Hypergene Ekonomi för myndigheter

Hypergene Ekonomi gör det möjligt att effektivisera ekonomistyrningen och underlätta uppföljning och rapportering internt och externt. Såväl controllers på central nivå som personer på olika chefsnivåer får sina behov tillgodosedda.

Via en gemensam portal får användarna en tydlig överblick och kontroll på ekonomin för sin del av myndigheten. Informationen presenteras grafiskt i olika diagram samt i tabeller för mer detaljer.

En gemensam sanning

Alla berörda har tillgång till samma siffror och det är enkelt, även som ”sällananvändare”, att göra analyser av komplexa samband. Tillgängliga och överskådliga presentationer gör att mindre tid går åt till att sammanställa underlag och att mer tid istället kan läggas på att analysera informationen och förstå bakomliggande orsaker. Eftersom samma information kan återanvändas i olika analyser kan planering och rapportering som sker under året användas även i årsredovisning, budgetunderlag och annan extern rapportering.

Utfall kan jämföras med budget, prognos, föregående år eller annan jämförelsedata. Det går att vrida och vända på alla ekonomisk data i alla dimensioner – till exempel på verksamhetsområde eller projekt.

Färdiga funktioner

Applikationen innehåller en överskådlig resultaträkning, som följer myndighetens struktur i ekonomisystemet,med många möjligheter att presentera information, bl.a. som en extern resultaträkning med kontostrukturer enligt FÅB. Det finns även möjlighet att borra sig ned i informationen ända ned till transaktioner och inskannade fakturor. Andra färdiga funktioner är bland andra investeringsuppföljning och balansräkning.

Beräkning av nyckeltal

Hypergene Ekonomi beräknar automatiskt de flesta relevanta nyckeltal baserat på information från ekonomisystemet, vilket är mycket tidsbesparande. Nyckeltalen kan sedan presenteras i lämpliga portaler och rapporter samt rapporteras till uppdragsgivare.

Med Hypergene kommer färdiga integrationer med de vanligaste ekonomisystemen, t ex Agresso som används i myndigheterna.

Lättillgängligt och utbyggbart

I applikationen presenteras ekonomisk information på ett enkelt sätt och med verksamhetsnära mått, vilket gör att icke-ekonomer känner sig bekväma. En chef kan därför enkelt ta fram alla ekonomisk data som behövs. Hypergene Ekonomi kan kompletteras med ytterligare analyser om behovet finns – ingen inlåsning med andra ord.

Kundcase