Myndighet

Med Hypergene för myndigheter erbjuds ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där myndigheten kan ta ett grepp om hela sin verksamhetsstyrning för beslutsfattare på alla nivåer.

Myndigheter

När en användare loggar in får den snabbt och enkelt en tydlig bild av verksamheten anpassad till sin funktion/roll. Ekonomi, nyckeltal, mål och annan myndighetsinformation kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, ger Hypergene verktyg för att förtydliga och effektivisera styrningen av myndigheten.

Hypergene är ett komplement till myndighetens befintliga verksamhetssystem och gör information därifrån mer tillgänglig. Information hämtas automatiskt från verksamhetssystemen som sammanställs och presenteras på ett lättförståeligt sätt. Informationen är därför alltid uppdaterad och tillgänglig för att bland annat skapa viktiga nyckeltal för verksamheten. Hypergene för myndigheter utgör en stark plattform för kontinuerlig utveckling av myndighetens verksamhetsstyrning.

Processer som stöds i Hypergene:

Verksamhetsplanering och uppföljning – i verktyget kan myndighetens processer för styrning kommuniceras och hanteras. Våra kunder använder idag den strategiska planeringen bland annat för att skapa verksamhetsplaner, riskhantering, hantering av revisioner samt uppföljning av planer för bl.a. arbetsmiljö, agenda 2030 och ISK. Genom flexibiliteten i lösningen är det möjligt att samplanera arbete utifrån externa krav, som regleringsbrev och instruktion, med myndighetens agenda för utveckling framåt. Detta ger möjlighet till en bra förankring av myndighetens långsiktiga och kortsiktiga mål och uppdrag.

Genomförande och uppföljning – integrationer med verksamhetssystem ger löpande rapporter om aktuellt läge och det operativa genomförandet vilket innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam helhetssyn.

Analys och åtgärder – baserat på aktuell verksamhetsdata för t.ex. ekonomi eller personal, kommenterade utfall och resultat kan måluppfyllelsen analyseras. De färdiga rapporterna ger stor möjlighet att hitta underliggande orsaker, samt att ta fram och besluta om korrigerande åtgärder.

Budget och prognos – via budget- och prognosmodulen kan myndigheten skapa tydliga och enkla uppgifter som ger budgetansvariga chefer möjlighet att lägga en budget eller prognos utifrån verksamhetens förutsättningar och premisser. Kommentarer till lagd budget eller prognos läggs enkelt in och kommuniceras automatiskt enligt attestordningen. Integrationer med ekonomi- och personalsystem tillgängliggör alla detaljerade utfall och kan användas som underlag för ett förifyllt förslag för respektive process.

Rapportering – enheter kan kommentera sina uppnådda resultat och informationen kan sättas samman till rapporter, till exempel månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport för att informera internt och externt.

Överblick och transparens – användarna kommer in på en portalsida som visar just deras kommande uppgifter och relevant information för dem. Ett årshjul visualiserar arbetet under året och ger medarbetare och chefer ett bra verktyg för att vara proaktiva i sin planering.

Varför välja Hypergene för myndigheter?

 • Verksamheten blir överskådlig, organisationen får en gemensam bild, intressanta nyckeltal och jämförelser presenteras smidigt.
 • Det går snabbt att ta fram och visa information utifrån olika rollers behov, t.ex. till ledningsgrupp, styrelse eller departement.
 • Mindre tid går åt till sammanställning av data och beräkning av nyckeltal. Mer tid kan istället läggas på analys och planering av åtgärder.
 • Användarvänligt – alla användare, även så kallade ”sällananvändare”,
  kommer snabbt igång.
 • All verksamhetsstyrning för alla avdelningar och enheter kan samlas i ett system; målstyrning, budget och prognos samt uppföljning och analys.
 • Lättare att samarbeta runt uppdrag som spänner över olika verksamheter.
 • Medborgardialogen förbättras genom att kvalitetssäkrad information effektivare kan göras tillgänglig för allmänheten.
 • Beslutsstöd för olika verksamhetsområden kan snabbt införas.
 • Färdiga och välbeprövade integrationer med många verksamhetssystem
Kundcase