Nyckeltal för företag

Med rätt nyckeltal kan du följa hur ditt företag presterar. Det gör att du kan analysera prestationen och bättre styra och förbättra din verksamhet. I detta blogginlägg listar vi exempel på nyckeltal, för att inspirera dig att välja rätt.

Illustration av nyckeltal för företag

Vad är ett nyckeltal?

Ett nyckeltal (Key Performance Indicator) är ett tydligt och mätbart värde som under en avgränsad tidsperiod visar hur effektivt ett företag är på att nå det mål som nyckeltalet mäter. När du följer nyckeltal och arbetar med målstyrning är det lättare att se till att företaget är på väg i rätt riktning.

Ett nyckeltal har valts ut eftersom det är viktigt för verksamheten. Ett bra knep för att nå framgång är att inte välja för många nyckeltal, utan prioritera företagets viktigaste mätbara processer.

Nyckeltals syfte är att fungera som underlag för beslut. Därför är det viktigt att nyckeltal är kommunicerade och visualiserade, eftersom de då blir enklare att ta till sig för medarbetarna. Det är också en god tanke att de mål som är kopplade till dina nyckeltal är SMART:a: Specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsatta.

Tips: Ett bra nyckeltal ska vara relevant och skapa engagemang i linje med förtaget strategi (önskvärt beteende). 

Vanliga nyckeltal

Nedan finner du exempel på nyckeltal. De flesta är av finansiell natur, men detta är också vanligast bland företags nyckeltal. Du finner även mer specifika och syftesdrivna nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och likviditet i listan.

Vinstmarginal

Visar hur stor vinst företaget gör som en procent av sin omsättning (hur stor vinsten per omsättningskrona är/storleken på vinsten innan räntebärande kostnader). Ett viktigt mått som bör jämföras med andra i din bransch.

Rörelsemarginal

Är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ditt företags rörelseintäkter som är kvar till räntor, skatt och möjlig vinst efter att du har dragit av rörelsekostnaderna. Högre rörelsemarginal innebär att en större del av företagets intäkter stannar kvar i verksamheten.

Bruttomarginal

(Bruttovinstmarginal) är ett viktigt lönsamhetsmått för många branscher. Bruttovinsten visar hur mycket av omsättningen som återstår efter att direkta kostnader för varan har dragits av.

Soliditet

Är ett nyckeltal som anger hur stor del av företagets totala tillgångar som har finansierats av eget kapital. En bra soliditet säger mycket om ett företags långsiktiga betalningsförmåga.

Rörelseresultat

Är skillnaden mellan ditt företags rörelseintäkter och rörelsekostnader (intäkter minus kostnader).

Intäktstillväxt

Jämför den nuvarande totala intäkten för en period med den totala intäkten för en föregående period. Det ger information kring hur snabbt företaget växer och kan hjälpa dig förutse affärstrender.

Kassalikviditet

Är extra viktigt att hålla koll på när ditt företag står inför stora affärer eftersom kassalikviditeten indikerar hur lätt ett företag kan betala sina skulder på kort sikt.

Kassaflödesprognos

Ger dig en prognos över potentiella överskott och underskott genom att ta fram alla projekterade inkomster och intäkter minus alla utgifter och kostnader under en given tidsperiod. Här handlar det om att tidigt upptäcka avvikelser för att kunna göra nödvändiga justeringar.

Bruttomarginalen

Visar hur stor del av omsättningen som är kvar efter att kostnader för verksamheten dragits av. Bruttomarginalen visar inte vart ni är på väg, men visar nuläge och tidigare resultat.

Nyckeltal för dig som vill driva tillväxt

Omsättningsutveckling

Visar hur omsättningen utvecklas över tid och hjälper dig exempelvis jämföra försäljningsresultat. Håller dig på rätt spår i din tillväxtplan och hjälper dig se tecken på när tillväxten är på väg åt fel håll.

Återkommande intäkter

Är inte lika viktigt för alla företag, men är viktigt för många företag som har en snabb tillväxttakt (speciellt mjukvaruföretag). Här är det också en god idé att mäta andelen återkommande intäkter i jämförelse med intäkter. Helst ska de återkommande intäkterna både växa och växa i förhållande till intäkterna.

Organisk tillväxt

Är tillväxt som företaget skapar på egen hand. Tillskilland från tillväxt genom förvärv säger den organiska tillväxten mycket om hur kompetensen i företaget och framtida förväntade vinster.

Sysselsatt kapital

Visar dig hur stor del av företagets tillgångar som är utlånade. Om du kan ta in externt kapital och på så sätt öka försäljningen bör du göra det (om kapitalkostnaden understiger bolagets ökade resultat).

Räntetäckningsgrad

Är en KPI som anger vilken förmåga ett företag har att täcka sina finansiella kostnader (räntekostnader). Om räntetäckningsgraden är för låg betyder det att företagets intäkter inte räcker för att täcka de finansiella kostnaderna (företaget går med förlust).

Annual Contract Value (ACV)

Är hur mycket en kunds kontrakt är värt räknat per år. Denna siffra är ofta lägre i tillväxtbolag vilket ger mer möjlighet till merförsäljning. ACV är ett nyckeltal som hjälper dig både i tillväxt och lönsamhet, men påverkas av möjligheterna till merförsäljning.

Customer Acquisition Cost-Payback (CAC-payback) / Lifetime Value to Cost of Acquisition (LTV/CAC)

Är precis som ACV och Customer Lifetime Value (CLV) KPI:er som ligger nära kunden och passar kundcentrerade SaaS-företag.

Nyckeltal för dig som vill öka lönsamheten

Customer Lifetime Value (CLV)

Visar hur mycket en kund är värd under hela tidsperioden denne är kund. Lönsamhet per kund beror på lönsamhet per order och produktmarginalen, men lönsamhet över tid handlar också om att behålla kunder (churn) och få dem att köpa mer.

Lönsamhet per order

Är sammanlagda summan av intäkter minus kostnader för varje order. Det är viktigt att se till lönsamhet för varje order för att exempelvis kunna se kostnader vid merfösäljning. En lönsamhet-per-order-KPI hjälper dig styra din försäljning genom exempelvis rabatter.

Räntabilitet

Är ett av de viktigaste måtten på ett företags lönsamhet. Det handlar om hur stor avkastning företaget får på kapital. Många använder nyckeltalet för att försöka värdera företaget, för att mäta lönsamhet i ett projekt och jämföra olika avdelningars lönsamhet.

Nyckeltal för dig som vill skapa likviditet

Betalningsvillkor mot dina kunder

Visar hur många dagar som går mellan faktureringstillfället och betalningstillfället. Beräknas genom att ta kundfordringar genom fakturerad försäljning. Att ditt företag får sina pengar så fort som möjligt ställs i relation till hur villiga kunder är att betala tidigt. Här kan det handla om att du ska få ut fakturan så snabbt som möjligt.

Kredittid

Visar hur lång den genomsnittliga krediten från leverantörer sträcker sig. Beräknas genom att ta leverantörsskulder genom kvoten av försäljningskostnader genom antalet dagar. Längre kredittid ger fler försäljningsdagar innan inköpen ska betalas. Enligt 49 § köplagen (1990:931) och 5 § skuldebrevslagen (1936:81) ska köparen betala när säljaren begär det, om det inte finns en avtalad kredittid (se upp för dröjsmålsräntan).

Att välja rätt nyckeltal

Det kan vara svårt att veta vad som är ”rätt KPI” eftersom alla företag är unika och står inför specifika utmaningar. Genom att vara syftesdriven och titta på hur andra gör går det att både välja ut bredare nyckeltal som ditt företag bör följa och mer specifika nyckeltal som ni följer eftersom just er situation kräver det.

Tjänsteföretag fokuserar exempelvis ofta på nyckeltal som omsättning per anställd och debiteringsgrad för att kunna svara på hur mycket intäkter en anställd genererar och se hur mycket av arbetstiden som företaget kan ta betalt för. Nyckeltalen är tätt sammankopplade med tjänsteföretagets resursplanering (personalplanering), prissättning och lönsamhet.

Utöver de bredare och de mer specifika syftesdrivna nyckeltalen bör du generellt sett använda ett mindre antal nyckeltal som ligger nära din verksamhet och använd andra nyckeltal för att “larma”.

Då kan du både fokusera och styra mot dina övergripande mål med de utvalda nyckeltalen, och få indikationer (larm) från ett större antal övriga nyckeltal, och då se om något är på väg åt fel håll.

Ledande och släpande nyckeltal

Oftast är det en god idé att skilja på ledande och släpande nyckeltal (leading and lagging KPI:s). De släpande nyckeltalen är kopplade till att uppfylla mål (utfall), medan de ledande nyckeltalen är påverkbara mätetal som vägleder dig till målet.

Ledande KPI:er används för att förutsäga förändringar i företaget. Tanken är att de ledande KPI:erna ska hjälpa dig se hur ni ska justera och nå målen bakom de släpande KPI:erna. Exempelvis kan säljavdelningens ”pipeline” (ledande) vara en indikator för omsättningstillgångar (släpande).

Släpande KPI:er är vanligast att arbeta med och kan ses som ”större” (exempelvis kundnöjdhet eller kassaflöde) medan ledande KPI:er alltså mäter vägen dit.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: