Ekonomiavdelningens roll i digitaliseringen

Ekonomiavdelningens roll är kopplad till andra funktioner på företaget genom budgetarbetet, ekonomiärenden, bokslutet, och förstås det löpande arbetet med att planera och följa upp utfall och förändringar i hur väl verksamheten presterar.

ekonomiärenden

Denna koppling är inte alltid tydlig i alla medarbetares vardag. Det är desto tydligare för chefer runt om i organisationen som regelbundet arbetar med planering och uppföljning.

Ekonomiavdelningens roll håller på att förändras. Det innebär också att synen på ekonomiavdelningen ibland förändras samtidigt. Numera arbetar avdelningen alltmer som bollplank och stöd till chefer och ledare i vardagen. Detta beror inte minst på att digitaliseringen skapar nya möjligheten till effektivitet, som frigör tid och resurser på avdelningen.

Automatiseringen och robotiseringen ger nya möjligheter och ses som framtiden för många uppgifter och processer. Redan idag är integrerade informationssystem ofta verklighet och stora värden uppstår där information och system kan integreras och samverka.

Enligt en undersökning från konsultföretaget McKinsey har ekonomichefens roll kommit att handla om förändring och digitalisering. McKinsey menar att just ekonomichefen befinner sig i en bra position för och har mandat att åstadkomma förändring.

Forskning visar att digitaliseringen av arbetsuppgifter lett till att antalet ekonomer blir färre men har bättre utbildning. Den professionella identiteten hos yngre medarbetare på ekonomiavdelningen är därför oftast starkare.

Ekonomichefer rapporterar att de får in fler funktioner under sig, och det tyder på att ekonomifunktionens roll breddas.

Digitala arbetsuppgifter och roller

I takt med digitaliseringen skapar nya möjligheter för ekonomiavdelningen ökar ofta kraven på avdelningens digitala kompetens. Det blir också viktigare att medarbetare ska kunna bidra till förändringar och ta sig an nya arbetsuppgifter, kopplat till automatisering och robotisering.

Omställningen är viktig men kan ibland vara utmanande – vilket i sig ställer krav på ledningen av den förändring som digitalisering kan innebära. Fel hanterat kan det ibland innebära att erfarna medarbetare försvinner.

Det kan leda till att avdelningen tappar verksamhetskompetens och kopplingen till organisationens vardag – något som i sin tur kan innebära problem då kunskap om verksamheten behövs i det digitala förändringsarbetet.

När din organisation går ifrån ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning är digitaliseringen och en helhetssyn på verksamhetens behov centrala pusselbitar. Det innebär att arbetet bör involvera såväl controllers som andra delar av verksamheten.

En roll som diskuteras allt oftare är “data scientist”. Vissa menar att det är en framtida karriärutveckling för controllers och i en artikel i Harvard Business Review omnämns rollen som “The Sexiest Job of the 21st Century”.

Bakgrunden är att verksamheter får allt större utmaningar i att hantera och dra slutsatser av all data. En data dcientist är en person som ser mönster och samband, förstår vilka slutsatser som kan dras och som säkerställer att verksamheten får så mycket värde som möjligt från tillgänglig information.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: