Verksamhetsanalys för kommuner och regioner

I Hypergene får alla användare en snabb och övergripande bild med nyckeltal och relevant information – inklusive de avvikelser som är viktiga för den egna verksamheten. Bilden ges via den rollanpassade portalen varifrån det också är möjligt att snabbt gå vidare för att göra djupare och mer detaljerade analyser.

Sammantaget innebär applikationerna att verksamheten kan analysera sin verksamhet snabbt och effektiv samt därmed också göra rätt åtgärder för att arbeta mot förändring och förbättringar.

Kommuner O Regioner VERKSAMHETSANALYS V3

Genom integrationer med verksamhetssystemen möjliggörs löpande uppdateringar om det aktuella läget. Det innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam helhetssyn. Verksamheten får därmed löpande tillgång till sina nyckeltal.

Applikationerna uppdateras kontinuerligt och automatiskt så fort det finns förändrat data i verksamhetssystemen. Nyckeltalen kan dessutom vara sammansatta av data från flera olika system eller manuellt inmatade.

Exempel på applikationer inom Verksamhetsanalys:

Personalapplikationen skapar beslutsunderlag för alla chefer - som får lättillgängliga rapporter genom sammanställd och automatisk framtagen information från personalsystemet. Chefer i organisationen kan därmed via en rollanpassad webbportal få tillgång till nya och avancerade analysmöjligheter – allt utifrån information som annars ligger svårtillgänglig i olika datasystem.

Applikationen Skola förenklar och effektiviserar arbetet med styrning och uppföljning av skolverksamheten. Systemet skapar en helhetsbild över skolverksamheten och underlättar rektorers ekonomistyrning, planering, uppföljning och rapportering.

Inom området Vård och omsorg finns färdiga applikationer som möter de behov som finns inom individ- och familjeomsorg respektive hemtjänst. Genom Hypergene kan enskilda enheter få tillgång till strukturerad tidsuppföljning som är komplett, uppdateras i realtid och ger nya möjligheter att hantera, analysera och prognostisera sin verksamhet. Informationen minimerar fördröjningar, bristande underlag och manuella sammanställningar.

Verksamhetsrapportering

I Hypergene går det avsevärt förenkla all återkommande rapportering. Kommuner och regioner producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen.

Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, nämndrapporter eller olika former av kvalitetsrapporter. Att ta fram dessa förutsätter ofta en hög grad av manuellt arbete med att hämta information från olika system, anpassa visuellt i till exempel word och komplicerad versionshantering. Sammantaget tar det onödig tid och innebär risk för sämre kvalitet.

Med Hypergenes funktion för verksamhetsrapportering förenklas arbetet väsentligt. Innehållet kan vara såväl specialskrivna texter och bilder som tabeller, nyckeltal och data som automatiskt hämtas från olika delar av Hypergene. Genom en rad funktioner, mallar och lösningar effektiviseras arbetet avsevärt samtidigt som slutresultatet blir både rollanpassat, kvalitetssäkrat och visuellt i linje med kommunens grafiska profil.

Nyckeltalsanalys med Kolada-koppling

Koppla nyckeltal till Kolada och få automatisk tillgång till andra kommuners utfallsvärden. Funktionen möjliggör jämförelse och att automtiskt ladda hem egna historiska utfallsvärden. Detta är en mycket kraftfull funktion för att analysera kommunens prestation i förhållande till hela riket eller jämförelsekommuner. Det finns också funktioner för att ta fram nyckeltalspresentationer vilka kan distribueras till alla användare.

Med Kolada-kopplingen ingår verktyg för att analysera och få en överblick av utfall och mål. Med detta analysverktyg och information som underlag kan användaren påvisa trender och samband mellan utvalda nyckeltal. Syftet är också att kunna utföra analyser och benchmarking direkt på skärmen.

Analys av enkätresultat

Enkäthanteringen bearbetar effektivt resultatet från olika enkäter och presenterar resultaten på ett överskådligt sätt. Lösningen är generell och kan användas till exempelvis kvalitetsuppföljningar, elev- och föräldraenkäter inom de olika verksamhetsområdena för skola.

Lösningen har ett utökat stöd med möjlighet att generera och spara undan enskilda nyckeltal, samt stöd för alternativfrågor med ett eller flera svar samt frågor med fritextsvar. Enkätsvar kan omvandlas till nyckeltal som används för målstyrning, rapportering och jämförelser.

Analys av befolkningsutveckling och befolkningsprognoser

Befolkningsstatistik gör information om befolkningsutveckling inom olika områden i kommunen tillgänglig för alla användare av Hypergene, inklusive beräknad framtida utveckling. Informationen är värdefull för att dimensionera och planera service.

Kundcase