Taxonomi (EU:s taxonomi) – vilka påverkas?

Taxonomi, EU:s taxonomi eller Taxonomiförordningen. Det finns många namn på det ramverk som ska göra oss klimatneutrala till 2050. Ta en titt på miljömålen och få reda på om du påverkas.

Illustration av EU:s taxonomi

Vad betyder taxonomi?

Taxonomi är den biologiska vetenskapen om indelning av organismer, men idag brukar man ofta mena EU:s taxonomi (Taxonomiförordningen) när man pratar om taxonomi.

EU:s taxonomi och Taxonomiförordningen

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som införts av Europeiska unionen för att främja hållbara investeringar och bekämpa klimatförändringar. Taxonomin ska ge tydliga riktlinjer och definitioner för vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara miljömässigt hållbara, och därigenom skapa en mer transparent och jämförbar grund för investerare och företag.

Syftet med taxonomiförordningen är att hjälpa investerare, företag och beslutsfattare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar, styra kapitalflödet mot dessa mer hållbara investeringar och minska risken för greenwashing (när företag ger ett falskt intryck av att vara mer miljövänliga än vad de faktiskt är).

Genom att etablera en gemensam ram och kriterier för hållbarhet hoppas EU att både offentliga och privata aktörer blir mer medvetna om sina klimatpåverkande investeringar, och tar ansvar för att minska sina negativa effekter på miljön.

Målet med Taxonomiförordningen är att nå Parisavtalet om klimatneutralitet till 2050 genom att främja hållbara investeringar och bekämpa klimatförändringar via det gemensamma ramverket och kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter.

EU-taxonomins miljömål

För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen och uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet:

 • Begränsning av klimatförändringar.
 • Anpassning till klimatförändringar.
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 • Övergång till en cirkulär ekonomi.
 • Förebyggande och kontroll av föroreningar.
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Vilka påverkas av EU:s taxonomi?

Företag: Företag inom EU måste anpassa sig efter taxonomin och rapportera aktiviteter och investeringar enligt de uppsatta kriterierna. Detta gäller både företag som är direkt involverade i hållbara investeringar och företag som indirekt finansierar sådana projekt.

Investerare: Investerare som vill placera sina pengar i hållbart behöver förstå och följa EU:s taxonomi för att säkerställa att deras investeringar verkligen bidrar till en hållbar utveckling.

Finansiella institutioner: Banker, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner måste också följa EU:s taxonomi när de erbjuder hållbara investeringsprodukter och tjänster.

Regulatoriska myndigheter: Nationella och europeiska tillsynsmyndigheter behöver övervaka och säkerställa att aktörerna i finanssektorn följer EU:s taxonomi.

Vilka företag påverkas av EU:s taxonomi?

Under 2022 skulle de företag som omfattas av Årsredovisningslagens upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med Taxonomiförordningen, där ska företag bland annat redovisa vilken andel av deras ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomins två klimatrelaterade miljömål:

 • Begränsning av klimatförändringar.
 • Anpassning till klimatförändringar.

Från 1 januari 2023 utökades Taxonomiförordningen till vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, miljöförstöring och biologisk mångfald.

Vilka ska lämna in en hållbarhetsrapport?

Om två av tre av dessa gränsvärden uppfylls två år i rad, då ska ditt företag hållbarhetsrapportera:

 • Medelantalet anställda i företaget är fler än 250.
 • Balansomslutning är mer än 175 miljoner kronor.
 • Nettoomsättning är mer än 350 miljoner kronor.

Läs mer i rapport 0435 (författad av Ramboll) från Tillväxtverket om hur små och medelstora företag påverkas här.

I praktiken hållbarhetsredovisar många svenska företag enligt ESG, TCFD, GHG-protokollet och/eller EU:s taxonomi, och det är viktigt för dig som arbetar med hållbarhetsredovisning att sätta dig in i begreppen och de regler som gäller din verksamhet och bransch.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: