Hypergene Ekonomi för kommuner och regioner

Applikationen Hypergene Ekonomi gör det möjligt att effektivisera ekonomistyrningen inom hela organisationen.

Kommuner O Regioner Ekonomi V3

Såväl controllers på central nivå som personer på olika chefsnivåer får sina behov tillgodosedda. I rapporterna presenteras ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt både grafiskt och i tabeller för mer detaljer. Via en gemensam portal får användarna en tydlig överblick och kontroll på ekonomin för sin del av verksamheten.

Läs mer om vårt erbjudande inom inköpsanalys - ett nytt och effektivt sätt att kontinuerligt följa verksamheternas inköpsmönster. 

En gemensam sanning

Dagliga integrationer gör att alla användare har tillgång till samma kvalitetssäkrade siffror. Det är dessutom enkelt, även som ”sällananvändare”, att göra tillförlitliga analyser av komplexa samband.

Tillgängliga och flexibla presentationer gör att mindre tid går åt till att sammanställa underlag och att mer tid istället kan läggas på att analysera informationen och förstå bakomliggande orsaker.

Utfall kan jämföras med budget, prognos, föregående år eller annan jämförelsedata utifrån olika tidsperspektiv. Det går att vrida och vända på all ekonomisk data med samtliga dimensioner i ekonomisystemet – till exempel verksamhet eller projekt.

Färdiga funktioner

Applikationen innehåller en överskådlig resultaträkning med dynamisk analysmöjlighet för att presentera information ur olika perspektiv. Det finns även möjlighet att borra sig ned i informationen ända ner till transaktioner och inskannade fakturor. Andra färdiga funktioner är bland andra investeringsuppföljning och balansräkning.

Beräkning av nyckeltal

Applikationen beräknar automatiskt ett urval relevanta nyckeltal baserat på information från ekonomisystemet, vilket är mycket tidsbesparande. Med nyckeltalen kan en kommun jämföra sig med andra kommuner, presentera i lämpliga portaler och rapporter samt levereras vidare till myndigheterna.

Med Hypergene kommer även färdiga integrationer med de vanligaste ekonomisystemen, exempelvis Economa, Raindance och Unit4.

Lättillgängligt och utbyggbart

I applikationen presenteras ekonomisk information på ett tydligt sätt med verksamhetsnära mått, vilket gör att även icke-ekonomer känner sig bekväma. En verksamhetsansvarig kan därför enkelt ta fram all nödvändig ekonomisk data och få en samlad bild över verksamheten.

Hypergene Ekonomi kan kompletteras med ytterligare analyser om behovet finns – ingen inlåsning med andra ord.

Kundcase