Myndighet

Med Hypergene för myndigheter erbjuds ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där myndigheten kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Via en webbportal får alla snabbt och enkelt en tydlig bild av verksamheten anpassad till sin funktion/roll. Ekonomi, nyckeltal, mål och annan myndighetsinformation kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, så möjliggörs en väsentligt förbättrad styrning av myndigheten.

Hypergene är ett komplement till myndighetens befintliga verksamhetssystem och gör information därifrån mer tillgänglig. Information hämtas automatiskt från verksamhetssystemen, sammanställs och presenteras på ett lättförståeligt sätt. Informationen är därför alltid uppdaterad och tillgänglig för att bland annat skapa viktiga nyckeltal för verksamheten. Hypergene för myndigheter utgör en stark plattform för kontinuerlig utveckling av myndighetens verksamhetsstyrning.

Processer som stöds i Hypergene:

Strategisk planering – i verktyget kan myndighetens styrmodell med resultat- och verksamhetsmål formuleras och kommuniceras. Detta ger möjlighet till en bra förankring av myndighetens långsiktiga och kortsiktiga mål och uppdrag.

Verksamhetsplanering – baserat på myndighetens instruktion, regleringsbrev och övergripande mål skapar avdelningarna och enheterna detaljerade verksamhetsmål, planer och handlingsprogram som linjerar med och kopplas till resultatmål i en tydlig röd tråd.

Budget och prognos – via det verksamhetsnära, myndighetsanpassade och mycket effektiva budget- och prognossystemet ges mycket god ekonomisk kontroll. Integrationer med ekonomi- och personalsystem tillgängliggör alla detaljerade utfall.

Genomförande och uppföljning – integrationer med verksamhetssystem ger löpande rapporter om aktuellt läge och det operativa genomförandet vilket innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam helhetssyn.

Systematiskt kvalitetsarbete – tillgång till verksamhetens nyckeltal, periodisk rapporteringen samt möjligheten att styra mot uppsatta mål gör Hypergene till ett effektivt stöd i myndighetens hela kvalitetsarbetet, oavsett verksamhetsområde.

Rapportering – enheter kan kommentera sina uppnådda resultat och informationen kan sättas samman till rapporter, till exempel månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport för att informera internt och externt.

Analys och åtgärder – baserat på aktuell verksamhetsdata, kommenterade utfall och resultat kan måluppfyllelsen analyseras. De färdiga rapporterna ger stor möjlighet att hitta underliggande orsaker, samt att ta fram och besluta om korrigerande åtgärder.

Varför välja Hypergene för myndigheter?

 • Verksamheten blir överskådlig, organisationen får en gemensam bild, intressanta nyckeltal och jämförelser presenteras smidigt.
 • Chefer, politiker och experter kan snabbt få fram viktig verksamhetsinformation.
 • Mindre tid går åt till sammanställning av data och beräkning av nyckeltal. Mer tid kan istället läggas på analys och planering av åtgärder.
 • Användarvänligt – alla användare, även så kallade ”sällananvändare”,
  kommer snabbt igång.
 • All verksamhetsstyrning för alla avdelningar och enheter kan samlas i ett system; målstyrning, budget och prognos samt uppföljning och analys.
 • Lättare att samarbeta runt uppdrag som spänner över olika verksamheter.
 • Medborgardialogen förbättras genom att kvalitetssäkrad information effektivare kan göras tillgänglig för allmänheten.
 • Beslutsstöd för olika verksamhetsområden kan snabbt införas.
 • Färdiga och välbeprövade integrationer med många verksamhetssystem
Kundcase