Del 2 i serien "5 punkter för bättre styrning av organisationen": Engagera organisationen i styrningen

Sättet man styr en verksamhet på måste vara överskådligt och relevant och man måste säkerställa att alla har förstått strategin och vet hur de ska bidra till att de övergripande målen. Då samlar och riktar du kraften åt ett håll.

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Engagera organisationen i styrningen

Forskarna Jörgen Sandberg och Axel Targama beskriver i boken ”Ledning och förståelse” hur viktig den egna förståelsen av sin situation är för människors handlande: ”Resultatet från en växande mängd forskning visar att förståelse utgör basen för människors handlande i organisationer. Kunskapen visar att människors handlingar egentligen inte styrs av olika yttre faktorer såsom, regler och instruktioner. Istället tycks människors handlande baseras på deras förståelse av sin situation, och därmed hur de förstår dessa regler och instruktioner. Så som de förstår sin situation så handlar de”.

Andra forskare resonerar i samma banor. Till exempel finns många intressanta insikter att hämta i ”The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage” av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Slutsatserna bygger på ett omfattande forskningsprojekt där det framkom att i genomsnitt 73% av alla anställda inte har tillgång till sin organisations strategiska plan och att 95% av alla anställda inte förstår organisationens strategi.

Ledningsgruppen har en viktig uppgift i att ge chefer och medarbetare rätt förutsättningarna att förstå organisationens strategi, de viktigaste målen och hur det går inom varje målområde. Dessutom bör den enskilde få möjligheter att förstå sin roll i helheten och se hur ens insatser bidrar till att målen nås. Här blir transparens och kommunikation avgörande. Själva förståelsen är i sin tur grunden för medarbetarnas engagemang. Har jag förstått riktningen finns förutsättningarna att vilja bidra till att organisationen tar sig ditåt. Genom att involvera och ge möjlighet att kunna påverka utvecklingen skapas både engagemang och fokus – och i förlängningen större sannolikhet att nå önskade resultat.

Läs hela artikeln här