Resursplanering

Smidig och samlad resursplanering är en kritisk framgångsfaktor för lyckade projekt. Hypergene Projects säkerställer rätt resurs, i rätt projekt, vid rätt tidpunkt. Genom att hantera såväl interna som externa resurser, kompetenser och projekt i en sammanhållen och gemensam plattform skapas förutsättningar för ökad effektivitet, bättre planering, jämnade arbetsbelastning och förbättrad kontroll.

Bild 1

Hypergene Projects ger verksamheten förutsättningar att arbeta effektivt med organisationers resurser och kompetenser, relativt behovsbilden i såväl pågående som planerade projekt. Projektledare, administratörer, projektmedlemmar och chefer kan enkelt dela information om behov och allokera resurser utifrån kompetens och tillgänglighet. I Hypergene Projects kan både interna och externa resurser hanteras.

Olika allokerings- och godkännandemodeller kan definieras beroende av projekttyp. Förfrågan om en resurs, som i sin tur kan baseras på en rollprofil eller en kompetensmix, kan automatgodkännas utifrån vissa kriterier – eller gå vidare för godkännande hos resursansvarig eller närmaste chef.

Allokera resurser, boka och godkänna

 • Flexibla modeller för allokering av resurser mot projekt (projektdrivet / resursdrivet)
 • Allokering av resurser baserat på kompetensbehov och tillgänglighet
 • Definition av arbetsflöden för förfrågan respektive godkännande
 • Reservation (förfrågan / bokning) av namngivna resurser eller simulerade resurser (roller)
 • Automatisk beräkning av tillgänglighet relativt kalendrar och bokningar i andra projekt
 • Automatisk hantering av bokningsperiod baserat på kopplade projektaktiviteter
 • Hantering av återkommande bokningar samt frånvaro
 • Simulering av resursallokeringar

Hantera resurser och kompetenser

 • Hantering av kompetenser och kompetensmatriser
 • Sökning av resurser utifrån kompetens
 • Resurs- och beläggningsöversikt
 • Beläggningsprognos, inklusive simuleringar

Hantera kostnader och tillgänglighet

 • Definition av kalendrar, tillgänglighet och frånvaro
 • Definition av pris-regler för kostnader och intäkter (om relevant)
 • Frånvaroöversikt tillgänglig via Smartphone
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin