Ekonomiavdelningens uppdrag och ansvar

Ekonomiavdelningen har en avgörande betydelse för en verksamhets planering, uppföljning och analys. Över tiden har ekonomiavdelningens uppdrag och ansvar utvecklats, liksom arbetets förutsättningar – inte minst genom digitaliseringen.

digitalt möte om ekonomi

I ekonomiavdelnings uppdrag ingår ansvar för ekonomisk planering och uppföljning, att utarbeta scenarios, agera rådgivare och bollplank till beslutsfattare i verksamheten, säkerställa att bolaget förhåller sig till lagar och regler, exempelvis inom redovisning och skatt – liksom givetvis löpande ekonomiärenden som in- och utbetalningar.

Även bokslut, de ekonomiska aspekterna av inköp, analyser av ekonomiska data och revision (som görs med extern part) hanteras av ekonomiavdelningen.

Ekonomiavdelnings uppdrag

Förenklat kan man säga att ekonomiavdelningens uppdrag och ansvar är att hantera de ekonomiska resurserna men också att planera och följa upp ekonomisk information, så att resurserna används på rätt sätt.

En viktig del i uppdraget är att förse ledning och beslutsfattare med rätt beslutsunderlag. I ekonomiavdelningens ansvar kan också scenarioplanering ingå; att arbeta med scenarios för kunna se olika möjliga ekonomiska utfall, beroende på hur omvärld och marknad förändras.

Exempel på ekonomiavdelningens ansvar

1. Budget- och prognosarbetet, vilket innebär att leda och hantera den ekonomiska planeringen, kan göras årsbundet eller rullande, kontobaserat eller drivarbaserat. Varje verksamhet har sin ekonomiska styrmodell.

2. Den ekonomiska uppföljningen, där ekonomiavdelningen löpande samlar in, analyserar och kommunicerar det ekonomiska utfallet. Kommunikationen kan vara intern, som exempelvis beslutsunderlag i verksamheten eller extern i form av exempelvis kvartalsrapporter och årsredovisningar.

3. I ansvaret ingår även resultaträkningen som visar ett företags resultat (intäkter och kostnader) under en viss period, balansräkningen, som visar ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt och kassaflödet, som är flödet av pengar under en viss period (in- och utbetalningar).

Digitalisera för att effektivisera

Många verksamheter har stor potential i att effektivisera genom ökad digitalisering och automatisering – något som kan frigöra tid för framåtblick och analys.

En stor del av ekonomiavdelningens ansvar har att göra med den ekonomiska planeringen och uppföljningen, ofta genom budget och prognos.

Effektivare budgetprocess – en nyckel till framgång

Att ha kontroll på kostnader och budget är första steget i att planera strategiskt för framtiden, enligt Gartner. Budget- och prognosarbetet tar extra mycket tid under perioder där osäkerheten är stor eller där förändringar genomdrivs.

Det gör att ekonomiavdelningen vinner på att ha en agil approach till budgeten som helhet. Trots att budgeten oftast spikas ett år framåt. Lösningar i det här läget kan vara rullande prognoser, kvartalsbudgetar och scenarioplanering, enligt McKinsey.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: