltal skapar spårbarhet och jämförbarhet över tid.

2. Dela och analysera KPI:er

KPI-information ska kunna delas med beslutsfattare via dashboards, rapporter och analyser. Utfall kan då analyseras relativt definierade målvärden, trender kan följas upp och avvikelser identifieras.

KPI-information ska också kunna publiceras i återkommande verksamhetsrapporter och kombineras med annan finansiell, operativ eller strategisk information, och hanteras i till exempel affärs- och verksamhetsplaner.

3. Stöd för att styra

Ditt företag behöver det stöd som krävs för att planera, prognostisera och styra verksamheten på ett enhetligt och målinriktat sätt oavsett styrmodell. Ditt företag ska till exempel kunna jobba med OKR, balanserat styrkort eller Hoshin Kanri, och systemet ska stödja arbetet.

Genom branschspecifik tillämpning i ett digitalt verktyg underlättas ekonomi-, fastighets- och kontraktsrelaterad analys. Med hjälp av fastighetsspecifika modeller för intäktsbudgetering, simulering, projekthantering, projektuppföljning, personalanalys, energiuppföljning och kostnadsbudgetering förenklas också den ekonomiska planeringsprocessen.

4. Integrationer och API:er

Genom direkta integrationer mot ekonomi-, personal-, energi-, underhålls- och fastighetssystem förses verksamheten och beslutsfattare på alla nivåer med kvalitetssäkrad beslutsinformation och information och data (direkt och indirekt) relaterade till KPI:er och måluppfyllelse.

Exempel på KPI:er för fastighetsbolag

  • Hyresintäkter
  • Driftnetto
  • Överskottsgrad
  • Fritt kassaflöde
  • Ekonomisk uthyrningsgrad (%)
  • Hyresduration (år)
  • Uthyrningsbar yta (tkvm)
  • Direktavkastning (%)
  • Antal fastigheter

Hypergene erbjuder ett integrerat, användarvänligt och flexibelt beslutsstöd med tillhörande KPI-modul för fastighetsbolag. Verktyget används idag av ett 40-tal fastighetsbolag med fokus på både kommersiella lokaler och bostäder.

Läs om hur Stena Fastigheter fick en samlad bild över läget i hela fastighetsbeståndet:

Läs mer