Största trenderna inom BI 2023

Business Intelligence-trenderna kretsar fortfarande kring datakvalitet, datadriven kultur, datastyrning, integrationer, säkerhet, visualisering, användarvänlighet och automation.

Illustration av trender inom BI

När du läser om trender är det bra att bära med dig kontexten kring tech-trender. Vissa passar företag med en stor mängd data. Andra är mer relevanta för vissa branscher än andra.

Under 2021 och 2022 fokuserade många företag på att ta itu med grundorsakerna till utmaningar kopplade till Business Intelligence och data. Utmaningar som datakvalitet och att etablera och kompetensförsörja en datadriven kultur. Det är trender som fortfarande består.

I korthet handlar nyckeln till att bli datadriven om att ge varje anställd möjlighet att aktivt använda data för att stärka sitt dagliga arbete.

Se också till att hela tiden se över din masterdata, och att beslut och processer i din verksamhet baseras på data. Detta görs genom att först sätta gemensamma mål och sen förbättra utifrån data, om du vill arbeta datadrivet på ett effektivt sätt och på bred front.

Datakvalitet bedöms utifrån fem egenskaper (1) noggrannhet, (2) tillförlitlighet, (3) aktualitet, (4) relevans och (5) fullständighet. Använd dessa egenskaper som ledord i din datahantering.

Business Intelligence-trender 2023

Datastyrning och BI

Datastyrning är en process som beskriver stegen för att hantera datatillgångar, operativ infrastruktur och arkitektur. Tack vare datastyrning kan risker i datahantering minimeras, du kommer kunna sätta upp intern och extern kommunikation kring din data, förbättra den och införa regler för användning (och uppdatera reglerna).

Datastyrning kan lätt kopplas till datahantering. Din masterdata och information kring hur ditt företags data ska hanteras måste vara korrekt, transparent, säker och användbar.

Du kan också förbättra din data genom ’data prep’, som är en process där användare tvättar, strukturerar och berikar data för användning i analyser, som svarar på specifika frågor kring affären; ett arbetssätt som är brukligt när rådata ska flyttas från digitala experter till beslutsfattare.

Integrationer med andra system

Att genom integrationer strukturera din data och samla in den i ett system effektiviserar BI-arbetet. Även om ditt ekonomisystem, personalsystem eller ERP-system har vissa möjligheter att visualisera data finns den största vinsten i att sammanfoga data för att sen arbeta med den, analysera den, nå insikter och hämta beslutsunderlag.

Integrationer mot andra system har funnits länge, men trenden består eftersom datamängden, komplexiteten och mängden system och syften ökar. Vilket i sin tur ställer högre krav på system, datakvalitet och arbetssätt.

Större företag bör i högre grad ställa mer krav på anpassningsbarheten i sitt BI-system, både när det gäller API:er och generellt.

Säkerhet och BI

Eftersom din data blir mer komplex, viktigare och fler regler och lagar sätts upp för att skydda både personuppgifter och data är säkerhet om möjligt en allt viktigare trend.

I ett BI-ekosystem kommer du framöver kunna se defensivt arbetande AI, men idag ska du fokusera på proaktiv analys baserad på historiska mönster, nuvarande kontext och utfall.

Du ska självklart också inkludera datasäkerhet i din datastyrning och kunna lita på din BI-leverantör när det gäller säkerhet. ISO 27000-certifiktat är en tydlig indikator.

Datavisualisering och användarvänlighet

Visualisering handlar om att beslutsfattare ska få tillgång till data, rollbaserade dashboards och rapporter i rätt tid, för att kunna fatta rätt beslut snabbare och enklare. För att datavisualiseringen ska fungera måste också din masterdata, användningen av ditt system, integrationer och ditt BI-system vara välutvecklat.

Trenden går emot att datavisualiseringen blir mer interaktiv och förenklad. Detta är kopplat till användningen och behovet av self service, olika former av notifieringar (varningar), flexibilitet och möjlighet till realtidsanalys/affärsprocessoptimering (snabba och korrekta beslut), parallellt med att gruppen av användare utvidgas till att inkludera sällananvändare.

Fler företag tar nya kliv till mer avancerade nivåer inom BI

BI-analyser kan delas in i fyra typer av analyser baserade på komplexitet och syftet med analysen:

  • Beskrivande analys: Förklarar vad som har hänt.
  • Diagnostisk analys: Förklarar varför det hände.
  • Prediktiv analys: Förklarar vad som kommer att hända.
  • Normativ analys: Rekommenderar vad du ska göra.

Färre företag kommer behöva tolka sin data framöver i diagnostiska analysen blir allt oftare en del av BI-systemet. Fler kommer gå över till prediktiv analys där åtgärder föreslås. Samtidigt varierar definitionen av vad som de facto är prediktiv analys. I vissa fall bygger det på maskininlärning och hög grad av automatisering. I andra fall är det funktioner som bygger på enklare processer.

Skillnaden på prediktiv och normativ analys är nivå av guidning, skalan på komplexitet bakom funktionaliteten och eventuell nivå av automation kopplad till rekommendationen. Teoretiskt sett kan en normativ analys på sikt leda till att ett AI utför ändringar autonomt.

Valet av vilken nivå av analys ditt företag ska sträva efter börjar med en behovsanalys. För många handlar det främst om att kunna förstå och förutse den ekonomiska utvecklingen och arbetar därför med rullande prognoser som en mer förenklad prediktiv analys eller finansiell scenarioplanering kopplat till budgetprocessen i sin BI-lösning.

Automation

Automatiseringen kan ske i ditt BI-verktyg eller i andra systemlösningar via integrationer. För de flesta är målet att automatisera så många processer som möjligt för att höja effektiviteten och minska behovet av manuellt arbete, vilket i sin tur höjer datakvaliteten. På kortare och lite längre sikt finns tekniker som maskininlärning och AI inom trenden automation.

Användande av BI-systemet i mobilen

Vissa användare vill ha sitt BI-verktyg i mobilen och här ser man både appar (”native apps”) och HTML5-baserade lösningar.

Användarna vill se ett mer förenklat gränssnitt eftersom många är sällananvändare. Det som talar emot användande av BI i mobilen är säkerhet och centraliseringstrenden (centralisering av data och hantering av data) inom Business Intelligence-användandet.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: