Vad är SFDR och vilka krav ställer SFDR på företag?

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), även kallad ”Disclosureförordningen” är en EU-förordning som syftar till att öka transparensen kring hållbarhet och hållbarhetsrisker, och skapa ett standardiserat sätt att rapportera. SFDR är tänkt att göra det enklare för dig att jämföra hållbarhetsarbetet i olika finansiella produkter.

Illustration av SFDR

Vad är SFDR?

SFDR är en förordning som syftar till att främja hållbarhet i finanssektorn genom att införa obligatoriska krav på ESG-rapportering för tillgångsförvaltare och andra finansmarknadsaktörer. Detta inkluderar krav på att rapportera om hållbarhetsrisker, hållbarhetsmål och hur dessa påverkar investeringsbesluten.

SFDR antogs av Europeiska Kommissionen våren 2019 och trädde i kraft den 10 mars 2021. Den har redan haft en betydande inverkan på finanssektorn. Förordningen omfattar alla EU:s medlemsstater och har som mål att öka transparensen kring hållbarhetsprestanda och bidra till att skapa en mer hållbar ekonomi.

SFDR kan också hjälpa investerare att fatta mer informerade beslut genom att ge dem tillgång till mer transparent och lättförståelig information om hur investeringar påverkar miljön, samhället och företagsstyrningen.

Finansinspektionen beskriver SFDR så här: ”EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar - även kallad disclosureförordningen eller SFDR – reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorerna).”

Sammanfattningsvis är SFDR en viktig förordning för att främja hållbarhet i finanssektorn och öka transparensen kring hållbarhetsprestanda. Det är viktigt att finansmarknadsaktörer tar SFDR på allvar och implementerar de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla kraven i förordningen.

Vilka krav ställer SFDR på företag?

För att uppfylla kraven i SFDR behöver finansmarknadsaktörer ha en klar förståelse för sina investeringsprodukter och deras hållbarhetsprestanda. De behöver också ha en robust process för att identifiera och hantera hållbarhetsrisker i sina investeringar.

  • Rapportering om hållbarhetsrisker: Företag måste identifiera, bedöma och rapportera om hållbarhetsrisker som är relevanta för deras investeringar. Detta inkluderar både miljö-, sociala och företagsstyrningsrelaterade risker.
  • Rapportering om hållbarhetsmål: Företag måste rapportera om sina hållbarhetsmål och hur de planerar att uppnå dem.
  • Klassificering av investeringsprodukter: Företag måste klassificera sina investeringsprodukter som antingen "hållbara" eller "icke-hållbara". De måste också ange hur de har kommit fram till denna klassificering.
  • Offentliggörande av information: Företag måste offentliggöra information om sina investeringsprodukter, inklusive hur de påverkar miljön, samhället och företagsstyrningen.
  • Rapportering om Principal Adverse Impacts (PAI): Företag måste rapportera om de negativa effekterna av deras investeringsbeslut på miljön och samhället.

Företag som inte uppfyller kraven i SFDR kan stå inför sanktioner och/eller påföljder från tillsynsmyndigheter. Därför är det viktigt att företag tar SFDR på allvar och implementerar de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla kraven i förordningen.

Vilka omfattas av SFRD:s krav?

SFDR omfattar främst företag inom finanssektorn, såsom fondförvaltare, investeringsrådgivare, investeringsföretag och kapitalförvaltningsbolag. Det omfattar även försäkringsbolag och pensionssystem.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: