Del 3 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen": Sluta överanalysera verksamheten

Att vi numera översköljs av information leder till osäkerhet och ett analysarbete som aldrig tar slut. Här måste man förenkla processer och system för att ge rätt person rätt information vid rätt tillfälle.

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Sluta överanalysera verksamheten

Den viktigaste anledningen till det är att först då får beslutsfattarna förutsättningar att fokusera på det som är viktigast.  ”Varje dygn fattar vi mellan 2 500 och 10 000 beslut och mängden information som sköljer över oss ökar lavinartat. Beslut ska fattas i ett allt högre tempo, i en komplex och snabbt föränderlig värld, vilket ställer oss inför stora utmaningar då det rent evolutionärt endast är en fikarast sen vi bodde i grottor”.

Så skriver Ari och Mona Riabacke i sin bok ”Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut”. Gartners statistik pekar åt samma håll. Enligt dem ökar den digitalt lagrade informationen med cirka 60 procent per år. Det innebär att många organisationer fördubblar sin datamängd på två år.

Utmaningen är därmed att strukturera och tillgängliggöra informationen på ett sätt som underlättar beslut; rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. För att lyckas är både analys- och rapportmöjligheterna avgörande. Men idag gör många organisationer det svårt för sig. De mäter så mycket de kan med splittrat fokus som följd.

Orsaken är inte minst alla möjligheter som finns att samla och visualisera data med olika BI-verktyg. Men enkel tillgång till data skapar också oro för att vi missar värdefull information. Den stora utmaningen har blivit att avgöra vilken information som är viktigast och säkerställa att den når rätt person vid rätt tillfälle – informationen fyller sitt syfte först när den kan utgöra rätt underlag för beslut.

Läs hela artikeln här