Olika styrmodeller och styrfilosofier

Det finns otaliga modeller för styrning som är mer eller mindre välkända. Modellerna har ofta olika engelska akronymer. De har utvecklats och blivit fler genom tiderna. Några av dem, flera med inbördes släktskap, beskrivs kortfattat nedan. Hitta en styrmodell som passar dig och din organisation!

Illustration av man som pekar på datorskärm

Trots de olika modellernas mångfald och popularitet är det mycket vanligt att organisationer själva har utvecklat sina styrmodeller. Ofta är de då inspirerade av en eller flera redan etablerade modeller.

Exempel på styrmodeller och nyckelbegrepp

‘Empowerment’ är ett vanligt uttryck i managementbranschen som representerar övertygelsen om att delaktighet och transparens i styrning och uppföljning stärker verksamheten och arbetsmiljön och leder till goda resultat. Begreppet syftar till att en individ i en organisation, stat eller grupp skall känna att denne har makt över sin egen situation, arbetsuppgifter eller närmiljö. Individen ska känna sig bemyndigad.

Empowerment har använts flitigt sedan 1980-90-talet inom organisationsutveckling och kompetensutveckling. Ofta användes begreppet "inlärd hjälplöshet" i organisations- och beteendepsykologi vilket är motsatsen till empowerment (eller egenmakt).

I företag eller organisationer där medarbetare känner att man inte kan påverka situationen uppstår ofta dåligt kundbemötande och låg effektivitet. Därför är det i allas intresse att etablera organisationer med ett starkt “egenmakt”, till skillnad från “inlärd hjälplöshet”.

Objectives and Key Results (OKR) är ett populärt målstyrningsramverk som hjälper företag implementera och exekvera sin strategi. Fokus ligger på samarbete, att spåra framsteg, skapa anpassningar och uppmuntra engagemang kring mätbara mål. Fördelarna med OKR är bland annat ett högre fokus på betydelsefulla resultat, ökad transparens och bättre strategisk riktning (kuriosa: Google använder OKR).

Hoshin Kanri är en japansk sjustegsprocess som används i strategisk planering. Metodiken introducerades av professor Yoji Akao på 1950-talet och betyder kompasstyrning (kontroll-/administrativ riktning).

Hoshin Kanri förenklar resursprioritering, ger chefer insikter i prestanda, kommunicerar strategin tydligt och brett och ger en tydlig förståelse av den nuvarande situationen. Det finns tydliga kopplingar mellan Hoshin Kanri och ’the Deming Cycle’.

Balanced Score Card (BSC) är en modell för att mäta mer än bara finansiella mätetal (därav "balansen"). ”Ledningen kan ju ändå inte påverka finansresultat direkt- det finns mycket annat som ledningen lättare kan ändra på”. Balanserat styrkort innehåller dimensioner för finans, process, kund samt lärande och utveckling.

Modellen och arbetssättet etablerades 1992 och fick stor spridning. Förespråkarna framhöll en struktur för kompakt och begriplig information, samband mellan mått och strategi samt en systematik för att ersätta renodlad finansiell planering och uppföljning. Modellen har utvecklats vidare i många uppdaterade versioner.

ISO - Internationella standardiseringsorganisationen är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering, flera betydande sådana inom lednings-, kvalitets- och miljöområdena (grupperna ISO 9000 och ISO 14000). ISO startade verksamheten 1947. Att utgå från processer istället för funktioner är krav när sådana ledningssystem byggs upp.

ISO är en icke-statlig organisation med kraftfull förmåga att sätta standarder. I praktiken verkar de som ett konsortium med starka bindningar till ländernas regeringar. Medlemmarna är formellt nationella standardiseringsorgan från varje land och även större bolag. ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder.

TQM – Total Quality Management är en filosofi som går ut på att fokusera på kvalitet i allt som företaget gör, från processer till produkter. Etablerad i USA på 1980-talet med japansk inspiration.

Just-In-Time (JIT) är en idé om att begränsa lagerhållning till ett minimum. Kräver förstås mycket av BI och intern kommunikation. Etablerad på Ford på 1920-talet.

Activity-Based Costing (ABC) är en metod för att identifiera sambandet mellan kostnader och aktiviteter i en organisation, i syfte att ta reda på de verkliga kostnaderna. En poäng är att föra över indirekta kostnader på direkta. Etablerad i slutet på 1980-talet med anor från 70-talet.

Business Process Reengineering (BPR) är en effektiviseringsmetod som utgår från processer (ax till limpa) i stället för funktioner i organisationen. Vill skära bort allt arbete som inte adderar värde för kunden (etablerad 1990).

LEAN - Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om 'Mer värde för mindre arbete'.

De grundläggande principerna i Lean Production bottnar i idéer från bland annat Taylor som med Scientific Management inspirerade Ford att skapa ett produktionssystem för masstillverkning.

Investors in People (IIP) är en internationellt erkänd standard för kvalitetsutveckling. Det centrala är medarbetarnas kompetens och hur den kommer till nytta i organisationen, faktorer som är avgörande för organisationens attraktions- och konkurrenskraft.

Syftet med standarden är att se till att: (1) Kompetensutveckling sammanfaller med och stödjer syfte och mål med verksamheten. (2) Cheferna tar ett helhetsgrepp om medarbetarnas utveckling. (3) Medarbetarna känner sig engagerade i verksamhetens och sina arbetskamraters utveckling

Har du svårt att få din styrmodell att fungera?

Att definiera och etablera en styrmodell och/eller en styrfilosofi i sin verksamhet är inte alltid lätt. Det blir därför allt viktigare att ha ett systemstöd som möjliggör att du som chef kan involvera din verksamhet i planeringsarbetet, liksom att skapa en tydlig röd tråd mellan strategier och det som händer i vardagen.

Hypergenes mjukvara dig förutsättningar att binda ihop strategier med mål, nyckeltal och aktiviteter. Dessutom kan du arbeta med både verksamhetsplanering och den finansiella planeringen i ett och samma verktyg.

Du har också tillgång till kvalitetssäkrad information som behövs vid planering, uppföljning och analys. Hypergene hjälper dig därmed att fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: