Olika typer av controllers

Som controller kan man ha olika inriktning. Du kan till exempel vara affärsinriktad eller mer inriktad på redovisning. Controllerbefattningar förekommer på koncern-, divisions-, bolags- och enhetsnivå.

controllers som jobbar

Controllerrollen handlar om att analysera ekonomiska utfall och bidra till att beslutsfattare får den information som behövs för att planera och styra verksamheten. I många organisationer är controllern också ett stöd och bollplank till chefer när informationen ska tolkas.

Arbetsuppgifterna handlar ofta om att analysera och kommunicera kring ekonomiska data. Arbetet varierar beroende på roll och den aktuella organisationens behov, men innehåller ofta analys av nyckeltal, organisations-, affärs-, personal-, produkt-, logistikfrågor och projekt.

Exempel på controller-roller

Controllerchef (Head of Controlling):

Leder controller-teamet och ansvarar för processerna kring planering, uppföljning, analys och rapportering (exempelvis till ledningen och andra beslutsfattare i verksamheten). Det kan handla om att förbereda inför kommande budgetprocess med instruktioner, tidplan och förutsättningar.

Controllerchefen är även ansvarig för analys och förståelse för varför resultat, budget och prognos ser ut som den gör. Det vill säga; kunna förklara ekonomiska avvikelser i organisationen. Ibland också ansvariga för olika systemverktyg, som till exempel budgetsystem, ekonomisystem och planerings- och analysverktyg. Rapporterar ofta till ekonomichefen (CFO).

Koncerncontroller (Group Controller):

Arbetar ofta med frågor relaterat till styrning och uppföljning av verksamheten och är ansvarig för processer kring planering, uppföljning, analys och rapportering (till exempelvis ledningen och styrelsen), men då med koncernfokus.

Koncerncontrollern arbetar även med budget och prognoser som andra controllers. Även detta sker då med koncernfokus. Jobbar oftast på finansavdelningen på koncernnivå. I rollen finns ofta ett mer övergripande fokus än hos motsvarande roller i ett dotterbolag.

Verksamhetscontroller (Business Controller):

En affärsinriktad och ofta framtidsorienterad controller. Följer verksamheten, förklarar den för chefer och beslutsfattare och bidrar på så sätt till beslut som tas. Utgår i hög utsträckning från data som kommer från verksamhetens olika källsystem och planerings- och analysverktyg.

Har ofta ett mer strategiskt ansvar, men arbetar också med bokslut, budget, prognos på avdelnings- eller dotterbolagsnivå. Bidrar till att strukturen och processerna kring att få ihop verksamhets- och affärsplaner, mål och nyckeltal.

Verksamhetscontrollern förkommer ofta inom offentlig sektor och har oftast en linjechef som huvudintressent. Benämningen Business Controller är vanligare inom privat sektor. Verksamhetscontrollern behöver ofta ha affärs- och/eller verksamhetskompetens.

Redovisningscontroller (Accounting Controller/Financial Controller):

Redovisningscontrollern sitter ofta i en central stabsfunktion, arbetar med redovisning och tillhör ekonomiavdelningen. Arbetet kan innebära resultatanalys, konsolidering och rapportering.

Rollen innebär att se till nuläget, rapportera resultat och måluppfyllnad och ha en central roll i att säkerställa underlagets (ekonomisk information/data) kvalitet. Ska tillgodose många behov, både internt och externt. Redovisningscontrollern behöver ofta ha systemkompetens och arbetar ofta med bokslut.

Personalcontroller (HR Controller/Personnel Controller):

Arbetar på eller nära HR-avdelningen. Deltar i planering och organisering av rekrytering, utveckling, omplacering och avveckling av personal. Upprättar personalbudget och deltar ofta i framtagandet av utbildningsplaner, förhandlingar om löner, anställningsvillkor och tolkar och informerar kring lagar och avtal kopplat till arbetsrätt.

Lönecontroller (Payroll Controller):

Sköter löneprocessen och säkerställer att skatt, lagar, regler och avtal kopplade till lön följs. Hanterar data och underlag för beslut kopplade till lön (arbetet är ofta tidskritiskt). En lönecontroller kommunicerar ofta brett mot löntagarna och har kunskaper som ligger nära personal och redovisning.

Kvalitetscontroller (Quality Controller):

Arbetar med kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningscontrollern samlar in, sammanställer och kommunicerar kring kvalitet på en produkt, tjänst och/eller verksamhet. Arbetet är fokuserat kring styrning, ledning och utveckling (kontinuerlig förbättring). Detta innebär ofta arbete kopplat till ramverk och ledningssystem som exempelvis SOSFS 2011:9 eller ISO.

Produktcontroller (Product Controller):

Optimerar lönsamheten i en produkt. Exempelvis kostnad eller prissättning. Denna roll är vanligare på företag med produktavdelningar.

Projektcontroller (Project Controller):

Arbetar med större projekt (vanlig roll på större konsultföretag) och är en del av projektgruppen eller en central projektadministrationsgrupp. Ofta arbetar projektcontrollern nära projektledaren (och intressenter utanför projektet) för att sätta projektets mål och nyckeltal, se till att tidplanen följs, skapa och underhålla projektbudgeten, analysera rapporterade framsteg och rekommendera åtgärder för att förbättra.

 

Hypergenes mjukvara ger controllers underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper företaget fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: