Vad är ett verksamhetssystem och varför ska man ha ett?

Ett verksamhetssystem ska ge en klar och enhetlig bild över verksamhetens uppdrag, mål, processer, styrformer och hur medarbetarna bidrar till verksamheten.

Illustration av två personer som jobbar i ett verksamhetsstystem

Verksamhetssystemet är ofta synonymt med det digitala verktyg (digitalt verksamhetssystem) som används för verksamhetsstyrningen och är nära sammankopplat med målstyrning och strategisk planering, eftersom de övergripande målen i ett verksamhetssystem ska brytas ned till delmål, delprocessmål och aktivitetsmål (inklusive dokumentation) och ge dig en helhetssyn över affärsprocesser och mål.

I verksamhetssystemet ska din strategiska planering omsättas i verksamhetsstödjande processer som fokuserar på din verksamhets kund/brukare och behov. Du utgår ifrån verksamhetens vision, affärsidé och grundläggande värderingar (verksamhetsplan), och bygger/anpassar verksamhetssystemet utifrån det.

Verksamhetssystemet ska helst också beskriva och utgå från din verksamhets styrmodell eller styrfilosofi.

Verksamhetsledningssystem är både en mall och ett verktyg som används för att planera, leda, analysera, utvärdera och förbättra en verksamhet på ett systematiskt sätt, och är därför även nära sammankopplat med systematiskt kvalitetsarbete (kvalitetsledningssystem) och kallas ibland ledningssystem.

För att få fullt värde av ett verksamhetssystem vinner du på att det också har stöd för den ekonomiska planeringen och uppföljningen. På så sätt kan du och din verksamhet arbeta integrerat med den ekonomiska, operativa och strategiska planeringen.

Varför ska man ha ett digitalt verksamhetssystem?

Systemstödet ska hjälpa din verksamhet automatisera arbetsprocesser och skapar förutsättningar för transparens och effektivare kommunikations och informationshantering (genom till exempel visuella hjälpmedel).

Det förutsätter dock att stödet har inbyggda automatiska arbetsflöden och integrationer mer nödvändiga källsystem. Med rollanpassade och branschanpassade lösningar har du ofta skapat förutsättningar för ett arbetsflöde som passar verksamheten.

Målet är att medarbetarna ska kunna hämta information snabbt och enkelt, och kunna bidra till att nå verksamhetens mål.

Hypergene är en molnbaserade lösning för planering, uppföljning och analys och fungerar som ett komplement till befintliga verksamhetssystem och gör information från dem mer tillgänglig.

Information hämtas automatiskt från verksamhetssystemen, sammanställs och presenteras på ett lättförståeligt och enhetligt sätt i dashboards och verksamhetsrapporter.

Informationen är alltid uppdaterad och tillgänglig för att bland annat beskriva viktiga nyckeltal för verksamheten och hjälpa ledning få en bättre struktur och kontroll över verksamheten och strategier.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: