Ekonomistyrning för kommuner och regioner

Inom området Ekonomistyrning ger de verksamhetsnära applikationerna som Budget och prognos, Inköpsanalys och Projekt en mycket bra ekonomisk kontroll – samtidigt som de skapar en avsevärt högre effektivitet i arbetet. Integrationer med ekonomi- och personalsystem förenklar arbetet och tillgängliggör detaljerade utfall.

Kommuner O Regioner EKONOMISTYRNING V3

Exempel på applikationer inom Ekonomistyrning:

Applikationerna för Ekonomi och Inköpsanalys gör det möjligt att effektivisera ekonomistyrningen inom hela organisationen. Arbetet för såväl controllers på central nivå som chefer på olika nivåer underlättas.

I ekonomiapplikationen ges snabb koll på avvikelser vilket ger möjligheter att istället ägna sig åt analys och åtgärder.

Genom inköpsanalysen går det att följa upp avtals- och leverantörstroheten av verksamhetens inköp. Det innebär möjliga kostnadsbesparingar då verksamheten har rätt verktyg för att använda sig av rätt leverantörer. Informationen presenteras både grafiskt och i detaljerad form.

Budget & prognos-applikationen är utvecklad utifrån hur kommunens planeringsarbete är upplagt och kan enkelt anpassas efter ytterligare behov. Beräkningar och konsolidering sker med automatik vilket ger ett kvalitetshöjande stöd i alla moment och en ordentlig tidsbesparing i budget- och prognosarbetet. All tid som frigörs i budgetprocessen kan istället läggas på verksamhetsutveckling.

Med applikationen Projekt går det att följa och planera de ekonomiska flödena för större projekt under hela projektets livslängd, från projektidé till projektavslut.

Det leder till effektivare och enklare ekonomisk planering – vilket i sin tur resulterar i förbättrad kostnadskontroll, då man får god ekonomisk kontroll på sina projekt. Applikationen ger en sammanhållen överblick och koll på utfall, prognoser, ramar, budget och likviditetsflöden.

Kundcase