TCFD, klimatrisker, riktlinjer och rapportering

Task Force on Climate Related Financial Disclosures är ett ramverk som beskriver hur du ska rapportera klimatrelaterade risker och möjligheter i ditt företags finansiella information. Här får du veta vad TCFD innebär och vad du ska tänka på när du rapporterar.

Illustration av TCFD

The Financial Stability Board skapade hållbarhetsramverket (TCFD) 2017, för att förbättra och öka rapporteringen av klimatrelaterad finansiell information.

Företag arbetar enligt TCFD för att bättre kunna identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter med det gemensamma syftet att minska koldioxidutsläpp och få bättre förståelse för hur klimatförändringar påverkar.

När klimatrelaterade finansiella risker (specifika för företaget) är identifierade och kartlagda, är omställningarna som klimatförändringarna kommer leda till lättare att hantera och förebygga.

TCFD handlar om klimatrisker - men mestadels om rapporteringen

I grunden handlar TCFD om finansiell rapportering kopplad till riskhantering och syftar till att skapa insikt kring hur klimatförändringarna påverkar verksamheten finansiellt framöver.

Det handlar alltså för dig och ditt företag om att inkludera klimatrelaterade risker i riskhanteringen och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

TCFD handlar om klimatets effekter på ditt företag, och inte företagets effekter på klimatet. Till skillnad från till exempel ESG (Environmental, Social and Governance).

Positiva bieffekter är att du kommer kunna fatta mer välgrundade beslut, möta marknadens krav på hållbarhet och tillmötesgå lagar och regler, vilket kommer ge ditt företag bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.

TCFD-riktlinjer

Ramverket (riktlinjerna) syftar till att vägleda företag (och organisationer) i sin hållbarhetsredovisning, och fungerar som en mall:

Styrning (Governance)

Redovisa organisationens styrning kring klimatrelaterade risker och möjligheter.

Strategi (Strategy)

Redovisa de faktiska och potentiella effekterna av klimatrelaterade risker och möjligheter för organisationens verksamhet i strategi och finansiella planering (där sådan information är väsentlig).

Riskhantering (Risk Management)

Redovisa hur ditt företag identifierar, bedömer och hanterar klimatrelaterade risker.

Mätvärden och mål (Metrics and Targets)

Redovisa de mått och mål som används för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter där sådan information är väsentlig.

TCFD-rapportering

TCFD-rapportering ska enligt TCFD:s rekommendationer integreras i redan befintlig finansiell rapportering, exempelvis årsredovisningen.

Vad du ska tänka på när du TCFD-rapporterar:

Fundera över vad har kapacitet att rapportera. Företagets direkta klimatpåverkan (scope 1) kanske räcker, om inte annat som första steg.

Kartlägg riktlinjerna och vad rapporteringen innebär för ditt företag. Det kan vara så att ett annat regelverk (exempelvis ESG) passar er bättre.

Transparens i rapporteringen är a och o för att bygga förtroende internt och externt. Vad ärlig med brister för att visa att ni är medvetna om dem. Fundera även över möjligheter och hur ni kan lyfta fram det bra hållbarhetsarbetet ni gör.

Se klimatrelaterade risker som en del av er riskhantering och inkludera dem i företagets riskanalys och kvalitetsledning.

Vilket företag (eller organisation) som helst kan rapportera enligt TCFD-riktlinjerna. Det går därför att se till hur andra gör och skapa rapporter baserat på hur ditt företag rapporterar idag och baserat på best practice.

Kritik mot TCFD-rapporteringen

De flesta bolag som jobbar med TCFD är finansiella bolag, och kritik har framförts att hållbarhetsrapporteringen inte integrerats i årsredovisningar och därför kan ses som en sidoprodukt och ett sätt för finansbolag att slå två flugor i en smäll; genom att både framstå som medvetna och ansvarstagande och samtidigt undersöka sina egna risker i relation till klimathotet.

EU har valt att föra in Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) i direktivet för redovisning av ickefinansiell information (NFRD). Kritiker menar att det i stället borde integreras med den internationella redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: