Vad är affärsutveckling?

Affärsutveckling innebär aktiviteter och processer som syftar till att förbättra den affärsdrivande verksamheten. Affärsutvecklingen ska skapa en hållbarare och mer lönsam verksamhet. Arbetet sker ofta i samband med förnyelse eller förändring.

Affärsutveckling illustration

För att lyckas med affärsutveckling behöver man en god affärsidé, en affärsplan och förmågan att driva igenom den. Affärsutvecklingen bör utföras i förhållande till företagets strategi, vision och mål, vilket betyder i förhållande till företaget långsiktiga plan och det som företaget har bestämt ska uppnås.

Alla utvecklar sin affär på ett sätt som passar och utgår från den egna verksamheten. Men gemensamt för alla är att målet i princip alltid handlar om att effektivisera affärsverksamheten och/eller skapa nya affärsmöjligheter. Det behöver inte alltid betyda att generera nya intäktsströmmar, utan kan snarare handla om justeringar och att lyssna på kunden och marknaden.

Exempelvis kan marknaden efterfråga ökad hållbarhet och kunderna önska en mer automatiserad köpupplevelse. I de fallen leder affärsutvecklingen snarare till stärkt varumärke, ökad kundnöjdhet och högre lojalitet.

Affärsutveckling i praktiken

Nycklarna till framgångsrik affärsutveckling är att hitta och utveckla områden där det finns förbättringspotential och att därefter skapa partnerskap internt och externt för att driva igenom förändringar som behövs.

De stora frågorna i din analys bör därför vara:

Vad behöver förbättras på ditt företag kopplat till er affär?

Säkerställ att analysen inbegriper många avdelningars perspektiv och att i så hög utsträckning som möjligt basera insikter på data.

Varför behöver det förbättras?

Att kunna motivera en förändring är en förutsättning för att kunna driva igenom den. Hitta ett tydligt “varför?”.

Vilka förbättringar kan genomföras?

Även om en förändring kan genomföras kan det finnas för stora hinder för att lyckas. Att gå utanför er affärsidé eller strategi kanske inte är aktuellt. Men det kan också vara strategin som behöver förändras.

Hur ska förbättringar genomföras?

Att något ska göras är inte samma sak som hur det ska genomföras. Vem ska göra vad till när? Vad behöver ni för att lyckas?

Vad och hur ska affärsutvecklingen mätas?

Hur mäts, följs och kontrolleras arbetet? Hur vet ni att målet är uppnått? Hur bestämmer ni målet?

Affärsutveckling och 7 principer för att nå hög tillväxt

I slutändan handlar affärsutveckling om att skapa värde för kunden och på så sätt generera tillväxt. Eftersom det ofta handlar om förändringar i flera processer och projekt är det viktigt att systematisera arbetet.

Enligt McKinsey tror 84 procent av tillfrågade VD:ar att innovation är avgörande för tillväxt, men bara 6 procent är nöjda med företagets innovationskapacitet.

McKinsey menar att det finns sju ”bevisade” grundprinciper för att lyckas med förändring som genererar tillväxt:

1. Bygg kapacitet först

Att ha personal som arbetar datadrivet och har erfarenhet av att göra de analyser och omställningar som krävs, är idag en förutsättning för att komma i mål med din affärsutveckling. Det handlar om att ha kapacitet och förmågan att genomföra förändringar. Kreativitet, analys och syfte är viktigt i ditt tillväxtkapacitetsbyggande, enligt McKinsey.

2. Se bortom myter och förutfattande meningar

Gå inte in i affärsutvecklingen med förutfattade och förutbestämda idéer. Se i stället på affären och tillväxten med nya ögon och ett öppet sinne. Det är exempelvis bättre att investera i tillväxt när det går sämre för ekonomin, visar undersökningar McKinsey gjort.

Andra populära tillväxtmyter är att affärsutveckling är dyrt och inte går att kontrollera, att det är någon som sker av sig själv, genom tur, trender eller förändringar på marknaden.

3. Starta om och tänk framåt

Att fördjupa sig i förra årets kostnader och sätta mål som vanligt kommer inte ge ditt företag den omställning som behövs. Tänk att ni vänder blad och att det nya bladet är tomt. Detta tillvägagångssätt ger, enligt McKinsey, 40 procent högre måluppfyllelse.

Sätt höga prestationsmål för olika intäktsströmmar, skala det som väl presterande enheter gör, var nyfiken, undersök digitala hjälpmedel som kan öppna upp för mer ambitiösa mål, skyll inte på externa faktorer och utmana normer.

4. Driv på tillväxt från flera håll - och på flera sätt

Det lönar sig att se innovation, tillväxtsatsningar, förändringsarbete och affärsutveckling som olika satsningar. De som lyckas bäst med att optimera kommersiella funktioner och verksamheten använder fler angreppssätt.

Sannolikheten att du hittar en idé som är en kioskvältare är liten. Sök med ambitionen att hitta många problem att lösa, saker att förenkla, förbättra och effektivisera. Ta dig tid att titta utanför organisationen. Vem gör det ni gör bra? Vilka lösningar använder de? Varför?

5. Skapa ett konstant affärsutvecklingsflöde

Skapa en balans mellan tillväxtsatsningarna. Snabba och långsiktiga tillväxtprojekt bör blandas, omprioriteras kontinuerligt och mätas. Visa gärna upp när en satsning går bra för att stärka projektet eller processens ”varför”. Här kan snabbt värdeskapande projekt ge mer förändringsvilja och utökad budget.

6. Var noggrann

En effektiv och noggrann implementation är en förutsättning för att lyckas. Enligt McKinsey menar endast 37 procent av tillfrågade i ledningsgrupper att de tillväxtprojekt de var involverade i har lyckats.

Idéer och mål ska bli planer med detaljerade prognoser som innehåller nyckeltal och milstolpar. Schemalagd uppföljning bör leda till tvärfunktionella beslut och justeringar. Kommunicera med de anställda om behovet, ansvar, hur det går, vilket stöd som finns och vad som ska göras.

7. Använd nycketal när du fattar beslut

Med kontinuerlig mätning kan du utläsa vad som fungerar och vad som inte fungerar. Fatta beslut baserade på hur väl mål nås. Det kan låta lätt, men det handlar här om att ta in fler parametrar inom ramen för affären och satsningen i sig. Att ha sammankopplade och framåtblickande system som kan hantera risk underlättar arbetet.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: